ÖRGÜTSEL KÜLTÜR (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının örgüt kültürü ile onun alt boyutlarında yapılan uygulamalara katılma derecelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine ait Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler ve Rektörlük kadrosunda çalışan 2946 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma anketi, araştırma örneklemine alınan 492 öğretim elemanına uygulanmış, 477 araştırma anketi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, örgüt kültürü ile örgüt kültürünün alt boyutlarında yer alan uygulamaları ölçmeye yarayan likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, veri gruplarının türüne göre t, r ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi testi sonucunda farkın önemli çıktığı durumlarda, farkın hangi grup ya da grupların ortalamasından kaynaklandığını bulmak için LSD testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri olan “örgüt kültürü ile onun alt boyutlarında yapılan uygulamalara katılma dereceleri” ile bağımsız değişkenleri öğretim elemanı özellikleri (cinsiyetleri, medeni halleri, Dokuz Eylül Üniversitesinde görev yapma süreleri, unvanları, yönetsel görev, lisansüstü eğitimde yurtdışında bulunma, görev yerleri) arasındaki ilişki ele alınmıştır. Yapılan istatiksel çözümleme sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: 1. Medeni durumlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, yönetim alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir. 2. İşyerindeki unvanlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütle özdeşleşme alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir. 3. Yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, çalışma ortamı-değişikliklere uyum alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir. 4. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, işbirliği-iletişim alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir. 5. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, törenler-toplantılar, dil, maddi kültür öğeleri alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir. 6. Görev yerlerine göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütle özdeşleşme alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma derecelerinde önemli farklılık bulunmaktadır

ORGANIZATIONAL CULTURE (DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY SAMPLE)

The aim of this study is caried on to clarify the Dokuz Eylül Univercity lecturers’ perception about organizational culture. The survey consist of the faculties, high schools, profession schools, instutions, belongs to the Dokuz Eylül Univercity in 2003 and 2946 lecturers employed in chancellor’s staff. The survey questionnaire is applied to 492 lecturers, 477 questionnaires are assed. İn the survey as a means of data collecting “organizational culture” scale is applied. İn the analysis of data, t, r, and One Way ANOVA tests have been used according to the type of data groups. İn case of significiant difference at the end of One Way ANOVA test, LSD test has been applied in order to find out which group’s average caused the difference. İn the survey the realation between the dependent variables lectures’ perception of “organizational culture” and the independent variables lecturers (sex, mariage status, howlong he has been employed in the Dokuz Eylül Univercity, title, administrative mission, having master degree abroad, place of work) is dealt with. İn the result of statistical analyze, these are the findings: 1. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of administration there is meaningful diffrence acording to their maritial status. 2. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of depending on organization and devotion to the organization, there is a meaningful difference according to their titles. 3. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of adaption to changes in working place there is a meaningful difference according to whether they have a mission in administration or not. 4. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of cooperation and communication there is a meaningful difference according to their sexes, whether they have a mission in administration or not. 5. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of ceremonies, meetings, language, concrete, cultural elements, there is a meaningful difference according to lecturers’ sexes, whether they have a mission in administration or not. 6. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of depending on and devotion to the organization there is a meaningful difference according to their working place faculties, high school, profession schools.

Kaynakça

1-ARSLAN, Hasan; Doyuran, Soheyda (2003). Yükseköğretimde Örgütsel Kültürün İncelenmesi. Antalya: Eğitim Bilimleri Kongresi

2-AYDIN, Mustafa (1994). Eğitim Yönetimi: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İlişkiler. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi

3-BALAY, Refik (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği).

4-BALCI, Ali (2000). Örgütsel Gelişme: Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık BERBEROĞLU, Güneş (1990). Örgüt Kültürü ve Yönetsel Etkinliğe Katkısı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi C:VIII, S: 1-2

5-BERBEROĞLU, Güneş; BESLER, Senem; TONUS, H.Zümrüt ( 1998). Örgüt Kültürü: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örgüt Kültürü Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi C:14 S: 1-2

6-BURSALIOĞLU, Ziya (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış. Ankara: Pegem

7-CAMERON, K.S. (1978). “ Measuring Institutional Effectiveness in Institutions of Higher Education.” Administrative Science Quarterly

8-ÇEÇEN, Anıl (1996). Kültür ve Politika. Ankara: Gündoğan Yayınları

9-ÇINGI, Hülya (1990). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi 10-EREN, Erol (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık

11-GİZİR, Sıdıka (2002). Üniversite ve İletişim: Bir Durum Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Yıl:8, Sayı: 30, s.219-244

12-GİZİR, Sıdıka (2003). Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntemsel Yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Yıl: 9, Sayı: 35, s.374-397

13-GÖKBERK, Macit (1997). Değişen Dünya Değişen Dil. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

14-GÜVEN, Ayşe Sevinç, (1996). Üniversitelerde Örgüt Kültürü- Osmangazi Üniversitesinde Örgüt Kültürü Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

15-GÜVENÇ, Bozkurt (1996). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi KARASAR, Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

16-KOZLU, Cem (1998). Kurumsal Kültür: Amerika, Japonya ve Türkiye, Başarılı Firma Yönetimlerinde Kurumsal Kültürün Rolü. İstanbul: Defne Yayıncılık ve Tanıtım

17-ÖZKALP, Enver; KIREL, Çiğdem (2001). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

18-ÖZDAMAR, Kazım (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi

19-RAELİN, Joseph A. (1999). Kültürlerin Çatışması: Yönetenler ve Yönetilenler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

20-Sencer, Muzaffer: Irmak, Yakut (1984). Toplumbilimlerinde Yöntem. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

21-ŞİŞMAN, Mehmet (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık 22-ŞİŞMAN, Mehmet (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık

23-VURAL, Beril Akıncı (2003).Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları

24-YAMANE, Taro (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. İstanbul: Literatür Yayıncılık

1-GÜRÇAY, Cemile (2002).İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi: Hizmet Ve Sanayi Sektörlerindeki Yöneticiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonuçları. : http://www.isgucdergi.org/?p=arc_view &ex=99&inc=arc&cilt=3&sayi=1&year= 2001

Kaynak Göster

APA Aksu, A , İra, N . (2009). ÖRGÜTSEL KÜLTÜR (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (25) , 42-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25439/268414