MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), okulların kalitelerini artırma çalışmalarında önceliğini müşteri memnuniyeti olarak belirlemiştir. TKY kurumlarda liderlik, demokratik ortam, süreç yönetimi ve öğrenen örgüt gibi özellikleriyle kalitenin artmasında anahtar rol oynayacaktır. Öncelikle TKY’nin ve temel niteliklerinin eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler tarafından nasıl yorumlandığı, eğitim kurumlarında TKY uygulamalarının başarılı olması için belirlenmelidir.Çalışmanın amacı, temel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin TKY’yi nasıl algıladıklarını ortaya koymak ve onların TKY hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırmada Düzce ili örnek alınmış ve yöntem olarak genel tarama yöntemi kullanılmıştır.Araştırmanın evrenini Düzce ilindeki temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcılardan anket yöntemi ile bilgiler toplanmış ve bu bilgiler İstatistik Paket Programı (Statistical PackageforSocialSciences) yardımı ile değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Toplam Kalite Yönetimi Algılama Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen en önemli bulgular; eğitim kurumlarında TKY ilkelerinin uygulanması gerektiği buna karşın okullarda TKY ile ilgili seminer konferans, hizmet içi eğitim çalışmalarının yeterli sayıda düzenlenmemesi ve ödüllendirme sisteminin adil ve tam olmamasıdır.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION LEVEL IN EDUCATION OF TEACHERS IN SCHOOLS AFFILIATED WITH MINISTRY OF EDUCATION: A STUDY ON DUZCEPROVINCE

Total Quality Management (TQM) has determined the priority in the work as customer satisfaction to increase the quality of schools. TQM will play a key role in increasing the quality with the features such as leadership, democratic environment, process management and learning organization in the organizations.The aim of this study is to demonstrate how teachers perceive TQM in basic education institutions and to determine their thoughts on their TQM Düzce province in the study sample was taken and general screening method was used as the method.The population of the study consists of teachers working in basic education institutions in Düzce province. Information collected of the participants by the scale method was assessed with the help of statistical software package. Developed by the researcher "Total Quality Management PerceptionScale" was used as data gathering tool. The most significant findings obtained in this study; it is the result that TQM principles must be implemented in educational institutions where as in educational institutions TQM related seminars, conferences, in-service training were not held in sufficient numbers and the reward system is not fair and full.

Kaynakça

Ankara Sanayi Odası (1999).Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Sektöründe Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar, Aylık Yayın Organı,Aralık.

Balcı, A.(2001).Sosyal Bilimlerde Araştırma,Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Bonstingl, J. J. (1992).The Quality Revolution in Education Educational Leadership, Improving School Quality, 50(3), November, 1992. pp.4-9.

Büyüköztürk, Ş. (2004).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul.

Çetin, C., ve Akın, B., (2001).Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi, Beta Yayınları, İstanbul.

Ensari, H. (2003).21.Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetim, Sistem Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul.

Erkul, H.(1998).“Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Yönetim Sorunları ve Toplam Kalite”, Kamu Yönetimi Ulusal Kongresi, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Güçlü, N., Gülbahar, B. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:13, ss.22-28.

Ishikawa, K. (1985).What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall, London.

Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 15. Baskı, Ankara.

Kaymaz, F.N. (2002). Toplam Kalite Yönetiminin Eğitime Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Langford, D. P. (1999). Eğitimde Kalite Yönetimi, KalDer Yayınları (Çev:MeltemSüngür), No:20. İstanbul.

Mahiroğlu, A ve Buluç, B.(1999). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Araçları, Politeknik Dergisi, 2(1), ss.53-61.

Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Eğitim Örgütünün Yönetimi ve Denetimi, http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/10.htm (05/01/2015).

Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Eğitimde Toplam Kalite Uygulamaları Çalışma Grubu, http://sgb.meb.gov.tr/www/kalite-calisma-grubu/icerik/61, (07/01/215).

Milli Eğitim Bakanlığı(2015). TKY Rapor Hazırlama Kılavuzu. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 58/07/706613/ icerikler/ meb-tky-raporhazrlama-klavuzu_ 1046816,(07/01/2015).

Milli Eğitim Bakanlığı(1999).Müfredat Laboratuvar Okullar (MLO) Modeli, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı(1999).Okul Gelişim Modeli Planlı Okul Gelişimi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2001). Problem Çözme Teknikleri, Endüstriyel Teknik Öğretimde Toplam Kalite, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Peker, Ö. (1994).Toplam Kalite Yönetiminin Eğitim Sistemine Uygulanabilirliği, Amme idaresi Dergisi, 2(27), Haziran, ss.63-78.

Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002).Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), ss.99-116.

Şimşek, M. Ş.(2005). İşletme Bilimlerine Giriş, 12. Baskı, (yky), Konya.

Şişman, M. (1998).“Toplam Kalite Yönetiminin Okula Uygulanması”, Kamu Yönetiminde Kalite, I. Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs. Ankara.

Türkmen, Ö.(2006). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Ünal, S. (1998). “Eğitim Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri ve Uygulamada Karşılaşılan Engeller”,I. Ulusal Kalite Kongresi, Tüsiad-Kalder Yayınları, İstanbul.

Ürkmez, G. (2002).Toplam Kalite Yönetimi İlköğretim Okullardaki Eğitim Programlarına Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed322991, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {1 - 24}, doi = {}, title = {MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bozdemir, Enver and Sezer, Yunus Emre} }
APA Bozdemir, E , Sezer, Y . (2016). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/29932/322991
MLA Bozdemir, E , Sezer, Y . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/29932/322991>
Chicago Bozdemir, E , Sezer, Y . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Enver Bozdemir , Yunus Emre Sezer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Enver Bozdemir , Yunus Emre Sezer %T MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Bozdemir, Enver , Sezer, Yunus Emre . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Temmuz 2016): 1-24 .
AMA Bozdemir E , Sezer Y . MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 6(1): 1-24.
Vancouver Bozdemir E , Sezer Y . MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(1): 1-24.
IEEE E. Bozdemir ve Y. Sezer , "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 1-24, Tem. 2016