Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayırımında Elastisite / B Mod Ultrasonografinin Yeri

Giriş ve amaç: Bu çalışmada amaç, meme kitlelerinde elastisite/B-mod ultrasonografi oranının malignite saptamadaki doğruluğunu değerlendirmektir. Yöntem: Elastografi uygulanan hastalar arasından, biyopsi ile tanı alan 73 nonspesifik invaziv duktal kanser ile 73 fibroadenom olgusu çalışmaya dahil edildi. Duktal karsinoma insitu, lobüler kanser, duktolobüler kanser, spesifik meme kanserleri, komplike kistik lezyonlar, adenozis ve mastit olguları çalışma dışında bırakıldı. Bulgular: Malign grupta elastisite/B mod oranları 0.85 ile 1.81 arasında değişmekte olup ortalama oran 1.38 ± 0.25 iken benign grupta 0.80-1.12 arasında değişmekte olup ortalama oran 0.91 ± 0.39 idi. Yanlış negatiflik oranı 9.6 % (7/73), yanlış pozitiflik oranı 15.1 % (11/73) idi. Elastogram / B mod parametresinin orta derecede duyarlılık, özgüllük ve doğruluğa sahip olduğu saptandı ( sırasıyla 90.4 %, 84.9 %, 87.7 %). Tartışma ve sonuç: Elastisite/B mod oranı, meme kitlelerinde malign-benign ayrımına katkı sağlamaktadır. Bu yöntem kullanılarak gereksiz biyopsiler önlenebilir, hasta anksyetesi ve iş gücü kaybının önüne geçilebilir.

The Role of Elasticity / B Mode Ultrasonography in the Differentiation of Malignant and Benign Breast Lesions

Objective: To evaluate the accuracy of the elasticity / B mode ratio in detecting malignancy in breast masses through specific malignant and benign diseases. Material-Methods: From patients undergoing elastography 73 cases of fibroadenoma and 73 cases of nonspecific invasive ductal cancer which diagnosed by biopsy were included to the study. Cases of ductal carcinoma insitu, lobular cancer, ductolobular cancer, specific breast cancers, complicated cystic lesions, adenosis and mastitis were excluded. Results: In the malignant group, the elasticity / B mode ratios ranged from 0.85 to 1.81 and the mean ratio was 1.38 ± 0.25, while in the benign group it ranged from 0.80-1.12 and the mean ratio was 0.91 ± 0.39. The false negativity rate was 9.6% (7/73) and the false positivity rate was 15.1% (11/73). Elasticity / B mode parameter was found to have moderate sensitivity, specificity and accuracy (90.4%, 84.9%, 87.7%, respectively). Conclusion: Elasticity/ B mod ratio contributes to the malignant-benign distinction in breast masses. Using this method, unnecessary biopsies, patient anxiety, and loss of work force may be prevented.

Kaynakça

1. Barr RG, Destounis S, Lackey LB 2nd, Svensson WE, Balleyguier C, Smith C. Evaluation of Breast Lesions UsingSonographic Elasticity Imaging: a multicentrial trial. J Ultrasound Med 2012; 31:281–287.

2. Barr RG. Sonographic breast elastography: a primer. J UltrasoundMed 2012;31:773-783.

3. Youk JH, Gweon HM, Son EJ. Shear-wave elastography inbreast ultrasonography: the state of the art. Ultrasonography2017;36:300- 309.

4. Grajo JR, Barr RG. Strain elastography for prediction of breastcancer tumor grades. J Ultrasound Med 2014;33:129-134.

5. Alhabshi SM, Rahmat K, Abdul Halim N, Aziz S, Radhika S, GanGC, et al. Semi-quantitative and qualitative assessment of breastultrasound elastography in differentiating between malignant andbenign lesions. Ultrasound Med Biol 2013;39:568-578.

6. Farrokh A, Wojcinski S, Degenhardt F. Diagnostic value of strainratio measurement in the differentiation of malignant and benignbreast lesions. Ultraschall Med 2011;32:400-405.

7. Stachs A, Hartmann S, Stubert J, Dieterich M, Martin A, Kundt G, etal. Differentiating between malignant and benign breast masses:factors limiting sonoelastographic strain ratio. Ultraschall Med2013;34:131-136.

8. Sousaris N, Barr RG. Sonoelastography of breast lymphoma.Ultrasound Q 2016;32:208-211.

9. Barr RG. Breast elastography. New York: Thieme Publishers, 2014.

10. Sousaris N, Barr RG. Sonographic elastography of mastitis. JUltrasound Med 2016;35:1791-1797.

11. Barr RG. Future of breast elastography. Ultrasonography 2019;38:93-105.

12. Meier-Meitinger M, Häberle L, Fasching PA, Bani MR, Heusinger K, Wachter D, et al. Assessment of breast cancer tumour size using six different methods. Eur Radiol. 2011 Jun;21(6):1180-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

1.6b 1.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ

Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Ali İlker ÖZER, Mehmet Oguzhan Ay, Akkan AVCI, Serdar BİRİCİK, Önder YEŞİLOĞLU, Hayri ÇINAR, Ozan DEMİR, Salim SATAR

Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayırımında Elastisite / B Mod Ultrasonografinin Yeri

Gülten SEZGİN, Emine Özlem GÜR, Bilge İNCE BİRLİK, Melpa APAYDIN, Selda HACIYANLI

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Merih ALTIOK, Kubilay DALCI, Ahmet RENCUZOĞULLARI, Mehmet Onur GÜL, Orçun YALAV, İsmail Cem ERAY

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU

Comparison of the Tissue Trauma Markers Following Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy

Kazım HANÇER, EREN AKBABA, Burak SEZGİN, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN

Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hakan Çökmez, Çetin AYDIN, Feyza GÜLGEL ŞEN

Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Yasemin ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Ozge ONUR, Arzu DENİZBAŞI