Lise Öğrencilerinin Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersinde ön öğrenmelerin ve farklı gösterimlerin önemine, günlük yaşamda ve farklı disiplinlerde matematikten faydalanmaya ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Matematiksel ilişkilendirmeye yönelik lise öğrencilerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan çoktan seçmeli ve açık-uçlu sorular hazırlanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıflara göre matematiksel ilişkilendirmeye yönelik görüşleri arasında farklılıklar olup olmadığı ya da öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıflar ile görüşlerinin ilişkili olma durumu kay kare testi ile incelenmiştir. Öğrencilerin matematiksel ilişkilendirmeye yönelik belirttikleri görüşler ise betimsel analiz ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre matematik dersinde ön öğrenmelerin önemine ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa göre günlük yaşamda ve farklı disiplinlerde matematikten faydalanmaya yönelik görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Lise öğrencilerine göre matematik ile fen bilimleri arasındaki ilişki yüksek düzeyde iken sosyal bilimler, güzel sanatlar, dil-edebiyat ve felsefe grubu gibi disiplinler arasındaki ilişkinin düşük düzeyde ya da hiç ilişki olmadığı bulunmuştur. Bu araştırma ile lise öğrencilerinin matematiğin kendi içerisindeki ilişkilendirmeye yönelik kavrayışlarının olumlu ve üst düzeyde olduğu, ancak günlük yaşam ve farklı disiplinler ile ilişkilendirmeye yönelik kavrayışların çok düşük düzeyde kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Investigation of High School Students Opinions about Mathematical Connection

 The aim of this research is to examine the opinions of high school students on the importance of prelearning, and the multiple representations in mathematics courses and using mathematics in real world and in different disciplines. This research was carried out with a survey model from descriptive research methods. Multiple-choice and open-ended questions have been prepared to determine the opinions of high school students in relation to mathematical connection. Whether or not there is any difference between students' opinions on mathematical connection according to their gender and their class was examined with a chi-square test. The qualitative data obtained from the opinions stated by the students about the mathematical connection were analyzed by descriptive analysis. As a result of the analysis of the data obtained, it was found that there was a significant difference in the opinions about the importance of the pre-learning in the mathematics courses according to the gender of the high school students. It was determined that there were significant differences in the opinions of the students regarding the use of mathematics in real world and in different disciplines, according to the class they are studying. According to high school students, while the relationship between mathematics and science is at a high level, they reported that there is little or no relationship between disciplines such as social sciences, arts, language literature and philosophy. This research was revealed that the perceptions of high school students regarding the connection within mathematics were positive and high but their perceptions of connection mathematics with real world and different disciplines were at a very low level.

Kaynakça

Akkoç, H. (2006). Fonksiyon kavramının çoklu temsillerinin çağrıştırdığı kavram görüntüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-10.

Akkuş, O (2008). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiği günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 1-12.

Akyol, Ş. (2015). Matematik öğretmenlerinin ara disiplinlere ilişkin görüşleri. Mediterranean Journal of Humanities, 5(1), 61-75.Baki, A. (2014). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (5.Baskı). Ankara: Harf.

Baki, A., Çatlıoğlu, H., Coştu, S., & Birgin, O. (2009). Conceptions of high school students about mathematical connections to the real life. Procedia-Social and Behavioral, Sciences, 1, 1402-1407.

Baştürk, S. (2010). Öğrencilerinin fonksiyon kavramının farklı temsillerindeki matematik dersi performansları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 465-482.

Bingölbali, E. ve Coşkun, M. (2016). İlişkilendirme becerisinin matematik öğretiminde kullanımının geliştirilmesi için kavramsal çerçeve önerisi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 233-249. Doi: 10.15390/EB.2016.4764.

Cankoy, O. (2002). Matematik ve günlük yaşam dersi ile ilgili görüşler. 5. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2, 939-944, METU, Ankara.

Civelek, S., Meder, M., Tüzen, H. ve Aycan, C. (2003). Matematik öğretiminde karşılaşılan aksaklıklar. 06. 06. 2011 tarihinde http<//www.matder.org.tr/Default.asp?id=101adresinden alınmıştır.

Dane, A., Kudu, M. ve Balkı, N. (2009). Lise öğrencilerinin algılarına göre, matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-34.

Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581-605.

Doruk, B.K. ve Umay, A. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 124-135.

Eli, J.A. (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing ınvestiagtive tasks in geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky.

Eli, J. A., Mohr-Schroeder, M. J., & Lee, C. W. (2013). Mathematical connections and their relationship to mathematics knowledge for teaching geometry. School Science and Mathematics, 113(3), 120-134.

Flores, C.D., & Garcia-Garcia, J. (2017). Intra-mathematics and extra-mathematics connections that occur when solving calculus problems in a context: A case study in higher level education. Bolema, 31(57), 158 – 180. Doi: 10.1590/1980-4415v31n57a08.

Gebremichael, A.T., Goodchild, S., & Nygaard, O. (2011). Students perceptions about the relevance of mathematics in an Ethiopian preparatory school. The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland, p.9-13. Retrieved on June 13, 2011 from http<://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/10/CERME7_WG10_Gebremichael.pdf

Gülten, D.C., İlgar, L. ve Gülten, I. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin matematik konularının günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikirleri üzerine bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 51-62.

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. ve Gökçek, T. (2017). Matematik öğretim programında ders içi-diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirmelere bir bakış. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bildiri Özetleri, ss.537-540.

Harman, G. ve Çelikler, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 140-149.

Karakoç, G. (2012). Gerçek hayat bağlantılarının lise matematik müfredatı ve öğretimindeki yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Karakaş, İ. ve Güven, B. (2004). Fonksiyon kavramının farklı öğrenim düzeyinde olan öğrencilerdeki gelişimi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(16), 64-73.

Lee, J.E. (2012). Prospective elementary teachers’ perceptions of real-life connections reflected in posing and evaluating story problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(6), 429-452. Doi: 10.1007/s10857-012-9220-5

Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013a). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Mosvold, R. (2008). Real-life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. Plymouth University, UK: Centre for Innovation in Mathematics Teaching, 1-18. [Online]: http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/mosvold.pdf adresinden 13 Haziran 2011 tarihinde indirilmiştir.

Narlı, S. (2016). İlişkilendirme becerisi ve muhtevası. (Ed.) E. Bingölbali; S. Arslan ve İ.Ö. Zembat. Matematik eğitiminde teoriler. s.231-244. Ankara: Pegem.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

Özgen, K. (2013a). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. E–Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345. Doi: 10.12739/NWSA.2013.8.3.1C0590.

Özgen, K. (2013b). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirmeye yönelik görüş ve becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 2001-2020. Doi: 10.7827/TurkishStudies.5061.

Özgen, K. (2013c). Self-efficacy beliefs in mathematical literacy and connections between mathematics and realworld: The case of high school students. Journal of International Education Research, 9(4), 305-316.

Özgen, K. (2016). Matematiksel ilişkilendirme üzerine kuramsal bir çalışma. International Conference on Research in Education & Science, 19-22 May 2016, Bodrum, Proceeding Book, pp. 235-245.

Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Pırasa, N. (2016). The connection competencies of pre-service mathematics teachers about geometric concepts to daily-life. Universal Journal of Educational Research, 4(12), 2840-2851. Doi: 10.13189/ujer.2016.041218

Schwalbach, E.M., & Dosemagen, D.M. (2000). Developing student understanding: Contextua-lizing calculus concepts. School Science and Mathematics, 100(2), 90-98.

Takaoğlu, Z.B. (2015). Matematiksel modelleme kullanılan fizik derslerinin öğretmen adaylarının ilgi, günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirmelerine etkisi. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 223-263.

Tataroğlu Taşdan, B., Uğurel, I. ve Yiğit Koyunkaya, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının geliştirdikleri matematik öğrenme etkinliklerinin matematik içi ilişkilendirmeye ilişkin görüşleri kapsamında incelenmesi. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bildiri Özetleri, ss.537-540.

Tuna, A. ve Kaçar, A. (2005). İlköğretim matematik öğretmenliği programına başlayan öğrencilerin lise 2 matematik konularındaki hazır bulunuşluk düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 117-128.

Umay, A. (2007). Eski arkadaşımız okul matematiğinin yeni yüzü. Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Vale, C., McAndrew, A., & Krishnan, S. (2011). Connecting with the horizon: Developing teachers’ appreciation of mathematical structure. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(3), 193-212.

Yavuz, İ. ve Kepçeoğlu, İ. (2010). Öğrencilerin fonksiyonlarda işlemler konusuna grafikler üzerinden yaklaşımlarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 59-80.

Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.

Yeniterzi, B. ve Işıksal-Bostan, M. (2015). 7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematik ve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 407-420. Doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.31557

Zerpa, C., Kajander, A., & Van Barneveld, C. (2009). Factors that impact preservice teachers’ growth in conceptual mathematical knowledge during a mathematics methods course. International Electronic Journal of Mathematics Education, 4(2), 57-76.

Kaynak Göster

APA Özgen, K . (2018). Lise Öğrencilerinin Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (45) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/37880/405263