FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı; altıncı sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını, fen konularına ilişkin belgesel izleme sıklığı ve cinsiyeti dikkate alarak incelemektir. Araştırmaya Ankara ilindeki bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 157 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin belgesel izleme sıklıkları ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için beşli Likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizde “Bağımsız Gruplar t-testi” tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; fen konularına ilişkin belgeselleri sık izleyen öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarının hiç izlemeyenlere göre daha olumlu olduğu, ancak kız ve erkeklerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında öğrencilere ders dışı zamanlarda ve hatta küçük yaşlarda belgesel izleme alışkanlığının kazandırılmasının Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını olumlu etkileyeceği söylenebilir

THE EFFECTS OF THE FREQUENCY OF WATCHING DOCUMENTARIES ABOUT SCIENCE TOPICS AND GENDER ON ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

The purpose of this study is examine the sixth grade students’ attitudes towards science abd technology course, taking into account the frequency of watching documentaries about science topics and gender. 157 sixth grade students studying in a secondary school in Ankara was participated to this study. A five level likert type scale was applied to student to determine their attitudes towards science and technology course and the frequencies of watching documentaries about science topics. The data obtained from study were analyzed by using SPSS 15.0 package program. In this analysis, the "Independent Sample t-test" technique was used. As a results of this study, it is found that the attitudes towards science and technology course of students, who frequently watch documentaries related to science topics is more positive than those who never watch, but there is not statistically significant between boys and girls’ attitudes towards science and technology course. From this perspective , it is supposed that being the habit of watching documentaries positively affects the students’ attitudes towards sciences and technology course

Kaynakça

Akçam, M. (2007), İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yaratıcı Etkinliklerin Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Alkan, A. (2006), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisine Karşı Tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Altınok, H. (2004), Cinsiyet ve Başarı Durumlarına Göre İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi,(17), ss. 81-91.

Altınok, H. (2005), İşbirlikli ve Bireysel Kavram Haritalamanın Fen Başarısı ve Başarı Güdüsü Üzerindeki Etkileri, Journal of Qafqazi, (15), ss. 33-40.

Azar, A., Presley, A. I. ve Balkaya, Ö. (2006), Çoklu Zekâ Kuramı Temelli Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), ss. 67-75.

Balım, A. G., Sucuoğlu, H. ve Aydın, G. (2009), Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), ss. 33-41.

Belhan, Ö. ve Laçin Şimşek, C. (2012), Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü’nün Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi, Sakarya University Journal of Education Faculty, 23(1-7).

Bilgin, İ. ve Karaduman, A. (2005), İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, İlköğretimOnline, 4(2), ss. 32-45.

Christidou, V. (2011), Interest, Attitudes and Images Related to Science: Combining Students’ Voices With The Voices of School Science, Teachers, and Popular Science, International Journal of Environmental & Science Education, 6(2), ss. 141-159.

Çakır, Ö. S., Şahin, B. ve Şahin, T. (2000), Türkiye’de farklı coğrafi bölgede bulunan okullardaki öğrencilerin fen bilgisi dersinde bilişsel ve duyuşsal açıdan karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildirileri, 6-8 Eylül 2000, H.Ü. Ankara, ss. 201-205.

Demirel, Ö. (1993), Eğitim Terimleri Sözlüğü, Usem Yayınları-10, Ankara

Gardner, P. L. (1975), Attitudes to Science: A Review, Studies in Science Education, (2), ss. 1-14.

Ekici, G. ve Hevedanlı, M. (2010), Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), ss. 97-109.

George, R. ve Kaplan, D. (1998), A Structural Model of Parents and Teacher Influences on Science Attitudes of Eight Graders: Evidences from NELS:88, Science Education, (82), ss. 93-109.

George, R. (2000), Measuring Change In Students’ Attitudes Toward Science Over Time: An Application Of Latent Variable Growth Modeling, Journal of Science Education and Technology, (9), ss. 213-225.

Gürkan,T., ve Gökçe, E. (2000), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildirileri, 6-8 Eylül 2000,H.Ü. Ankara, ss. 188-192.

Hamurcu, H. (2002), Fen Bilgisi Öğretiminde Etkili Tutumlar, Eğitim Arastırmaları Dergisi, (8), ss. 144-152.

İnce, E. (2007), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Olumlu Tutum Geliştirmelerinde Ve Sınav Kaygısının Giderilmesinde Portfolyo Tekniğinin Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Jones, M. G., Howe, A., ve Rua, M. J. (2000), Gender Differences in Students’ Experiences, Interests and Attitudes Toward Science and Scientists., Science Education, March 2000, ss. 180-192.

Kaptan, F. (1999), Fen Bilgisi Öğretimi, İstanbul: MEB Öğretmen Kitaplar Dizisi.

Karaer, H. (2007), İlköğretim İkinci Kademe 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), ss. 107-120.

Karasar, N. (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayın Dağıtım.

Kaya, H. ve Böyük, U. (2011), İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine ve Fen Deneylerine Karşı Tutumları, TÜBAV Bilim Dergisi, 4(2), ss.120-130.

Kendirli, B. (2008), Fen ve Teknoloji Dersinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Tutumu, Başarısı ve Bilgi Kalıcılığına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kozcu Çakır, N., Şenler, B. ve Göçmen Taşkın, B. (2007), İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), ss. 637-655.

Külçe, C. (2005), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Özçelik, D. A. (1992), Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara: ÖSYM Yayınları.

Lakin, L. (2006), Science Beyond the Classroom, Journal of Biological Education, 40(2), ss. 89-90.

Long, M., ve Steinke, J. (1996), The Thrill of Everyday Science: Images of Science and Scientists on Children‟s Educational Science Programmes in the UnitedStates, Public Understanding of Science, (5), ss. 101-119. Serin, O. ve Mohammadzadeh, B. (2008), The Relationship Between Primary School Students’ Attitudes Towards Science and Their Science Achievement (Sampling: İzmir), Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(2), ss. 68-75. Sinan, O., Şardağ, M., Salifoğlu, A., Çakır, C. ve Karabacak, Ü. (2012),

İlköğretim 5-8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30.06.2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Sülün, Y., Ekiz, S. O. ve Sülün, A. (2009), Proje Yarışmasının Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Olan Tutumlarına Etkisi ve Öğretmen Görüşleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), ss. 75-94.

Tatar, N. ve Bağrıyanık, K. E. (2012), Opinions of Science and Technology Teachers about Outdoor Education, İlköğretim-Online, 11(4), ss.883-896.

Tereci, H., Aydın, M. ve Orbay, M. (2008), Bilim ve Sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin Fen Tutumlarının incelenmesi:Amasya BİLSEM Örneği, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara.

Wang, Z. (1995), Factors Affecting Students Career Choice of Science and Engineering, Unpublished Degree of Masters Thesis, The University of British Columbia, Vancouver.

Wright, J. D., ve Hounshell, P. B. (1981), A Survey of Interest in Science for Participants in a Junior Science and Humanities Symposium, School Science and Mathematics, (81), ss. 378-382.

Yilgen, A., Baykara, O. ve Arı, Ü.(2012), Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına ve Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30.06.2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241848, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {62 - 85}, doi = {}, title = {FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Karaçam, Sedat and Mirza, Yusuf and Elitok, Sercan} }
APA Karaçam, S , Mirza, Y , Elitok, S . (2016). FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 62-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22635/241848
MLA Karaçam, S , Mirza, Y , Elitok, S . "FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 62-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22635/241848>
Chicago Karaçam, S , Mirza, Y , Elitok, S . "FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 62-85
RIS TY - JOUR T1 - FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ AU - Sedat Karaçam , Yusuf Mirza , Sercan Elitok Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 85 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ %A Sedat Karaçam , Yusuf Mirza , Sercan Elitok %T FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karaçam, Sedat , Mirza, Yusuf , Elitok, Sercan . "FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2016): 62-85 .
AMA Karaçam S , Mirza Y , Elitok S . FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ. DÜSOBED. 2016; 3(1): 62-85.
Vancouver Karaçam S , Mirza Y , Elitok S . FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(1): 62-85.
IEEE S. Karaçam , Y. Mirza ve S. Elitok , "FEN KONULARINA İLİŞKİN BELGESEL İZLEME SIKLIĞI VE CİNSİYETİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 62-85, Tem. 2016