Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde nöroşirürji hastalarında gelişen hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi

Giriş: Bu çalışmada, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ve hastane infeksiyonu gelişen nöroşirürji olgularının epidemiyolojik verileri irdelenmiştir. Materyal ve Metod: Ocak 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında, cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edilen 201 hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastane infeksiyonu gelişen 65 nöroşirürji olgusunun epidemiyolojik verileri irdelenmiştir. Bulgular: Cerrahi yoğun bakım ünitesinde 201 nöroşirürji olgusu ortalama 9.2 ± 4.9 gün ve toplam 1830 hasta yatış günü ile izlenmiştir. Bu hastaların 65 (%32.4)'inde 91 hastane infeksiyonu gelişmiştir. İnfeksiyon gelişen 65 nöroşirürji olgusunun yaş ortalaması 47.5 yıl (yaş aralığı: 1-92) olup, ortalama yoğun bakımda kalış süreleri 24.2 ± 15.3 gün olarak saptanmıştır. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde nöroşirürji olgularına ait hastane infeksiyonu hızı %45.3 ve insidans dansitesi 49.7/1000 hasta günü olarak saptanmıştır. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edilen nöroşirürji olgularının 74 (%36.6)'ü yoğun bakımda kaybedilmiştir. Hastane infeksiyonu gelişen nöroşirürji olgularından alınan 91 kültür pozitif örneğin 43 (%46.4)'ünde gram-pozitif, 48 (%52.5)'inde gram-negatif ve bir örnekte (%1.1) Candida spp. izole edilmiştir. En sık izole edilen gram-pozitif patojen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%13.1), gram-negatif patojen ise Pseudomonas aeruginosa (%13.1) olarak bulunmuştur. Stafilokok suşları arasında metisiline direnç oranı %57.1 olarak saptanmıştır. P. aeruginosa, Escherichia coli ve Acinetobacter baumannii suşlarında imipeneme direnç oranı sırasıyla %66.4, %25 ve %62.8 olarak bulunmuştur. Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde yatan nöroşirürji olgularında gelişen hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisinin bilinmesi, infeksiyonların kontrol edilmesinde ve etkili ampirik antibiyotiklerin başlanmasında hekimlere önemli katkı sağlayabilir.

Kaynakça

1. Nerjaku M, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L Bir askeri hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg 2004;46:305-10.

2. Çetin ES, Kaya S, Pakbaş I, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2007;14:69-73.

3. Saçar S, Kavas ST, Asan A, Cevahir N, Serin S, Turgut H. Pa-mukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hastane infeksiyonları sürveyansı: üç yıllık analiz. İnfeksiyon Derg 2008;22:15-21.

4. Derbent A, Balbastı T, Özdamar N, Özenç D. Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde hastalardan izole edilen mikroorganizmalar. Türk Nöroşir Derg 2003; 13:165-70.

5. Taşbakan Mi, Sipahi OR, Puliukçu H, Aydemir Ş, Tünger A, Yurtseven T, Büke Ç. Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Derg 2006;45:127-30.

6. Zolldann D, Theix R, HafnerH, Waitschies B, Lütticken R, Lem-men 5W. Periodic surveillance of nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Infection 2005;33: 115-21.

7. Eser ÖK, Kocagöz S, Engin A, Altun B, Hasçelik G. Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon etkeni olan gram-negatif basillerin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 2005;19:75-80.

8. Namıduru M, Karaoğlan I, Göksu S, Dikensoy Ö, Karaoğlan M. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkeni olan bakteriler ve antibiyotiklere direnç durumları. İnfeksiyon Derg 2003;17:39-44.

9. Çelik AK. Nosocomial infections in neurosurgery intensive tare units. J Clin Nurs 2004;13:741-7.

10. Orsi GB, Scorzolini L, Franchi C, Mondillo V, Rosa G, Vendit-ti M. Hospital-acquired infection surveillance in a neurosurgical intensive care unit. J Hosp Infect 2006;64:23-9.

11. Khan MM, Çelik Y. Cost of nosocomial infection in Turkey: an estimate based on the university hospital data. Health Serv Res 2001;14:49-54.

12. Dettenkofer M, Ebner W, Hans Fj, Forster D, Babikir R, Zent-ner J, et al. Nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Acta Neurochir (Wien) 1999;141:1303-8.

13. Geyik MF, Hosoğlu S, Ayaz C, Çelen MK, Ustun C. Surveillance of nosocomial infections in Dicle University Hospital: a ten-year experience. Turk J Med Sci 2008;36:587-93.

14. Ay gen B, Kayabaşı Ü, Güven M, Doğanay M, Sümerkan B, Yıldız O. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım üniteleri nozokomiyal 'ınfeksiyonları sürveyansı: Epidemiyoloji, risk faktörleri ve prognozu etkileyen faktörler. Yoğun Bakım Dergisi 2001;1:122-30.

15. Bueno CA, Delgado RM, Lopez LA, Schaffino CS, Galvez VR. Influence of nosocomial infection on mortality rate in an intensive care unit. Crit Care Med 1994;22:55-60.

16. Dökmetaş I, Elaldı N, Bakır M ve ark. Nöroşirürji kliniği ve nozokomiyal infeksiyon: Bir üniversite hastanesinin üç yıllık takip sonuçları. Hastane Infeksiyonları Dergisi 2002;6:46-52.

17. Korten V, Ulusoy S, Zarakolu P, Mete B; Turkish MYSTIC Study Group. Antibiotic resistance surveillance over a 4-year period (2000-2003) in Turkey: results of the MYSTIC Program. Diagn Microbiol Infect Dis 2007;59:453-7.

18. Özden M, Demirdağ K, Kalkan A, Kılıç SS. Yoğun bakım ünitelerinde izlenen ve hastane infeksiyonu gelişen olgulardan izole edilen bakterilerin sıklığı ve antibiyotiklere karşı direnç durumları. İnfeksiyon Dergisi 2003;17:179-83.

19. Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Turunç T ve ark. Yoğun bakım ve servis hastalarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumanii izolatlarının antibiyotik duyarlılık oranlarının dört yıllık izlemi. Mikrobiyol Bul 2008; 42:321-9.

20. Pullukçu H, Ulusoy S. Tigesiklin. FLORA 2008; 13(Ek 3):3-16.

21. Irmak H, Cesur S, Şimşek H ve ark. Türkiye'de yoğun bakım ünitelerindeki MRSA suşlarında VISA ve VRSA araştırılması, suşların çeşitli antibiyotikler için MIC değerlerinin belirlenmesi. In: XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı. 21-25 Ekim 2008; Bodrum, Muğla: Türkiye; 2008. s. 610-1.

22. İris NE, Arat ME, Yıldırmak T. Çoklu dirençli mikroorganiz ¥maların tigesiklin duyarlılığı. In: XXXIII. Türk Mikrobiyoloj Kongresi Kongre Kitabı. 21-25 Ekim 2008; Bodrum, Muğla. Türkiye; 2008. s. 661.

23. Güven A, Coşgun Y, Karakoç AE, Cesur S. Karbapenem dirençli Acinetobacter baumanii klinik izolatlarında tigesikli-nin in vitro aktivitesi. In: XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı. 21-25 Ekim 2008; Bodrum, Muğla: Türkiye; 2008. s. 662-3.

24. Cevahir N, Saçar S, Turgut H, Demir M, Kaleli İ. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten E. coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının araştırılması. In: XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı. 21-25 Ekim 2008; Bodrum, Muğla: Türkiye; 2008. s. 663.

25. Çalık N, Akova M. Tigesiklin. ANKEM 2007;21 (Ek 2):29-33.

Kaynak Göster