SORUŞTURMA TEMELLİ ÖĞRENİM YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Araştırmanın amacı, soruşturma temelli öğrenim yaklaşımına (STÖY) uygun hazırlanmış etkinliklerin işbirlikli öğrenme ortamına uygulanmasının bilimsel süreç becerilerine (BSB) etkilerini incelemektir. Araştırmada ön ölçüm - son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfında okuyan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Geometrik Optik konuları, deney grubundaki öğrencilere (N=25)  üç hafta boyunca, STÖY’na uygun etkinliklerle işbirlikli öğrenme ortamında; kontrol grubuna (N=25) ise geleneksel öğretim ortamında uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak BSB Ölçeği (KR-20=0,67) kullanılmıştır. Veriler SPSS 13.0 istatistiksel paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre deney grubundaki öğrencilerin BSB’i, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha fazla gelişmiştir.

THE EFFECT OF INQUIRY BASED LEARNING TECHNIQUES ON THE SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF PROSPECTIVE TEACHERS

The present research aims to determine the effects of the implementation of activities prepared according to the inquiry based learning approach (IBLA), in a cooperative learning environment, on scientific process skills (SPS). A pretest-posttest control group experimental model was used in the research. The sample of the research consisted of 50 sophomore students at the Science Education Department of a state university in Turkey. Geometrical Optics subjects were applied to the experimental group students (N=25) for three weeks in a cooperative learning environment with appropriate activities for IBLA and to the control group (N=25) in a traditional learning environment. The SPS Scale (KR-20=0.67) was used as the data acquisition tool in the research. The data were analyzed using the SPSS 13.0 statistical package program. According to the findings of the research, the SPS of the experimental group developed better than the ones of the control group.

Kaynakça

Aiello-Nicosia, M., Sperandeo-Mineo, R. & Valenza, M.(1984). The relationship between science process abilities and science achievement of students: An experimental study. Journal of Research in Science Teaching, 21 (8), 853-858.

Arslan, A. (1995). İlkokul Öğrencilerinde Gözlenen Bilimsel Beceriler [Science process skills observed among primary school students]. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ateş, S. (2004). The effects of inquiry-based instruction on the development of integrated science process skills in trainee primary school teachers with different Piagetian developmental levels. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 275-290.

Aydoğdu, B., Yıldız, E., Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini etkileyen etmenlerin incelenmesi [The investigation of the factors affecting science process skills of general science education student teachers]. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32 (346), 21-27.

Beaumont-Walters, Y. & Soyibo, K. (2001). An analysis high school students’ performance on five integrated science process skills. Research in Science & Technological Education, 19 (2), 133-145.

Bilgin, İ. (2006). The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight graduate students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1 (9), 27-37.

Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 23-36.

Chandran, S., Treagust, D. F. & Tobin, K. (1985) The role of cognitive factors in chemistry achievement. Journal of Research in Science Teaching, 24 (2),145-160.

Ewers, T. G. (2001). Teacher-Directed versus Learning Cycles Methods: Effects on Science Process Skills Mastery and Teachers Efficacy among Elementary Education Students. Unpublished doctoral dissertation. Moscow: The University of Idoho.

Gençtürk, H. A. ve Türkmen, L. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi dersinde sorgulama yöntemi ve etkinliği üzerine bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 277-292.

Gerber, B. L., Cavallo, A. M. L. & Marek, E. A. (2001). Relationships among informal learning environments, teaching procedures and scientific reasoning ability. International Journal of Science Education, 23 (5), 535-549.

Germann, P. J. (1994). Testing a model of science process skills acquisition: An interaction with parents’education, preferred language, gender, attitude, cognitive development, academic ability, and biology knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 31 (7), 749-783.

Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2008). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği [The effectiveness of a laboratory approach based on the 7E model in developing students’ science process skills]; Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 91-125.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lind, K. (1998). Science process skills: Preparing for the future. Monroe 2-Orleans Board of Cooperative Education Services, Retrieved January 20 2010 from [online] http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm

Marshall, J. A. & Dorward, J. T. (2000). Inquiry experiences as a lecture supplement for preservice elementary teachers and general education students. American Journal of Physics, 68 (1), 27-S36.

McBride, J. W., Bhatti, M. I., Hannan, M. A. & Feinberg, M. (2004). Using an inquiry approach to teach science to secondary school science teachers. Physics Education, 39 (5), 434-439.

McCain, J. C. (2005). A Qualitative Study of Pre-service Teachers Using Co-teaching as a Method to Understand Scientific Process Skills to Teach Inquiry, Unpublished doctoral dissertation, Morgantown, West Virginia: West Virginia University.

Millar, R. & Driver, R. (1987). Beyond process, Studies in Science Education, 14, 33-62.

Millar, R. (1994). What is ‘scientific method’ and can it be taught? Teaching Science. R. Levinson http://books.google.com.tr/books London: Routledge. Retrieved

December-2009 [online]

Monica, K. M. M. (2005). Development and Validation of a Test of Integrated Science Process Skills for the Further Education and Training Learners. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Pretoria, South Africa.

Okey, J. R., Wise, K. C. & Burns, J. C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching, 22 (2),169-177.

Özdemir, E., Yıldırım Benli, A., Dörtlemez, D., Yalçın Y., Tanel, R., Kaya Şengören, S. ve Kavcar, N. (2011). 2005 Ortaöğretim Fizik Programı düzenlemelerinin öğretmen adayları ve öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 63-82.

Padilla, M. J. (1990). The science process skills. National Association of Research in Science. Teaching publication: Research matters - to the ScienceTeacher (No. 9004).

Padilla, M. J., Okey, J. R. & Dillashaw, F. G. (1983). The relationships between science process skills and formal thinking abilities. Journal of Research in Science Teaching, 20, 239-247.

Saat, R. M. (2004). The acquisition of integrated science process skills in a web-based learning environment. Research in Science & Technological Education, 22 (1) 23-40.

Şaşmaz, F.Ö. ve Tatar, N. (2006). The relationships between science process skills and academic achievements of candidate teachers of science in primary education, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi.

Temiz, B. K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi [An investigation of the appropriateness of the first-year high school physics curriculum for developing science process skills]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Tolmann, M. N. & Hardy, G. R. (1999). Discovering Elementary Science: Method, Content, and Problem- Solving Activities. Boston: Allyn and Bacon. Retrieved 1-December-2009 [online] http://books.google.com.tr/books

Yıldırım, A. (2010). Geometrik Optik Konularında Soruşturma Temelli Öğrenim Yaklaşımına Uygun Hazırlanmış Etkinliklerin İşbirlikli Öğrenme Ortamına Uygulanmasının Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yıldırım, A., Yalçın, Y., Kaya Şengören, S., Tanel, R., Sağlam, M. ve Kavcar, N. (2011). A study of student teachers’ acquisition of science process skills. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 203-218.

Yüksek Öğretim Kurumu (1997). YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi. Fizik Eğitimi [YÖK/the World Bank National Education Development Project, Teacher Education Series. Physics Education], Ankara.

Kaynak Göster

APA Benli, A , Kavcar, N . (2013). SORUŞTURMA TEMELLİ ÖĞRENİM YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (36) , 26-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25113/265136