2009 Felsefe Öğretim Programının Program Geliştirmenin Temel Öğeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Felsefenin planlı bir şekilde öğretimi için felsefe öğretim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Felsefe öğretim programlarının ise program geliştirme sürecinin öğelerine göre hazırlanması gerekmektedir. Program geliştirme sürecinin hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme olmak üzere dört temel öğesi bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, halen uygulamada olan 2009 felsefe öğretim programı bu dört öğe kapsamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmada, “Program geliştirmenin temel öğeleri bakımından 2009 felsefe öğretim programı nasıl bir yapıdadır?” sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Çalışma sürecinde elde edilen dokümanlar, betimsel araştırma yönteminden faydalanılarak analiz edilmiştir. 2009 felsefe öğretim programının biçimsel anlamda program geliştirmenin temel öğelerine göre hazırlandığı söylenebilir ancak tam anlamıyla etkili bir öğretim programı formuna eriştiği söylenilemez. Yapılan çalışma, 2009 felsefe öğretim programına ışık tutmak ve bir sonraki felsefe öğretim programının hazırlanması sürecine de katkı sağlayabilmek arzusundadır

2009 Evaluation of the Philosophy Teaching Program in the Scope of the Basic Program Developing Elements

Philosophy teaching programs are needed for the planned teaching of philosophy. Philosophy teaching programs must be prepared according to the elements of the curriculum development process. The program developing process has four fundamental elements which are aims, subject matter, learning structures and evaluation and assesment. In the work done, the 2009 philosophy curriculum, which is still in practice, has been evaluated and evaluated within these four elements. In the study, it was tried to be answered “How is the 2009 philosophy curriculum in terms of basic elements of the program developer?” The documents acquired in the studying process have been analized by descriptive analysing technic. It can be said that the philosophy teaching program of 2009 was prepared according to the basic elements of the program developer in the formal sense but it can not be said that it has reached a fully effective curriculum form. The study aims to shed light on the 2009 philosophy teaching program and to contribute to the process of preparing the next philosophy teaching program

Kaynakça

Baykara, Kevser. (2012). “İçeriğin ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi.” Eğitimde Prog- ram Geliştirme – Kavram ve Yaklaşımlar. Ed. Şeker, Hasan. Ankara: Anı, 163-181.

Beydoğan, H. Ömer, Cihan Mustafa, ve Taşdemir Adem. (2006). “Lise Felsefe Öğretim Programlarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 17-37.

Bilen, Mürüvvet. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı.

Cevizci, Ahmet. (2007). Felsefe. İstanbul: Sentez.

Cevizci, Ahmet. (2010). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma

Çelik, Fethi. (2006). “Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yöne- limler.” Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (11), 1-15.

Çotuksöken, Betül. (2001). Felsefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak. İstanbul: İnkılâp.

Çüçen, A. Kadir. (2008). Felsefeye Giriş. Bursa: Asa.

Demirdöven, İsmail. H. (1998). “Yeni Bir Eğitim Anlayışı ve Felsefe Eğitimi.” Öğretmen Dünyası Dergisi, 218, 16-17.

Demirel, Özcan. (2010). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Dombaycı, Mehmet. Ali. (2009). “Felsefe Öğretimi ve Düşünme Becerileri İlişkisi.” IV. Sos- yal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildirileri, 406-416.

Dombaycı, Mehmet. Ali. (2013). “Felsefe İçin Öğretim Programı ve Öğretim Programı İçin Felsefe.” Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi. Ed. Çotuksöken, Betül ve Tepe, Harun. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 135-160.

Ergün, Mustafa. (2011). “Bir Bilim Olarak Eğitimin Felsefi Temelleri.” Eğitim Bilimine Giriş. Ed. Özdemir, M. Çağatay. Ankara: Pegem Akademi, 177-202.

Ertürk, Selahattin. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.

Felsefe Programı. (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 73(2629), 124-138. An- kara: Millî Eğitim Basımevi.

Günay, Mustafa. (2011). “Felsefe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine: Felsefenin Aynasında Siya- set.” Özne Felsefe Dergisi, 8(15), 163-167.

İnam, Ahmet. (1975). “Türkiye’de Felsefe Eğitimi.” Yeni Dergi, 11(124), 28-32.

Kale, Nesrin. (1994). “Felsefe Öğretimi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Der- gisi, 27(1), 113-120.

Kefeli, İdil. (2011). “Felsefe Öğretiminde Yeni Bir Model Arayışı: Ayşe Teyze’nin Çantası.” Özne Felsefe Dergisi, 8(14), 199-210.

Kızıltan, Ömer. (2012). “Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar.” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 334-342.

Kızıltan, Ömer. (2014). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaç- ları Çerçevesinde Felsefe Anlayışlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Küçükahmet, Leyla. (2008). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel.

Küçükahmet, Leyla. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel.

Sönmez, Veysel. (2001). Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı.

Sönmez, Veysel. (2012). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı.

Şakar, Önder. (2014). Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programları ve 2009 Yılı Programı- nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Isparta Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Oktay, Ayşe Sıdıka ve Şakar Önder. “Ortaöğretim 11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Progra- mının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Isparta Örneği).” 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 3(9), 103-116.

Taşdelen, Vefa. (2007). “Felsefe Eğitimi: Bir Yaşantının Peşinde.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 277-294.

Timuroğlu, Vecihi. (1998). “Farklılaşmamış Gerçekliğe Müdahale.” Öğretmen Dünyası Der- gisi, 218, 13-15.

Varış, Fatma. (1996). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım.

Yayla, Ahmet. (2011). “Tozlu’nun Eğitim Felsefesi Anlayışına Yeni Bir Eğitim İdeali.” Eği- timden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı. Ed. Taşdelen, Vefa. Yayla, Ahmet ve Kara- ca, Alaattin. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 58-90.

Kaynak Göster

APA Aydın, A , Çıtak, E . (2017). 2009 Felsefe Öğretim Programının Program Geliştirmenin Temel Öğeleri Kapsamında Değerlendirilmesi . Dört Öge , (11) , 67-90 .