Temiz Toplum İçin Bağımsız Denetim ve Kalite Sorunu

Bu çalışmada bilimsel ve teknolojik devrimin şekillendirdiği ortamda Türkiye’de ve dünyada bağımsız denetimin yeni ekonomik gelişmeler ve demokrasi içinde- ki önemi ile temiz toplum için gerekliliği anlatılmaya çalışılmıştır. Yeni ekonomik süreçler ve kavramlar, geçmiş deneyimler ve etik değerler Bağımsız Denetim an- layışını öne çıkarmıştır. Kamusal denetimlerden ayrı olarak, özel sektör için Ba- ğımsız Denetçiler tarafından yapılan finansal etkinlik ve verimlilik denetimi, per- formans denetimi ile uygunluk ve yerindelik denetimleri önem kazanmıştır. Temiz toplum için müfettiş terörü yerine bağımsız denetim mekanizması geçerli hale gelmiştir. ENRON olayında olduğu gibi sistematik hatalar ve gerçeklerin gizlen- mesi bir deprem etkisi yaratmıştır. ENRON olayı, 2008 global krizinde yaşanan- lar, 2001 yılında Türkiye’de finansal sektörün karşılaştığı sorunlar, etik, bağım- sız ve gerçek denetimin önemini ortaya koymuştur. Hemen hemen her ülke iç ve dış denetim mekanizmalarını, standartlarını, denetim bilinci anlayışlarını göz- den geçirmiş, yenilemiş, değiştirmiş, geliştirmiş ve tüm kamu ve özel sektör ak- törlerinin daha şeffaf, açık, anlaşılır ve doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak ön- lemleri almıştır.

Audit Independence And Audit Quality For A Decent Society

In this study, we try to explain the importance of auditing in the context of recent economic developments and democracy in Turkey and in the World, in an envi- ronment created by scientific and technological revolution and its necessity for a decent society. The ethical values, past experiences and the new economic pro- cesses have put forward the independent audit concept. The compliance and su- itability audit, performance audit and financial efficiency and effectiveness audit carried out by Independent Auditors have become important. The independent audit mechanism has become a valid instrument for a decent society in lieu of the inspector terror. In 2001, companies like ENRON hiding facts and systema- tic errors have made drastic impact. Financial crisis in Turkey in 2001, the EN- RON case in 2002 and 2008 global crisis proved the importance of ethical, inde- pendent and prudent audit.

Kaynakça

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Kanunu, T.C Resmi Gazete No: 20194, ss. 1-20.

BAYRAM, Güler; (2011), Bağımsız Denetim ve Süreçleri, su- num, http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/1/Bag%C4 %B1ms%C4%B1zdenetimsurecleri.pdf.

BEZİRCİ, Muhammet ve Fehmi KARASİOĞLU; (2011), “Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Sayı 21, ss. 571-592, Konya.

BOZKURT, Nejat; (2000), Muhasebe Denetimi-Muhasebe De- netimi - Alfa Yayıncılık.

BROWN, Ken and Inanthe Jeanne DUGAN; (2002), Arthur Andersen's Fall From Grace Is a Sad Tale of Greed and Miscues, Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/ SB1023409436545200, 07.06.2002

COSO, (2015), The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org. ERHAN, Markoç; (2000, 2001), Açık Arşiv. Atılım.edu.tr.

GOLDSTEIN, Morris; (2008), The Subprime and Credit Cri- sis, http://www.iie.com/publications/papers/goldstein0408.pdf; OECD Research Paper, Peterson Institute, 03.04.2008

GÜREDİN, Ersin; (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, De- netim ve Güvence Hizmetleri - Türkmen Kitabevi KHAN M. Arkan; (1995), “Yeni Başlayanlar için Denetime Giriş” Çev: Faruk Eroğlu, Sayıştay Dergisi S.19. MORGENSEN, Gretchen; (2008), Behind Insurer’s Crisis, Blind Eye to a Web of Risk, The New York Times, http://www.nytimes. com/2008/09/28/business/28melt.html?pagewanted=all&_r=0, 27.09.2008

SAĞLAR Jale ve Canol KANDEMİR; (2007), ENRON Olayı: Muhasebe Hilesi mi? Sistem Hatası mı?, Çukurova Üniversi- tesi İİBF Dergisi Cilt 11 Sayı 1, ss. 20-39, Adana.

SARIOĞLU, Kerem; (2002), ENRON Olayı (Vak’a) STINSON, Todd; (2004), Arthur Andersen and Enron: Positive Influence on the Accounting Industry, McKendree University Scholars, http://www.mckendree.edu/academics/scholars/is- sue4/stinson.htm, Spring 2004 THE ECONOMIST; (2013), The Origins of the Financial Crisis Crash Course, http://www.economist.com/news/ schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being- felt-five-years-article, 07.09.2013 U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION; (2002), https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf WAFA, Tim J.D.; (2010), When Policies Collide: A Decision Making Framework for Financial System Overhaul in the 21st Century, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1686982; Social Science Research Network (SSRN), Oc- tober 2010 IAASB, (2015), www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center Kamu Gözetimi Kurumu, (2015), http://www.kgk.gov.tr/con- tents/files/Pdf/KGK_Brosur.pdf

Kaynak Göster