MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TARİHİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik tarihi dersi hakkındaki görüşlerini almak ve ortaya çıkacak sonuçlara göre bazı önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Anket, müzik eğitimi anabilim dalında 2. ve 4. sınıfta okuyan toplam 31 müzik öğretmeni adayına beş tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının, müzik tarihi dersinin müzik öğretmeni adayının öğrenmesi gereken temel derslerden birisi olduğu ve bununla birlikte öğrenilen bilgilerin kalıcı olabilmesi için, dersin uygulamaya ve dinlemeye yönelik olması gerektiği, Türk bestecilerin müzik tarihimizde, Türk kültürünü oluşturup, Türk müziğinin dünyada tanınmasında büyük rol oynamalarının önemini kavradıkları, müzik tarihi dersinde öğrenilen bilgilerin diğer müzik derslerine özellikle, piyano ve bireysel enstrümanlarına yansımalarında, bir eseri yorumlarken, dönemin özelliklerine uygun olarak yorumlamalarına olanak sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgulara dayanarak, müzik öğretmeni adaylarının müzik tarihi dersinin işlenişiyle ilgili düşüncelerine hassasiyet göstererek, bu dersin diğer alan derslerine daha iyi cevap verebilecek niteliklerin ortaya konulması amacı ile dört yıl boyunca detaylı bir şekilde okutulması önerilmektedir

PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE COURSE OF HISTORY OF MUSIC

The main purpose of this study is to learn music pre-service teachers’ view of music history classes. The participants were 31 pre-service music teachers enrolled Music Education Majors in the Fine Arts Education Department of the Education Faculties. They were asked to complete a survey consisting of 5 open-ended questions. Written responses were analyzed using qualitative reseach techniques. Analysis revealed that (1) participants believe that every pre-service teachers should take the music history class., (2) in order for deep learning to take place, the class should contaion hands-on experiences, (3) Participants understand that Turkish besteciler constitute Turkish culture in music history and play an important role in introducing Turkish music to the world, (4) knowledge learned from music history classes can be used in other music classes especially in piano and individual instruments. (5) When reflecting on a musical piece, it is important to consider the conditions of that time. Based on these findings, music teachers should take into account pre-service teachers’ opions’ about music history class and this class should be taught in the 4-year curriculum.

Kaynakça

Altunya, N., Gazi Eğitim Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, s:645, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Tarihi Dersi Öğretim Programı (11.Sınıf, 2006).

http://www.yok.gov.tr. (20.04.2009).

Küçükahmet, L., “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”, Ankara: Alkım Yayınevi., 1999. 4. Demirel, Ö., “Planlamadan Değerlendirmeye Öğretmenlik Sanatı”, Ankara: Pegem Yayıncılık, 1999.

Uçan, A., “İnsan ve Müzik/İnsan Sanat Eğitimi”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s. 10, Ankara, 1994.

Uçan, A., “Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1997.

Arıöz, M., “Mesleki Formasyonu Almış ve Çağımızın Gereklerini Yerine Getirecek Bir Öğretmen Nasıl Olmalıdır?”, Çağdaş Eğitim, Yıl:12, No:127, 76–78, 1987.

Fidan. N., & Erden M., “Eğitime Giriş”, Ankara: Mekteksan, 1993.

Say, A., “Müzik Tarihi”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.18, Ankara, 1994.

MEB, “Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli”, Millî Eğitim Basımevi, 2004.

Cox, G., “A History of Music Education in England 1872–1928”, Research Studies in Music Education, Vol. 6, No. 1, 27–37, 1996.

Parasi, J., “Fourth- and Fifth-Grade Students’ Affective Response and Ability to Discriminate between Melody and Improvisation after Receiving Instruction in Singing and/or Playing a Piece in the Blues Style”, International Journal of Music Education, Vol. 22, No. 1, 77–86, 2004.

Türkekul, R., “İlköğretim Okullarında Müzik Tarihi Şeridi İle Müzik Tarihi Eğitimi “Müziği Tarihiyle Birlikte Öğretmek”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26–28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Ece, A.S., “Çoksesli Türk Müziği Bestecileri İle İlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, sayı:2, 2007.

Uçaner, B., “Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Müzik Tarihi Öğretim Elemanın Dersin İşlenişine İlişkin Görüşleri”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.

Huttunen, M., “The Historical Justification of Music”, Philosophy of Music Education, Spr 2008, v16, n1, 3–19.

Zamir, S. & Hassine, J., “Lıszt's Harmonıes Du Soır Through The Soleıl Couchant (Sunset) Theme In French Romantıc Poetry”, The Journal of music anda meaning”, JMM 7, Fall/Winter 2008, section 5.

Wang, C.W. & Humphreys, J.T., “Multicultural and popular music content in an American music teacher education program”, International Journal of Music Education, Vol. 27, No. 1, 19–36, 2009

Karasar, N., “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s.77, 2005.

Regelski, T. A., “Music Appreciation as Praxis,” Music Education Research, v8, n2, 281– 310, 2006.

Korsyn, K., Decentering Music: “A Critique of Contemporary Musical Research”, Oxford University Press, s.41, Oxford, 2003.

Çevik, D.B., “Armoni Eğitimi İle Piyano Çalma Becerileri Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2007.

Weinstein, C.E. & Mayer, E.R., “The teaching of learning strategies”, Handbook of Research on Teaching. 3rd edition. Editor: M.C. Wittrock. New York: Macmillan Company, 315–327, 1986.

Senemoğlu, N., “Gelişim, Öğrenme ve Öğretim”: Kuramdan Uygulamaya, Ankara, 1997.

Kocabaş, A. & Uysal, G., “İlköğretimde İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretiminde sınıf atmosferi ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26–28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Açıkgöz, K. Ü., “Aktif Öğrenme”, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları, s.17, 2004.

Kaynak Göster

APA Çevik, D . (2009). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TARİHİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (26) , 9-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25438/268411