ÖĞRETİMSEL LİDERLİK BOYUTU ÜZERİNE ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ BAKIŞ AÇILARI

Bu araştırma lisans programlarından mezun olmuş bireylerin eğitim gördükleri süre dikkate alındığında; öğretimsel liderlik boyutunda nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere tarama yönteminden faydalanılarak teorik bir yol izlenmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak öğretimsel liderlik ve öğretimsel otorite kavramlarından hareketle geliştirilmiş olan “öğretimsel liderlik” ölçeği kullanılmış olup; ölçeğin cronbach alpha (a) güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Geliştirilen ölçek formu “öğretimsel liderde bulunması gereken özellikler” ile “öğretimsel lider ve öğretimsel otoriteden beklentiler” adı altında iki alt başlık altında toplanarak denek grubuna uygulanmıştır. Alt başlıklara ayrılırken soruların niteliği, uzman görüşü ve ön çalışma sonuçları göz önüne alınmıştır. Araştırmanın bulguları ise lisans programlarından mezun olmuş bireylerin öğretimsel liderlerde aradıkları özellikleri; demokratik kişilik, saygı ve sevgiye dayanan anlayış ve cesaretli bir duruş ekseninde topladıklarını göstermektedir. Ayrıca kuralcı, baskıcı ve kararlarında sadece kendi takdirini kullanan liderleri istemedikleri yargısına ulaşılmıştır.

GRADUATES PERSPECTIVES’ ON THE DIMENSION OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP

The purpose of this study was to examine instructional liedership perspectives of the people that graruated from different bachelor’s degree programmes by considering their education durations. In order to realize the aim of the study a theoretical method was pursued by using literature procecess. Also, as a means of data gathering instructional liedership scale that is composed of instructıonal liedership and instructıonal authority concepts was used; and the reliability of the cronbach alpha (a) was found as .91. On one hand, findings of the study showed that idividuals who graduated from different bachelor’s degree programmes collect ideal instructional liedership characteristics those are expected by them are grounded on democratic character, respect and affection elements; and also on the other hand, showed that individuals who graduated from different bachelor’s degree programmes do not expect lieders those have tough rules, use only his/her own decisions, use pressure on the staff.

Kaynak Göster

APA Keşan, C , Kaya, D . (2011). ÖĞRETİMSEL LİDERLİK BOYUTU ÜZERİNE ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ BAKIŞ AÇILARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 20-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265273