Erişkinlerde kızamık: 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Nisan 1991-Nisan 1998 tarihleri arasında asker veya öğrenci olmaları nedeniyle klinik tablo ve hastalığın seyrine bakılmaksızın yatırılarak takip edilen 284 kızamık olgusu klinik ve laboratuar bulguları ile komplikasyonlar yönünden retrospektif olarak irdelenmiştir. Bu 284 olgunun içerisinde farklı yer ve tarihlerde ortaya çıkan 43 ve 30 olguluk İki ayrı epidemi de yer almaktadır. Tanı tüm olgularda klinik bulgu ve belirtilerle konulmuştur, Yüz elli olguda serolojik çalışma yapılmış, bunların 139 (%92.7)'unda tanı doğrulanmıştır. Ateş ve döküntü olguların tümünde saptanmıştır, öksürük (%76), konjunktivit (%63), koplik lekesi (% 38),servikal lenfadenopati (%36), patolojik pulmoner oskültasyon bulgusu (%33) ve ses kısıklığı (% 19) saptanan diğer klinik bulgulardır. Otit ve pnömoni en sık belirlenen komplikasyonlar (sırasıyla %4.2 ve %3.9) olmuş, 6 olgumuzda (%2.1) hepatomegali saptanmış, 2 olgumuzda (%0.7) bakteriyel süperinfeksiyon, bir olgumuzda(%0.3) ise akut ensefalit gelişmiştir. Hepatomegalisi olan 6 olgu da dahil olmak üzere 138 olguda (%48.6) karaciğer disfonksiyonu belirlenmiştir. Toplumumuzda bağışıklanmamış veya yetersiz düzeyde antikor taşıyan kırsal kökenli adölesan ve genç erişkinlerin özellikle kışla ve okul gibi toplu yaşanılan yerlerde, virüs ile karşılaşmaları sonucu hastalığa kolayca yakalanabildikleri ve salgınların ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Adult measles: Retrospective evaluation of 284 cases

284 adult measles cases hospitalized in Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Teaching Hospital Department of Infectious Diseases between April 1991 and April 1998 were analyzed for the clinical and laboratory findings retrospectively. These cases have also covered two small epidemics occurred in different places and at different times with 43 and 30 cases. The diagnosis was established on standard clinical findings in all cases and in 139 of 150 cases (92.7%) the diagnosis was confirmed serologically. All patients had fever and maculopapular rash. Cough (76%), conjunctivitis (63%), koplik spots (38%), cervical lymphadenopaty (36%), pathologic pulmonary auscultation (33%) and hoarseness (19%) were the other clinical findings. Otitis and pneumonia were the most common complications (4.2% and 3.9% respectively). Hepatomegaly in 6 cases (2.1%), bacterial superinfection in 2 cases (0.7%) and acute encephalitis in one case (0.3%) had developed. in l 38 cases (48.6%) including 6 cases with hepatomegaly, hepatic dysfunction was found. It must be kept in mind that adolescent and adults, unimmunized or having insufficient antibody levels from rural society can be easily infected as a result of exposure to the virus, and especially in communities such as barracks and schools epidemics can rapidly occur.

Kaynak Göster

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
  • ISSN: 1300-932X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

16.2b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut bakteriyel ve viral menenjitte serum ve BOS IL-10 düzeyleri

Necla TÜLEK, Gülnar UYSAL, BAYRAM ÖZHAN, M. Akif GÜVEN

Erişkinlerde kızamık: 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Alaaddin PAHSA, M. Fevzi ÖZSOY, Hüsnü ALTUNAY, Nafiz KOÇAK, Abdülkadir YILDIRIM, Ömer KOCABEYOĞLU, Şaban ÇAVUŞLU, O. Şadi YENEN

Nozokomiyal acinetobacter infeksiyonları

Yeşim TAŞOVA, Akgün YAMAN, Neşe SALTOĞLU, Gürkan YILMAZ, Oğuz KARA, İsmail H. DÜNDAR

Hastane kökenli ve hastane dışı Escherichia coli'lerde çift disk sinerji yöntemiyle genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz araştırılması ve izolatların çeşitli antibiyotiklere duyarlılık durumu

Kezban GÜRDOĞAN, Hande ARSLAN

Kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime üretiminin dört farklı yöntemle araştırılması ve slime yapımı ile antimikrobiyal duyarlılık ilişkisi

Kezban GÜRDOĞAN, Murat DİZBAY, Firdevs AKTAŞ

Aynı aileden iki bireyin etkilendiği seyahat ilişkili lejyoner hastalığı

Efsun AKBAŞ, Ayşegül GÖZALAN, İbrahim DALKILINÇ

Döküntü ile seyreden bir Streptococcus pneumoniae menenjiti olgusu

Elif DOYUK, Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK

İshalli çocuk hastalardan izole edilen bakteriyel patojenlerin dağılımı

Pınar ZARAKOLU, Efsun AKBAŞ, Belkıs LEVENT, Ayşegül GÖZALAN

Steril bölgelerden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin ve eritromisin direnci

Öznur AK, Nuray OLTAN, Gülden ERSÖZ, Serdar ÖZER