İTME VE MOMENTUM ÜNİTESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre öğrenci akademik başarısı açısından daha etkili olup olmadığını araştırmaktır. Uygulama alanı olarak lise fizik dersi İtme ve Momentum ünitesi seçilmiştir. Araştırmada ön ölçüm-son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir devlet lisesinde öğrenim gören 29 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçlarını, konu alanı uzmanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanmış 23 çoktan seçmeli sorudan oluşan ve KR 20 yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunan başarı ölçeği ile öğrencilerin belirli başlıklar altında görüşlerini yazmalarını istediğimiz kompozisyonlar oluşturmaktadır. Başarı ölçeği uygulama sonucuna göre, işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Uygulama sonunda öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar değerlendirildiğinde, deney grubu öğrencileri işbirlikli öğrenme yöntemini sevdiklerini, derste hiç sıkılmadıklarını, dersin çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini, arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim ve etkileşim becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir.

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE IMPULS AND MOMENTUM UNIT

The purpose of this study is to show that the cooperative learning method is much more effective compared with to the traditional teaching methods concerning student academic achievement. The unit of Impulse and Momentum was chosen as the application field. In the research, pre-post measurement controlled group experimental model was used. Samples of the investigation were made up of 29 students who are from an Anadolu Teacher Training High School in İzmir. Data collection tools of the investigation were made up of the compositions of the students stating their own views of which had been requested from them at the determined headings, and the achievement scale of 23 multi-choose questions prepared along the suggestions of the experts in this field and with the reliability coefficient of 0,74 calculated according to the KR 20 method. Statistical analysis of the achievement scale indicates that the cooperative learning method has advantages in terms of the academic achievement compared with traditional teaching method. Evaluations of the compositions being written by the students at the end of the applications indicate that the students stated that they liked the cooperative learning method, never bored of the lesson, the lesson was very enjoyable and entertaining, and communications and interactions were increased between their friends and the teachers.

Kaynakça

1-Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikli Öğrenme. Uğurel Matbaası, Malatya.

2-Akinsola, M. K. (1999). Mastery Learning, Cooperative Mastery Learning Strategies and Students’ Achievement in Integrated Science. Second International Conference of the ESERA, (31 Ağustos-4 Eylül). Kiel, Germany. http://ipn.unikiel.de/projekte/esera/book/all.htm (01.03.2008).

3-Aslan, O. ve Afyon, A. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 19:137-155.

4-Ateş, M. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim İkinci Kademede Madde ve Özellikleri Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

5-Ayan, C. (2007). ÖSS Fizik Soru Kitabı. Palme Yayıncılık, Ankara.

6-Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (2004). Lise Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16–18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara). Bildiriler Kitabı, C.I, 422-427, Devlet Kitapları Md. Yayınevi, Ankara.

7-Balfakih, N.M.A. (2003). The Effectiveness of Student TeamAchievement Division (STAD) for Teaching High School Chemistry in the United Arab Emirates. International Journal of Science Education, 25(5): 605–624.

8-Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. ve Işıldak, S. (1994). İmpuls ve Momentum Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 247 – 261. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, İzmi

9-Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretim I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26: 9–18.

10-Bridges, R. (1998). Energy Conservation and Retitution in Inelastic Collisions : A Simple Model, Physics Education, 33(5): 311-315.

11-Dilek, C. ve Gürdal, A., (2004). Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretim Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul). Bildiriler Kitabı, Cilt I, 330-336. Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayınevi, Ankara.

12-Eğilmez, F. (1990). ÖYS Fizik. Tümay Yayınları. ABC Matbaacılık. Ltd. Şti., Ankara.

13-Erçelebi, E. (1995). Geleneksel Öğretim Yöntemleri ile İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Matematik Öğretimi Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

14-Erdem, E. ve Morgil, İ. (2004). Kimya Dersinde Küçük Grupta Öğrenme Konusunda Öğrenci Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16–18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara). Bildiri Kitabı, Cilt: I, 759–763, Devlet Kitapları Md. Yayınevi, Ankara.

15-Fidan, M.(1990). Temel Fizik, Mekanik1, Serdar Ofset, İzmir.

16-George, E.A., Broadstock, M.J. ve Vasquez Abaz, J.(2000). Learning Energy, Momentum and Concervation Concepts With Computer Support in an Undergraduate Physics Laboratory. In B. Fishman/ S.O’Conner-Divelbiss(Eds.). Fourth International Conference of the Learning Sciences. (pp.2-3). Mahwah, N.J. : Erlbaum.

17-Graham, T. ve Barry, J. (1996). A Hierarchical Model of the Development of Student Understanding of Momentum. International Journal of Science Education. 18 (1): 75–89.

18-Grimellini-Tomasini, N., PecoriBalandi, B., Pacca, J.L.A. ve Villani, A. (1993). Understanding Conversation Laws in Mechanics: Students’ Conceptual Change in Learning About Collisions. Science Education. 77(2): 169–189.

19-Güneş, P.Ü., İngeç, Ş.K. ve Taşar, M.F. (2002). Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama-I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22(3):121- 138.

20-Güneş, P.Ü., Taşar, M.F. ve İngeç, Ş.K. (2004). Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül, 2002. ODTÜ, Ankara). Bildiriler Kitabı, C.I, 432-437. Devlet Kitapları Md. Yayınevi, Ankara.

21-Heller, P. ve Hollabaugh, M. (1992). Teaching Problem Solving Through Cooperative Grouping. Part 2: Designing Problems and Structuring Groups. American Journal of Physics. 60(7): 637- 644.

22-Heller, P., Keight, R. ve Anderson, S. (1992). Teaching Problem Solving Through Cooperative Grouping. Part 1: Group Versus Individual Problem Solving. American Journal of Physics. 60(7): 627- 636.

23-Herreid, C.F. (1998). Why Isn’t Cooperative Learning Use to Teach Science? Bio Science.48(7): 553–559.

24-Hevedanlı, M. ve Akbayın, H. (2005). Biyoloji Öğretiminde Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Eğitim. 326: 38-46.

25-İngeç, Ş.K., Güneş, P.Ü. ve Taşar, M.F. (2004). Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulamaları. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül 2002, ODTÜ Ankara). Bildiriler Kitabı, C.I, 438-443. Devlet Kitapları Md. Yayınevi, Ankara.

26-İngeç, Ş.K., Taşar, M.F. ve Ünlü, P. (2005). Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama-II: Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Konuları ile İlgili Durumlar İçeren Problemlere Verdikleri Yazılı Cevapların İncelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2): 309–326.

27-Johnson, D. W., Johnson, R. T. ve Smith, K. A. (1998). Cooperative Learning Returns to College What Evidence is There That it Works?. Change. 30(4): 26-35.

28-Johnson, D.W., Marumay, G., Johnson, R.T., Nelson, D. ve Skon, L. (1981). Effect of Cooperative, Competitive and Individualistic Goal Structures on Achievement: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin. 94: 429–445.

29-Kandilli, C. (2002). Ortaöğretim Fizik Dersi Mekanik II Konuları Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma (Yeryüzünde Hareket, İş-Enerji, İmpulsMomentum). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

30-Kara, Z. (1994). İşbirliğine Dayalı Paylaşmalı Dönütün Başarı ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. 1. Eğitim Bilimleri Kongresi (Kuram-UygulamaAraştırma) Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Eğitim Programları ve Öğretimi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Bildiriler, Cilt 2, 494–507.

31-Karaaslan, İ., Altuntaş, A., Zengin, F., Tütüncü, A. (2004). Lise 2 Fizik Ders Kitabı. Semih Ofset Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.

32-Karaege, B. (1987). Lise 1 Fizik. Er-Tu Matbaacılık. İstanbul.

33-Karasar, N., (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. bs. 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara.

34-Kasap, H., (1996). İşbirlikli Öğrenme, Fen Başarısı, Hatırda Tutma, Öğrenci Yüklemeleri ve İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Kaufman, D.B., Felder, R.M. ve Fuller, H. (1999).

35-Peer Ratings in Cooperative Learning Teams. http://www.2.nesu.edu:8010/unity/lockers/u sers/f/felder/publick/ papers//kaufmanasee.PDF

36-Kızılcık, H. Ş., Tan, M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2):109-122.

37-Lawson, R.A. ve McDermott, L.C. (1987). Student Understanding of the Work-Energy and Impulse-Momentum Theorems. American Journal of Physics. 55(9): 811–817.

38-Lewis, E. L., Stern, J. L. ve Linn, M. C. (1993). The Effect of Computer Simulations on Introductory Thermodynamics Understanding. Educational Technology. 33(1): 45-58.

39-Melser, N.A. (1999). Gifted Students and Cooperative Learning: A Study of Grouping Strategies. Roeper Review. 21(4): 315–316.

40-Merebah, S. A. A. (1987). Cooperative Learning in Science: A Comparative Study in Saudi Arabia. Yayımlanmış Doktora Tezi. Kansas Devlet Üniversitesi

41-Nakiboğlu, C., Benlikaya, R. (2001). Maddenin Oluşumu Ünitesinin Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile İşlenmesinin Öğretme- Öğrenme Sürecine Katkıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(2): 48–56.

42-Özçelik, D.A. (1997). Test Hazırlama Klavuzu. Üçüncü Baskı, ÖSYM Eğitim Yayınları, Ankara.

43-Potthast, M.J. (1999). Outcomes of Using Small-Group Cooperative Learning Experiences in Introductory Statistics Courses. Collage Student Journal. 33(1): 23–25.

44-Sadler, K.C. (2002). The Efectiveness of Cooperative Learning as an Instructional Strategy to Increase Biological Literacy and Acedamic Achievement in a Large, Nonmajors College Biology Class. Yayımlanmış Doktora Tezi. Tennessee State Üniversitesi, UMI No:3061781.

45-Samiullah, M. (1995). Effect of in-Class Student Interaction on the Learning of Physics in a College Physics Course. American Journal of Physics. 63(10): 944– 950.

46-Serway, R.A. (1995). Fen ve Mühendislik İçin Fizik. 3. Baskıdan Çeviri. Ankara: Palme Yayıncılık.

47-Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Yükleme, Edim ve Strateji Kullanımı Üzerindeki Etkileri ve İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim Örüntüleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

48-Şengören, S. K. (2006). Optik Dersi Işıkta Girişim ve Kırınım Konularının Etkinlik Temelli Öğretimi: İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkilerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , İzmir.

49-Şengören, S. K. ve Kavcar, N. (2007). Girişim ve Kırınım Konularının İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamlarında Öğreniminin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Balkan Physics Letters, Special Issue, TPS 24th Physics Congress, Boğaziçi University Press. 592-598.

50-Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. 6. Baskı PegemA Yayıncılık, Ankara.

51-Tanel, R. (2006). Termodinamiğin İkinci Yasası ve Entropi Konularının Öğrenimine İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

52-Tanel, R. ve Kavcar, N. (2007). Termodinamiğin İkinci Yasası ve Entropi Konularının İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle Öğrenilmesinin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Balkan Physics Letters, Special Issue, TPS 24th Physics Congress, Boğaziçi University Press. 576-581.

53-Tanel, Z. (2006). Manyetizma Konularının Lisans Düzeyindeki Öğretiminde Geleneksel Öğretim Yöntemi İle İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkilerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

54-Tezcan, H., Yılmaz, Ü. ve Babaoğlu, M. (2005). Radyoaktivite Öğretiminde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemin Başarıya Etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 17: 55-67.

55-Towns, M.H. ve Grant, E.R. (1997). I Believe I Will Go Out of This Class Actually Knowing Something: Cooperative Learning Activities in Physical Chemitry. Journal of Research in Science Teaching. 34(8): 819–835.

56-Ün, K. (1987). Öğrenmede İşbirliği mi Yarışma mı? Abece: Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, 15:11–14.

57-Wessel, W.E. (1997). So, What is Momentum? One Teachers Attempt to Understand Student Knowledge Construction in Physics. From Misconceptions to Constructed Understanding Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, 13–15 Haziran 1997, Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY.

58-Yu, K.N. ve Stokes, M.J. (1998). Students Teaching Students in a Teaching Studio. Physics Education. 33(5): 282–285.

59-Yüksel, A. (1991). ÖYS Mekanik Fizik. Saydam Matbaası, Ankara.

Kaynak Göster

APA Sarıay, M , Kavçar, N . (2009). İTME VE MOMENTUM ÜNİTESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (25) , 9-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25439/268415