Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Amaç: Non Hodgkin Lenfoma (NHL) lenfoid sistemin proliferatif bir hastalığıdır. NHL cerrahiyi, subtip analizini,postoperatif komplikasyon ve sağ kalımı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Splenektomi operasyonu sonrası histopatolojik inceleme ile NHL tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. 490 splenektomi hastası arasından 26 NHL tanısı alan hasta bulundu. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62,03 (32-83) olarak tespit edildi. 26 hastanın 10’u (%38,4) erkek,16’sı (%61,6) kadın cinsiyette idi. Sekiz hasta hipersplenizme bağlı sitopeni, 3 hasta kemik iliği biyopsisi ve lenf bezi biyopsisi ile tanı konulamadığı için, 15 hasta masif splenomegaliye bağlı semptomlar nedeni ile opere edildi. Postoperatif dönemde 8 hastada komplikasyon görüldü. Bu komplikasyonlar diyafragma laserasyonu (n=1), pankreatik fistül(n=1), batın içi seroma(n=2), atelektazi(n=3) ve yara yeri enfeksiyonu(n=3) gözlendi. Patolojik incelemede 18 hasta Diffüz B hücreli lenfoma, 1 hasta Foliküler lenfoma, 1 hasta Hairy cell lösemi ve 6 hasta splenik marjinal zonelenfoma tanısı aldı. Uzun dönem takiplerinde 14 hastanın Hematoloji Onkoloji poliklinik takibinin tam iyileşme nedeni ile sonlandırıldığı, 2 hastanın lenfoproliferatif hastalık nedeni ile exitus olduğu 2 hastanın NHL dışı nedenle exitus olduğu ve 8 hastanın Hematoloji Onkoloji poliklinik takibinin devam ettiği belirlendi. Ortalama dalak ağırlığı 680 gram (340-1850) olarak hesaplandı. Sonuç: NHL tanılı hastalarda küratif veya semptomatik amaçlı, tanı konulamayan ve dalak tutulumu mevcut olan şüpheli hastalarda splenektomi uygulanması güncel tanı/tedavi modaliteleri arasında yerini korumaktadır.

Retrospective Analysis of Patients With Splenectomy Due to Non Hodgkin Lymphoma

Objective: Non Hodgkin Lymphoma (NHL) is a proliferative disease of the lymphoid system. We aimed to discuss NHL surgery, subtype analysis, postoperative complications and survival in the light of the literature. Material and Method: Patients diagnosed with NHL after histopathological examination after splenectomy were included in the study. Among the 490 splenectomy patients, 26 patients diagnosed with NHL were found. Results: The meanage of the patients was 62.03 (range, 32-83). 10 (38.4%) of the 26 patients were male and 16 (61.6%) were female. Since 8 patients could not be diagnosed with cytopenia due to hypersplenism, 3 patients could not be diagnosed by bone marrow biopsy and lymph node biopsy, 15 patients were operated for symptoms due to massive splenomegaly. Complications were observed in 8 patients in the postoperative period. The secomplications were diaphragmatic laceration (n = 1), pancreatic fistula (n = 1), intra abdominal seroma (n = 2), atelectasis (n = 3), and wound infection (n = 3). In the pathological examination, 18 patients were diagnosed with Diffuse B-celllymphoma, 1 patient with Follicular lymphoma, 1 patient with Hairycellleukemia, and 6 patients with splenic marginal zone lymphoma. In the long-term follow-up, it was determined that the Hematology Oncology Clinic follow-up of 14 patients was terminated due to complete recovery, 2 patients died due to lymphoproliferative disease, 2 patients died due to non-NHL, and 8 patients were undergoing Hematology Oncology clinical follow-up. The mean spleen weight was calculated to be 680 grams (range, 340-1850). Conclusion: Splenectomy in patients diagnosed with NHL for curative or symptomatic purposes, and in suspected patients with splenic in volvement, remains among the current diagnosis / treatment modalities.

Kaynakça

1.Grosskreutz C, Troy K, Cuttner J. PrimarySpleniclymphoma: report of 10 casesusingtherealclassification. Cancerİnvestigation2002; 20:749-53.

2. Kim JK, Hahn JS, Kim GO, Yang WI. Three cases of large Bcelllymphomapresenting as primaryspleniclymphoma. YonseiMedicalJournal 2005; 46(5): 703-9.

3.Lehne G, Hannisdal E, Langholm R, Nome O. A 10-year experiencewithsplenectomy in patientswithmalignantnonHodgkin’slymphoma at theNorwegianRadiumHospital. Cancer 1994; 74:933-9.

4.Lavrenkov K, Krepel-Volsky S, andLevi I, et al. Lowdosepalliativeradiotherapyforsplenomegaly in hematologicdisordersLeukemiaandLymphoma 2012; 53(3):430–4

5.Zaorsky NG, Williams GR, andBarta SK, et al. Splenicirradiationforsplenomegaly: a systematicreviewCancerTreatRev 2017;53:47–52.

6.Dreyling M, Thieblemont C, andGallamini A, et al. ESMO Consensusconferences: guidelines on malignantlymphoma. Part 2: marginalzonelymphoma, mantlecelllymphoma, peripheral TcelllymphomaAnnOncol 2013; 24(4):857–77

7.Xiros N, Economopoulos T, Christodoulidis J, et al. Splenectomy in patientswithmalignantnonHodgkin’symphoma. Eur J Haematol 2000;64:145-50.

8.Brodsky J, Abcar A, Styler M. SplenectomyfornonHodgkin’slymphoma. Am J ClinOncol 1996; 19(6): 558-61.

9.Caraway NP, Fanning CV. Use of fine-needleaspirationbiopsy in theevaluation of splenivlesions in a Cancer Center. DiagnCytopathol 1997; 16: 312–6.

10.Keogan MT, Freed KS, Paulson EK et al. Imagingguidedpercutaneousbiopsy of focalspleniclesions: Update on safetyandeffectiveness. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 933–7.

11.Paulino AC andReddy SP (1996) Splenicirradiation in thepalliation of patientswithlymphoproliferativeandmyeloproliferativedisordersAmJ HospPalliatCare 1996; 13(6):32–5.

12.Angelapoulou MK, Siakantariz MP, Vassilakopoulos TP, et al. Thesplenic form of mantlecelllymphoma. Eur J Haematol 2002;68:12-21.

13.Soydan S, Çağırgan S. Mantlecelllenfoma. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kasım 1-4, 2000, İstanbul, 2000:81-94.

14.Pata G, Damiani E, andBartoli M, et al (2016) PerioperativecomplicationsandhematologicimprovementafterfirstlinesplenectomyforsplenicmarginalzonelymphomaLeukemiaandLymphom a2016;57(6): 1467–70.

15.Thieblemont C, Felman P, Callet-Bauchu E, et al. Splenicmarginalzonelymphoma: a distinctclinicalandpathologicalentity.TheLancetOncology2003; 4: 95-103.

16.Oscier D, Owen R, Johnson S. Splenicmarginalzonelymphoma. Blood Rewiews 2005;19:39-51.

17. Else M, Marín-Niebla A, and la Cruz F, et al (2012) Rituximab, usedaloneor in combination, is superiortoothertreatmentmodalities in splenicmarginalzonelymphomaBr J Haematol2012; 159(3):322–8

18.Villadolid J, LaPlant KD, andMarkham MJ, et al (2010) Hepatitis B reactivationandrituximab in theoncologypracticeOncologist 2010;15(10): 1113–21.

19. Martin P, Rutherford S, Leonard JP. SplenicLymphomas: Is therestill a role forsplenectomy? Oncology (Wilston Park) 2012;26:204-6.

20.Weledji EP. Benefitsandrisks of splenectomy. Int J Surg 2014;12:113-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

1.9b 1.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The sensitivity of Thorax Tomography and Negative RT-PCR Test in the Diagnosis of COVID-19 on Admission to the Emergency Department

Müge GÜLEN, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Gokhan SOKER, Önder YEŞİLOĞLU, Selen ACEHAN, Salim SATAR

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanama ile Başvuran Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Mustafa ÇALIK, Emine YILDIRIM, Muhammed ÖZDEMİR, Tanyeli Güneyligil KAZAZ

Anemik Gebelerde Pikanın değerlendirilmesi

Mustafa DEMİR, Feray KABALCIOĞLU, Huseyin TASKIRAN, Hasan Barış HAMİDANOĞLU, Şenol KALYONCU

İleri Anne Yaşı Gebeliklerine Yaklaşım

Mehmet KINCI, Özge ŞEHİRLİ KİNCİ, Ezgi KARAKAŞ PASKAL, AHMET AKIN SİVASLIOĞLU

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU

Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hakan Çökmez, Çetin AYDIN, Feyza GÜLGEL ŞEN

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

Migrated Burch Suture : A Case Report Presenting With Macroscopic Hematuria

Tahsin Batuhan AYDOĞAN, Mehmet EZER, Emre HURI

10-24. Gebelik Haftaları Arası Intrauterin ex Fetüslere Yaklaşım

Melike Nur AKIN, Burak SEZGİN, Burcu KASAP