OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Eğitimde verimliliği etkileyen faktörlerin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, 2010–2011 öğretim yılı güz yarıyılında Şanlıurfa merkezde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 234 öğretmenden anket yoluyla toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre öğretmenler, eğitimde verimliliği etkileyen; fiziki yapı, öğretmen nitelikleri, öğrenci özellikleri, yönetim anlayışı ve okul-aile işbirliği boyutlarında belirlenen tüm faktörlerin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Eğitimde verimliliği etkileyen faktörlerin belirlenmesine ilişkin öğretmen görüşleri, yenilikleri takip edenlerin lehinde ve izledikleri dergi sayısı fazla olanların lehinde anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmada, eğitimde verimliliği sağlamak için okulun değişen koşullara göre kendini yenilemesi gerektiği önerilmiştir

THE EFFECT OF SCHOOL VARIABLES ON EFFICIENCY IN EDUCATİON

This study, aiming at determining the effect of school variables on efficiency in education, based on teachers’ conceptions, has been conducted using general survey model. Data for the research have been gathered via surveys from 234 teachers working at primary and secondary schools in center of Şanlıurfa, in first semester of the 2010-2011 academic year. According to the results, teachers have specified all the factors affecting school efficiency as important, on physical structure, teacher qualifications, student properties, management approach and school-family cooperation. Teacher conceptions, concerning specification of factors that affect school efficiency, have varied in favor of teachers who keep up with innovations in their fields and follow more number of journals. In the research, it has been recommended that schoolsshould renew themselves in accordance with changing conditions, in order to ensure efficiency

Kaynakça

Altun-Akbaba, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarısına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği. İlköğretim Online, 7(1).

(http://ilkogretim-online.org.tr. Erişim tarihi, 30.12.2009.

Aslanargun, E. (2007). Okul - Aile İşbirliği ve Öğrenci BaşarısıÜzerine Bir Tarama Çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18.

Atay, İ. D. (1988).İşletmelerde İnsan Gücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler. MESS yayınları, Ankara.

Basinger, J. (2000) “TeachingAccreditorİssues New Standards”,TheChronicle of HigherEducation. 46,12–16.

Binbaşıoğlu, C. (1983). Eğitim Yöneticiliği. Binbaşıoğlu Yayınevi. Ankara

Boozer ,M.&Rouse, C. (2001). “IntraschoolVariation İn Class Size: PatternsAndImplications”. Journal of Urban Economics. 50(1), 163–189.

Bursalıoğlu, Z. (1997). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama.Pegem Yayınları, Ankara.

Cradler, J. (1996). ImplementingTechnology in Education: RecentFindingsFromResearchand Evaluation Studies. Online, Retrieved 12 November- 11.10.2010. Erişim tarihi,

Çelik, H. ve Katılmış, N. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerindeki Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlara İlişkin Görüşleri.Marmara Coğrafya Dergisi, 22:128 – 153

Fried, C., B., (2008). In-Class Laptop UseAndİtsEfects On Student Learning ComputerandEducation, 50, 906–914.

Glasser, W. (2000).Kaliteli Eğitimde Öğretmen.Beyaz Yayınları, (Çeviren; Ulaş Kaplan)

Gunter, M.A.and Jan S. (1999). Instruction-A ModelsApproach. Third Edition. USA.

Jones, K.,(2004). Using Interactive Whiteboards in theTeachingand Learning ofMathematics: a ResearchBibliography, MicroMath, 20(2), 5-6.

Kaynak, Tuğray (2002).İnsan Kaynakları Yönetimi.Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.293.

Lawless, K. A. (2003). BecomingLiterate in TheTechnolojical Age. New TesponsibilitiesandToolForTeachers. The Reading Teacher, 570(7).

Özabacı, N. (2005). Öğrenci Başarısızlığının (Akademik Başarısızlığın) Nedenleri ve

Bazı Pratik Çözüm Önerileri.E- Özet Eskişehir Eğitim Hizmetleri Merkezi, 1(2).

Özdayı, N. (2004). Öğrenci ve Öğretmenlerin Gözüyle Sınıf Yönetimi Sorunlarına

Genel Bir Bakış. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1, (375–394). Ankara:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ünal, L. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: EPAR Yayınları

Richards,Donald. (1986). ProductiveandEffective Schools. Chicago, Illinois: TheAnnual Conference of TheAmerican Finance Assocation.

Tural, N. (2002). Öğrenci Başarısında Etkili Okul Değişkenleri ve Eğitimde Verimlilik. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35;1–2 Şanlıurfa MEB. (2010). Okullarımız ve Öğretmenlerimiz.

http://sanliurfa.meb.gov.tr/2010 Erişim Tarihi, 21.11.2010

Yavuz, M. (2009). Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Görüş ve Uygulamalarının Yönetim Kuramları Bakımından Değerlendirilmesi.Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 121–155.

Not: Bu çalışma, 5-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolu üniversitesi tarafından

düzenlenen “The First International Congress On Curriculum And Instruction

Kongresi”nde Sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241875, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {45 - 64}, doi = {}, title = {OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Adıgüzel, Abdullah} }
APA Adıgüzel, A . (2016). OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 45-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241875
MLA Adıgüzel, A . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 45-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241875>
Chicago Adıgüzel, A . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 45-64
RIS TY - JOUR T1 - OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ AU - Abdullah Adıgüzel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 64 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ %A Abdullah Adıgüzel %T OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Adıgüzel, Abdullah . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (Temmuz 2016): 45-64 .
AMA Adıgüzel A . OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ. DÜSOBED. 2016; 1(2): 45-64.
Vancouver Adıgüzel A . OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(2): 45-64.
IEEE A. Adıgüzel , "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 45-64, Tem. 2016