Thwaites'in Diagnostik Skorlamasının akut bakteriyel ve tüberküloz menenjitli hastaların ayırıcı tanısındaki değeri

Giriş: Menenjit ve özellikle tüberküloz menenjit (TBM)'te hızlı tanı ve erken tedavi, hastalığın prognozunu büyük ölçüde etkileyebilir. Bu çalışmada, tüberküloz menenjitleri akut bakteriyel menenjitlerden ayırt etmede Thwaites'e ait diagnostik skorlamanın uygulandığı ve sekiz aylık dönemde izlenen menenjitli olgulara ait sonuçlar değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Şubat 2010-Ekim 2010 tarihleri arasındaki sekiz aylık dönemde, menenjit kliniğiyle izlenen insan immünyetmezlik virüsü negatif 15 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Anamnez, klinik bulgular, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve laboratuvar bulguları ile radyolojik görüntüleme sonuçlarına göre akut bakteriyel menenjit (ABM) (n= 8) ve TBM (n= 7) kabul edilen iki gruba prospektif olarak Thwaites'in Diagnostik Skorlaması uygulanmıştır. Toplam skor değerinin ≤ 4 bulunması TBM lehine değerlendirilmiştir. Bulgular: ABM'li sekiz hastanın dördünde BOS'da pnömokok üretildi, ikisinde tekrarlayan pürülan menenjit ve frontal kırığa bağlı BOS kaçağı mevcuttu. Kalan iki olguda BOS'da hücre sayısı mm3'te 3000'den fazlaydı. TBM düşünülen hastaların ikisinde tanı etkenin BOS'da üretilmesiyle konuldu. Diğer ikisinde multipl intrakraniyal tüberkülom, ikisinde multipl intrakraniyal tüberkülom ve pulmoner tüberküloz, bir olguda ise sadece antitüberküloz tedaviye yanıt mevcuttu. ABM kabul edilen sekiz olguda Thwaites skoru 6-13 değerleri arasında saptanırken; TBM'li yedi olguda ise skor aralığı -1 ile -5 değerleri arasında bulunmuştur. Sonuç: TBM, klinik varyasyonlara sahip, tanısı zor bir klinik tablodur. Tedavi gecikmesi TBM için en önemli prognostik faktör olduğundan, erken tanıya yönelik faydalı bir yöntem olduğunu gözlemlediğimiz Thwaites skorlamasının, TBM ve ABM ayırıcı tanısında kullanılabilecek rutin incelemeler arasında olabileceğini düşünmekteyiz.

Value of Thwaites' Diagnostic Scoring in the differentiation of tuberculous meningitis and acute bacterial meningitis

Introduction: Prompt diagnosis and early treatment may greatly affect the prognosis of tuberculous meningitis (TBM). In this study, patients with meningitis followed in the last eight-month period in whom Thwaites' Diagnostic Scoring was performed were evaluated prospectively. Materials and Methods: Fifteen human immunodeficiency virus-negative patients with meningitis who were followed between February and October 2010 were included in this study. According to the medical history, clinical, cerebrospinal fluid (CSF) and laboratory findings, and results of radiological imaging, patients were considered as acute bacterial meningitis (ABM) (n= 8) or TBM (n= 7). Thwaites Diagnostic Scoring was performed prospectively in both groups. Patients with a total score ≤ 4 were evaluated as TBM. Results: Of all ABM patients, Streptococcus pneumoniae was isolated from the CSF in 4, and CSF leakage was detected in two cases with a history of recurrent purulent meningitis. CSF leukocyte count was over 3000/mm3 in the remaining two cases with ABM. Mycobacterium tuberculosis was isolated from the CSF in 2 patients with TBM. There were multiple intracranial tuberculomas in two patients, multiple intracranial tuberculomas and pulmonary tuberculosis in two patients and therapy response in one patient. The scoring ranged between six and 13 among the eight ABM patients, while it was between -1 and -5 in the TBM patients. Conclusion: Diagnosis is usually difficult in TBM with clinical variations. Since delayed therapy is the most important prognostic factor in TBM, we suggest that Thwaites Diagnostic Scoring can be a useful diagnostic tool for early diagnosis and should be included among the routine investigations for differentiating TBM and ABM.

Kaynakça

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Database. Aralık 2009. Available from: _http://www.who.int/research/en/>

2. Peto HM, Pratt RH, Harrington TA, LoBue PA, Armstrong LR. Epidemiology of extrapulmonary tuberculosis in the United States, 1993-2006. Clin Infect Dis 2009;49:1350-7.

3. Thwaites GE, Chau TT, Mai NT, Drobniewski F, McAdam K, Farrar J. Tuberculous meningitis. J Neuro Neurosurg Psychiatry 2000;68:289-99.

4. Yasar KK, Pehlivanoğlu F, Sengoz G. Predictors of mortality in tuberculous meningitis: a multivariate analysis of 160 cases. Int J Tuberc Lung Dis 2010;14:1330-5.

5. Thwaites GE, Chau TT, Stepniewska K, Phu NH, Chuong LV, Sinh DX, et al. Diagnosis of adult tuberculous meningitis by use of clinical and laboratory features. Lancet 2002;360:1287-92.

6. Sunbul M, Atilla A, Esen S, Eroglu C, Leblebicioglu H. Thwaites' diagnostic scoring and the prediction of tuberculous meningitis. Med Princ Pract 2005;14:151-4.

7. Sengoz G, Yasar KK, Yildirim F. Evaluation of 121 adult cases of tuberculous meningitis. Neurosciences 2008;13:402-7.

8. Török ME, Nghia HDT, Chau TTH, Mai NT, Thwaites GE, Stepniewska K, et al. Validation of a diagnostic algorithm for adult tuberculous meningitis. Am J Trop Med Hyg 2007;77:555-9.

9. Hoşoğlu S. Akciğer dışı tüberküloz olgularına yaklaşımımız nasıl olmalı? ANKEM Derg 2008;22(Suppl 2):82-5.

10. Kaptan F. Tüberküloz menenjit. Infeksiyon Derg 2005;19:129-38.

11. Sutlas PN, Unal A, Forta H, Şenol S, Kırbaş D. Tuberculous meningitis in adults: review of 61 cases. Infection 2003;31:387-91.

12. Checkley AM, Njale Y, Scarborough M, Zjilstra EE. Sensitivity and specificity of an index for the diagnosis of TB meningitis in patients in an urban teaching hospital in Malawi. Trop Med Intern Health 2008;13:1042-6.

13. Hooker JAG, Muhindi DW, Amayo EO, Mc'ligeyo SO, Bhatt KM, Odhiambo JA. Diagnostic utility of cerebrospinal fluid studies in patients with clinically suspected tuberculous meningitis. Int J Tuberc Lung Dis 2003;7:787-96.

14. Youssef FG, Afifi SA, Azab AM, Wasfy MM, Abdel-Aziz KM, Parker TM, et al. Differentiation of tuberculous meningitis from acute bacterial meningitis using simple clinical and laboratory parameters. Diagn Microbiol Infect Dis 2006;55:275-8.

Kaynak Göster