Genel cerrahi ve ortopedi-travmatoloji kliniklerimizde cerrahi alan İnfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve cerrahi alan İnfeksiyonlarının maliyete etkisi

Giriş: Bu çalışma, hastanemiz Genel Cerrahi ve Ortopedi-Travmatoloji Anabilim Dallarında yatmakta olan hastalarda cerrahi girişim sonrası gelişen cerrahi alan infeksiyonu hızını saptamak, bunu etkileyen risk faktörlerini değerlendirmek, gelişen cerrahi alan infeksiyonunun maliyete etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Materyal ve Metod: Cerrahi girişim yapılan 629 hasta çalışma kapsamına alındı. Temiz yaralarda %3.2, temiz-kontamine yaralarda %16.4, kontamine yaralarda %32.7, kirli-infekte yaralarda %40.9 oranında cerrahi alan infeksiyonu geliştiği saptandı. Bulgular:Hastanın yaşlı olması, cerrahi yara sınıflaması, cerrahi girişimden bir gece önce jiletle tıraş olmak, malignite, diabetes mellitus, kardiyovasküler sistem hastalığı, yara yerinden kanama olması, preoperatif antibiyotik kullanımı, cerrahi girişimin acil yapılması, ikinci cerrahi girişim yapılması, cerrahi girişim sonrası yara yerine yerleştirilen dren sayısı ve drenlerin kalış süresi ile cerrahi alan infeksiyonu gelişimi arasında istatistiksel olarak ilişki bulundu. Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastaların ortalama hastanede yatış süresi (28.6 ± 20.1 gün) cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastalara (11.4 ± 8.1 gün) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla bulundu (p< 0.001). Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastalarda ölüm oranı (%12.7), cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastalara (%1.3) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p< 0.001). Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastaların ortalama maliyetleri 5038 ± 4237 Amerikan doları, cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastaların ise 1305 ± 1249 Amerikan doları olarak bulundu (p< 0.001). Sonuç: Cerrahi alan infeksiyonu oranını olanak olduğunca azaltmak için hasta ve çevresiyle ilgili risk faktörleri kontrol edilmelidir.

Risk factors related with surgical site infections and the effect on cost in the general surgery and orthopedics departments (94 defa görüntülendi)

Introduction: This study was planned to determine the rate of surgical site infection and to evaluate related risk factors and the effect on cost following surgical procedures in the Departments of Surgery and Orthopedics and Traumatology. Materials and Methods: Six hundred and twenty nine patients who underwent surgery were enrolled into the study. Incidence rates of clean, clean-contaminated, contaminated, and dirty-infected wounds were 3.2%, 16.4%, 32.7%, and 40.9%, respectively. Results: Older age, wound classification, malignancy, diabetes mellitus, cardiovascular system disease, bleeding from wound, preoperative antibiotic usage, urgent surgery, secondary surgical operation, number and duration of drainage catheters, and shaving with blade prior to operation were risk factors significantly related with the occurrence of surgical site infection. Duration of hospitalization (28.6 ± 20.1 days) was significantly longer in patients with surgical site infection compared to the non-surgical site infection group (11.4 ± 8.1 days) (p< 0.001). The mortality rate was 12.7%, and it was higher in patients with surgical site infection compared to the non-surgical site infection group (1.3%) (p< 0.001). The mean cost was 5038 ± 4237 American dollars and 1305 ± 1249 American dollars for the groups with and without a history of surgical site infection, respectively (p< 0.001). Conclusion: To minimize the incidence of surgical site infection, possible risk factors related with the patient should be considered.

Kaynakça

1. Haznedaroğlu T, Özgüven V. Cerrahi alan infeksiyonları ve yanık infeksiyonları. Doğanay M, Ünal S (editörler). Hastane İnfeksiyonları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003:629-61.

2. Kernodle DS, Kaiser AB. Postoperative infections and antimicrobial prophylaxis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000:3177-91.

3. Wong ES. Surgical site infections. In: Mayhall CG (ed). Hospital Epidemiology and Infections Control. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 1999:189-210.

4. From the CDC and Public Health: Surveillance, Prevention, and Control of Nosocomial Infections. JAMA 1992;268:3048-52.

5. Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection. A 10-year prospective study of 62,939 wounds. Surg Clin North Am 1980;60:27-40.

6. Dokuzoğuz B. Cerrahi alan infeksiyonlarında mikrobiyoloji ve epidemiyoloji. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001;5:84-7.

7. Reid R, Simcock JW, Chisholm L, Dobbs B, Frizelle FA. Postdischarge clean wound infections: incidence underestimated and risk factors overemphasized. ANZ J Surg 2002;72:339-43.

8. Lizan-Garcia M, Garcia-Caballero J, Asensio-Vegas A. Risk factors for surgical-wound infection in general surgery: a prospective study. Infect Control Hosp Epidemiol 1997;18:310-5.

9. Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Cerrahi alan infeksiyonu gelişmesinde predispozan risk faktörlerinin araştırılması. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1999;3:151-5.

10. Malone DL, Genuit T, Tracy JK, Gannon C, Napolitano LM. Surgical site infections: reanalysis of risk factors. J Surg Res 2002;103:89-95.

11. Tang R, Chen HH, Wang YL, Changchien CR, Chen JS, Hsu KC, et al. Risk factors for surgical site infection after elective resection of the colon and rectum: a single-center prospective study of 2.809 consecutive patients. Ann Surg 2001;234:181-9.

12. Saleh K, Olson M, Resig S, Bershadsky B, Kuskowski M, Gioe T, et al. Predictors of wound infection in hip and knee joint replacement: results from a 20 year surveillance program. J Orthop Res 2002; 20:506-15.

13. Vazquez-Aragon P, Lizan-Garcia M, Cascales-Sanchez P, Villar-Canovas MT, Garcia-Olmo D. Nosocomial infection and related risk factors in a general surgery service: a prospective study. J Infect 2003;46:17-22.

14. Soleto L, Pirard M, Boelaert M, Peredo R, Vargas R, Gianella A, et al. Incidence of surgical-site infections and the validity of the National Nosocomial Infections Surveillance System risk index in a general surgical ward in Santa Cruz, Bolivia. Infect Control Hosp Epidemiol 2003;24:26-30.

15. Whitehouse JD, Friedman ND, Kirkland KB, Richardson WJ, Sexton DJ. The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23:183-9.

16. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, Wilkinson WE, Sexton DJ. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:725-30.

17. Kluytmans JA, Mouton JW, Ijzerman EP, Vandenbroucke-Grauls CM, Maat AW, Wagenvoort JH, et al. Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a major risk factor for wound infections after cardiac surgery. J Infect Dis 1995; 171:216-9.

18. Kalmeijer MD, van Nieuwland-Bollen E, Bogaers-Hofman D, de Baere GA. Nasal carriage of Staphylococcus aureus is a major risk factor for surgical-site infections in orthopedic surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:319-23.

19. de Boer AS, Mintjes-de Groot AJ, Severijnen AJ, van den Berg JM, van Pelt W. Risk assessment for surgical-site infections in orthopedic patients. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:402-7.

20. Kleinert JM, Hoffmann J, Miller Crain G, Larsen CF, Goldsmith LJ, Firrell JC. Postoperative infection in a double-occupancy operating room. A prospective study of two thousand four hundred and fifty-eight procedures on the extremities. J Bone Joint Surg Am 1997; 79:503-13.

21. Yalçın AN, Turgut H, Çetin B, Tefçi F. Hastane infeksiyonlarında antibiyotik maliyeti. Hastanesi İnfeksiyonları Dergisi 2002;6:41-5.

Kaynak Göster

1235 621

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İdrar kültürlerinden İzole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında gsbl pozitifliği ile fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklerin İn vitro etkinliği

Laser ŞANAL

Piperasilin-tazobaktam tedavisine bağlı bir dress sendromu olgusu ve literatür derlemesi

Seven ULUDOKUMACI, Mücahit YEMİŞEN, MEHMET ALİ MERT GÖKIRMAK

Akut bakteriyel menenjit tanısı ile takip edilen olguların 33 yıllık verilerinin retrospektif olarak İrdelenmesi

Hüsrev DİKTAŞ, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN, ALİ ACAR, Oral ÖNCÜL, Nafiz KOÇAK, Levent GÖRENEK

Sivas İlinde portör muayenesi İçin başvuranlarda staphylococcus aureus burun taşıyıcılığının araştırılması

AHMET ALİM, Müge OĞUZKAYA-ARTAN, MEHMET ATAŞ, Hatice KALKAN, Sevda MADAK

İnsan isırığı sonrası gelişen sphingomonas paucimobilis'in etken olduğu nekrotizan fasiyit olgusu

Mehmet ULUĞ

Ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar

Özlem AZAP

Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanı konulan bir erken evre lyme olgusu

Utku KAVRUK, Selçuk KILIÇ, İLYAS SAYAR, Bekir ÇELEBİ

Frez ve endodontik aletlerde sterilizasyonun etkinliği

Mehmet Şahin OĞUZCAN, Gökalp Turan KARAMAN, Yeliz TURAK

Güncel bilgiler işığında kolistin

İftihar KÖKSAL, Oral ÖNCÜL, VOLKAN KORTEN, Sercan ULUSOY, SERHAT ÜNAL

Genel cerrahi ve ortopedi-travmatoloji kliniklerimizde cerrahi alan İnfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve cerrahi alan İnfeksiyonlarının maliyete etkisi

Alp ALPAT, Hasan ÇOLAK, Saygın NAYMANALPAT, Elif DOYUKKARTAL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER