Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler

Bu çalışmanın amacı, umut düzeyi yüksek ve düşük olan kadın ve erkekler arasında olumlu ve olumsuz duygular yönünden farklılıklar bulunup bulunmadığını incelemektir. Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesinin değişik bölümlerinde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden, 163 (100 kız, 63 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, veri toplama araçları olarak Umut Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 2 (cinsiyet) x 2 (yüksek-düşük umut düzeyi) çok yönlü varyans analizi (MANOVA) yoluyla incelenmiştir. Analiz sonuçları, cinsiyet temel etkisinin ve cinsiyet X umut düzeyi etkileşiminin anlamlı düzeyde olmadığını; buna karşılık umut düzeyi temel etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Bulgular, yalnız olumlu duygular açısından umut düzeyi düşük olanlar ile umut düzeyi yüksek olanlar arasındaki farkın anlamlı düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Relationship Between Hope And Positive-Negative Affect

The purpose of the present study was to investigate the differences in positive and negative affects as a function of hope and gender. The participants were 163 (100 women, 63 men) graduate students enrolled in various departments of Middle East Technical University. Hope Scale and Positive and Negative Affect Scale were used as the data collection instruments. A 2 (gender) X 2 (high-low hope) multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted on positive and negative affect scores. Results of the MANOVA indicated a significant overall main effect of hope. Gender main effect and interaction effect of gender X hope level were not significant. Univariate analysis yielded a significant difference only in positive affect, indicating that those who were in high hope group received higher scores in positive affect than those in low hope group.

Kaynak Göster

APA Özer, B , Tezer, E . (2008). Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268280

3255 3630

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Öncesi Dönemde Ruh Sağlığı

Nurten SARGIN

Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Gülnur Bayezid Işiker, Mehmet Fırıncı

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Çiğdem Yavuz GÜLER, A. Esra İsmen GAZİOĞLU

İstanbul'daki Özel Hastanelerde Çalışan Yöneticilerde İş Doyumu ve Tükenmişlik

Makbule SOYER

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Psikolojik Danışma İçin Başvuran ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Sabahattin ÇAM, Songül TÜMKAYA

Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi

Adnan KULAKSIZOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Bahar Mete OTLU

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL