SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

ÖzetEylem araştırması niteliğindeki bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının kütüphane kullanma alışkanlıklarını geliştirmektir. Araştırmaya 42 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları; kütüphane kullanma alışkanlığına ilişkin tutum ölçeği, kütüphane kullanma alışkanlığına ilişkin anket ve açık uçlu soruların yer aldığı görüş formlarından oluşmaktadır. Tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak t-testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların görüş formlarına verdikleri yanıtlar ise betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Katılımcıların kütüphane kullanma alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiş ve söz konusu alışkanlığı geliştirmek amacı ile bir eylem planı hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen eylemler sonucunda, katılımcılarda kütüphane kullanımına yönelik olumlu yönde gelişme sağlandığı belirlenmiştir. Yapılan eylemin başarılı olması nede­niyle kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için öğretmen adayları ile kütüphaneye ilişkin çeşitli etkinliklerin yapılması önerilmektedir.

IMPROVEMENT OF THE PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ HABITS OF USING LIBRARY: AN ACTION RESEARCH

The purpose of this action research study is to improve the preservice elementary teachers’ use of library. The sample of the study consisted of 42 preservice teachers. The data were obtained through the survey of attitude towards library usage, the survey of library usage, and interview forms containing open-ended questions. The data obtained via the attitude survey were analyzed using SPSS program version 15.0 and t-test analyses were carried out. The responses of participants were evaluated via descriptive analysis. It was determined that the frequency of preservice teachers’ use of library was very low and to enhance that based on the literature, an action research plan was developed. The results revealed that the participants’ library usage was improved positively after the administration of the action research plan. Based on the positive results obtained after the implementation of the action plan in this study, suggestions were provided for the use of some activities about library.

Kaynakça

Adikata, A. A. & Anwar, M. A. (2006). Student library use: A study of faculty perceptions in a Malaysian University. Library Review 55(2), 106-119.

Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi.

Aslantürk, E. ve Saracaloğlu, A. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155–176.

Balcı, V. (2003). Ankara'daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158.

Bınarbaşı, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Bozpolat, E. (2010).öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumların değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Journal of World of Turks, Vol. 2, No. 1

Esgin, A., ve Karadağ, Ö. (2000). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı. Popüler Bilim. Eylül, 19-23.

Gömleksiz, M., Telo, A. (2003). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı (Fırat üniversitesi eğitim fakültesi örneği). I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 15-17 Mayıs. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi. s.356-364.

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1982). The Action Research Planner. Victoria, Australia: Deakin University Press.

Köprülü, D. (1997). Koleksiyon değerlendirmesi ve kullanım analizi. Türk Kütüphaneciliği 46 (2).

Kurulgan, M., & Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 237-258.

Odabaş, H., Odabaş, Z. Y., ve Polat, C. (2008). Üniveriste öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.

Ogunrombi, S. A. & Adio, G. (1995). Factors affecting the reading habits of secondary school students. Library Review 44(2), 50-57.

Olson, M. W., & Gillis, M. (1983). Teaching reading study skills and course content to preservice teachers. Reading World. 23(2), 124-133.

Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları. 4(12), 149-157.

Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 62-71.

Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık

Yılmaz-Aydın, Z. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığı. İlköğretim Online. 5(1), s. 1-6.

Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği 16 (4), 441-460.

Kaynak Göster

APA Canbulat, T , Kula, S , Şahin, M , Tamtürk, M , Eskicioğlu, A . (2012). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 157-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25119/265239

3368 3781

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Deniz Şanlı, Candan Öztürk

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ALAN BİLGİLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melis Arzu Uyulgan, Mehmet Kartal

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI STRESİ YORDAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

Güler Köksal, Zekavet Kabasakal

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sunay Yıldırım, Berrin Akman, Erhan Alabay

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)

Süleyman Doğru, Mustafa Uyar

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Tuncay Canbulat, Semiha Kula, Mehmet Şahin, Merve Tamtürk, Açelya Pelin Eskicioğlu

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Özge Özbayrak, Mehmet Kartal

KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRİLEN ZİHİN YETERSİZLİĞİ VEYA OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞANTILARI VE AKRANLARIYLA İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Alev Girli, Selin Atasoy

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bülent Baki Telef, Rengin Karaca