ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz Küreselleşme olgusunun en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. İçinde bulunduğumuz küresel dünyada milyonlarca birey eğitim almak amacıyla kendi ülkesinin dışına çıkarak bu amacını gerçekleştirebilmektedir. Bu doğrultuda gerek bireylerin aileleri gerekse devletler vatandaşlarının daha iyi koşullarda eğitim alabilmesini desteklemekte bu sayede uluslararası öğrenci hareketliliği kolaylaşmaktadır. Çeşitli düzeylerde eğitim almak amacıyla yurtdışına çıkan bireyler gittikleri ülke ve şehirlere yaptıkları tüketim harcamaları ile önemli ekonomik katkılara neden olabilmektedirler. Bundan dolayı günümüzde çok sayıda ülke, şehir ve üniversite bu öğrencileri başta ekonomik nedenler olmak üzere sosyal, kültürel vb. nedenlerle kendine çekmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi’ne eğitim almak amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin yaptıkları tüketim harcamalarının şehir ekonomisine katkısı ele alınmaktadır. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin aylık ortalama harcama miktarının 1364,54 TL olduğu ortaya çıkmıştır. Uluslararası öğrenciler en fazla harcamayı aylık 422,79 TL ile barınma için yapmaktadırlar. En yüksek ikinci harcamayı ise 154,63 TL ile gıda ve alkolsüz içeceklere yapmaktadırlar. İletişim ise uluslararası öğrencilerin 40,52 TL ile en az harcama yaptığı harcama türü olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda Kastamonu Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılında eğitim öğretim gören 2574 uluslararası öğrencinin Kastamonu şehrine ortalama aylık toplam katkısı 3,367,525,48 TL olarak tespit edilirken uluslararası öğrencilerin yıllık katkısı ise 35,646,287,62 TL olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. & Yıldırım E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamaları, Sakarya Kitapevi, Sakarya

Apaydın, A., Erhan, Ç., Kestel, S., Hazar, S. ve Çörtoğlu, F. S. (2012). Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor. Türk İstatistik Derneği Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Avrasya Enderun Eğitim Ve Araştırma Vakfı.

Deik (2013). Https://Www.Deik.Org.Tr/Uploads/Uluslararasi-Yuksekogretim-Hareketliligi-Ve-Turkiye-Nin-Konumu-Raporu-2.Pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2018)

Gao, H. ve Wit, H. D. (2017). China And International Student Mobility. İnternational Higer Education, Number 90: Summer 2017. Http://İhe.Fpt.Edu.Vn/Wp-Content/Uploads/2017/08/90-Ihe.Pdf (Erişim Tarihi: 25.05.2019)

Ger, A. M., Hamide, E., Ayşin, K., Tanberkan, S. H., Türk, Z., ve Akdemir, Z. G. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Eğitim Fakültesi.

Ghanbary, R. (2017). Hacettepe Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Profili, İhtiyaçları Ve Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Gümüş, N. ve Ekiz, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3) 99-116

Hepi. (2018). The Costs And Benefits Of İnternational Students By Parliamentary Constituency Report For The Higher Education Policy Institute And Kaplan International Pathways. Https://Www.Hepi.Ac.Uk/Wp-Content/Uploads/2018/01/Economic-Benefits-Of-İnternational-Students-By-Constituency-Final-11-01-2018.Pdf(Erişim Tarihi: 08.07.2019)

Kalkınma Bakanlığı. (2015). Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi, Araştırma Projesi Raporu., Https://Docplayer.Biz.Tr/514904-Yuksekogretimin-Uluslararasilasmasi-Cercevesinde-Turk-Universitelerinin-Uluslararasi-Ogrenciler-İcin-Cekim-Merkezi-Haline-Getirilmesi.Html (Erişim Tarihi: 15.05.2019).

Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Levent, F. (2016). The Economic İmpacts Of İnternational Student Mobility İn The Globalization Process. Journal of Human Sciences, 13(3), 3853-3870. Doi:10.14687/Jhs.V13i3.3877.

Levent, F. ve Karaevli, Ö. (2013). Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Politikalar Ve Türkiye İçin Öneriler. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 97-117

Nestorenko, T. (2016). Economıc Impact Of Internatıonal Students On A Host Cıty: Case Of The Unıversıty Of Economıcs In Bratıslava. 28 June 2016, 3rd Teaching & Education Conference, Barcelona Isbn 978-80-87927-26-7

Özoğlu, M., Gür, B. S., ve Coşkun, İ. (2012). Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler. Seta Yayınları, Ankara

Radmard, S. (2017). Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 7(1), 67-77

Tekelioğlu, S., Başer H., Örtlek, M.ve Aydınlı, C. (2012). Uluslararası Öğrencilerin Ülke Ve Üniversite Seçiminde Etkili Faktörler: Vakıf Üniversitesi Örneği. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 191-200

Unesco. (2019). Http://Data.Uis.Unesco.Org/Index.Aspx?%20queryid=172 (Erişim Tarihi: 25.07.2019)

Usta, Sefa., Sayın., Yusuf ve Güzelipek, Yiğit Anıl (2017). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente Ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 7(3), 565-577

Uis.Unesco.Org (2016). Global Flow Of Tertiary-Level Students Http://Uis.Unesco.Org/En/Uis-Student-Flow. (Erişim Tarihi: 18.03.2019)

Yakupoğlu, M. (2014). Türkiye’nin Yükseköğretim Uluslararasılaşma Stratejisi, Avustralya İle Karşılaştırılması. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanlık Tezi

Yardımcıoğlu, F., Beşel, F. Ve Savaşan, F. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri Ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Akademik İncelemeler Dergisi 12 (1), 203-254

Www.İie.Org. Https://Www.İie.Org/En/Research-And-Insights/Project-Atlas (Erişim Tarihi: 18.03.2019)

Wenr.Wes.Org (2007). International Student Mobility: Patterns And Trends Https://Wenr.Wes.Org/2007/10/Wenr-October-2007-Feature (Erişim Tarihi: 18.03.2019)

Www.Yok.Gov.Tr. (2019) Yök'ten Üniversitelere “Uluslararası Öğrenci Kontenjanı" Müjdesi Https://Www.Yok.Gov.Tr/Sayfalar/Haberler/Yok-Ten-Yabanci-Kontenjani-Mujdesi.Aspx (Erişim Tarihi: 18.07.2019)

Yök.(2017). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022. Https://Www.Yok.Gov.Tr/Documents/Anasayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_Strateji_Belgesi_2018_2022.Pdf

www.istatistik.yok.gov.tr. (2019). Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi: 12.05.2019)

www.kastamonu.edu.tr (2018). Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/istatistikler/yabanci_uyruklu_sayilari/YABANCI_UYRUKLU_EYL%C3%9CL_AYI_%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0_SAYISI.pdf (Erişim tarihi: 15.11.2018).www.goc.gov.tr (2018). İkamet İzinleri. https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri (Erişim tarihi: 15.06.2019).

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { dusbed624871, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {174 - 192}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gümüş, Niyazi and Onurlubaş, Ebru} }
APA Gümüş, N , Onurlubaş, E . (2019). ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 174-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/624871
MLA Gümüş, N , Onurlubaş, E . "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 174-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/624871>
Chicago Gümüş, N , Onurlubaş, E . "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 174-192
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Niyazi Gümüş , Ebru Onurlubaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 192 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Niyazi Gümüş , Ebru Onurlubaş %T ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Gümüş, Niyazi , Onurlubaş, Ebru . "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 174-192 .
AMA Gümüş N , Onurlubaş E . ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. DÜSOBED. 2019; 9(2): 174-192.
Vancouver Gümüş N , Onurlubaş E . ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 174-192.
IEEE N. Gümüş ve E. Onurlubaş , "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 174-192, Ara. 2020