Staphylococcus hominis izolatlarında duyarlılık profili

Giriş: Staphylococcus hominis, insan derisinde normal flora elemanı olarak bulunan fakat fırsatçı infeksiyonlarda izole edilen bir koagülaz-negatif stafilokok türüdür. Materyal ve Metod: Çalışmamızda 2007-2008 yıllarında bir üniversite hastanesi klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen hasta örneklerinden izole edilen S. hominis suşlarının duyarlılık durumlarının geriye dönük olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Toplam 49 izolat değerlendirmeye alınmıştır. İzolatların tür düzeyinde identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık sonuçları MicroScan WalkAway (Dade Behring, ABD) sistemiyle yapılmıştır. Bulgular: En çok izolat kan kültürlerinden (%61.2) soyutlanmıştır. Suşların 16 (%32.7)'sı metisiline dirençli, 33 (%67.3)'ü metisiline duyarlı olarak belirlenmiştir. Linezolid ve glikopeptidlere karşı dirençli suş saptanmamış, tetrasiklin, trimetoprim-sülfametoksazol ve eritromisine karşı düşük duyarlılık oranları bulunmuştur. En düşük duyarlılığın penisiline karşı olduğu gözlenmiştir (%8.2). Sonuç: Ulaşabildiğimiz kadarıyla ülkemizde izole olarak S. hominis suşlarının duyarlılığı ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır. Bu çalışma ülkemizde söz konusu türle ilgili ilk duyarlılık raporudur.

Susceptibility profile in staphylococcus hominis isolates

Introduction: Staphylococcus hominis is a coagulase-negative staphylococcus, which is a component of normal skin flora but isolated in opportunistic infections. Materials and Methods: In our study, it was aimed to evaluate retrospectively the susceptibility patterns of S. hominis strains isolated from clinical specimens, which were sent to the clinical microbiology laboratory of a university hospital in the period 2007-2008. A total of 49 isolates were included in the evaluation. The identification at the species level and the results of antibiotic susceptibility testing were achieved via the MicroScan WalkAway system (Dade Behring, USA). Results: The highest number of strains were isolated from blood cultures (61.2%). Among the strains, 16 (32.7%) were determined as methicillin-resistant and 33 (67.3%) as methicillin-susceptible. No strains resistant to glycopeptides and linezolid were detected, and low susceptibility rates to tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole and erythromycin were found. The lowest susceptibility rate observed was to penicillin (8.2%). Conclusion: To our knowledge, there has been no publication just about the susceptibility of S. hominis strains in our country. This study is the first report about the species mentioned above.

Kaynakça

1. Staphylococcus (Mikrobiyoloji.org). Erişim tarihi: 28.05.2011. Available from: http://www.mikrobiyoloji.org/TR/yonlen-dir.aspx?F6E10F8892433 CFFAA F6AA849816B2EF6DA-AA061080DB72A

2. Chavez F, Alvarez MC, Sanz F, Alba C, Otero jR. Nosocomial spread of Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus strain causing sepsis in a neonatal intensive care unit. J Clin Microbiol 2005;43:4877-9.

3. Kloos WE, Schleifer K. Isolation and characterization of staphylococci from human skin. Int j Syst Bad 1975;25:62-79.

4. Fitzgibbon JE, Nahvi MD, Dubin DT, John JF. A sequence variant of Staphylococcus hominis with a high prevalence of oxacillin and fluoroquinolone resistance. Res Microbiol 2010;152:805-10.

5. D'Azevedo PA, Trancesi R, Sales T, Monteiro J, Gales AC, Pignatari AC. Outbreak of Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus bloodstream infections in Sao Paolo city, Brazil.} Med Microbiol 2008;57:256-7.

6. Ruiz de Gopegui E, luliana Marinescu C, Diaz P, Sodas A, Garau M, Ayestarân Jl, et al. Nosocomial spread of linezo-lid-resistant Staphylococcus hominis in two hospitals in Majorca. Enferm Infecc Microbiol Clin 2011;29:339-44.

7. Sorlozano A, Gutierrez J, Martinez T, Yuste ME, Perez-Lopez JA, Vindel A, et al. Detection of new mutations conferring resistance to linezolid in glycopeptide-intermediate susceptibility Staphylococcus hominis subspecies hominis circulating in an intensive care unit Eur) Clin Microbiol Infect Dis 2010;29:73-80.

8. Öksüz L, Gürler N. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarının son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in-vitro duyarlılık sonuçlan. ANKEM 2009;23:71-7.

9. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM 2010;24:12-9.

10. Güzel A, Aktaş G, Çelen MK, Tatlı M, Geyik MF, Özekinci T ve ark. Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Med } 2009;36:252-7.

Kaynak Göster