İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Disiplinler arası tematik öğretim yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin öğrenme ürünlerine etkisinin incelendiği bu araştırma ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Antalya ili Muratpaşa ilçesinde yer alan özel bir ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 83 öğrenci üzerinde yürütülen çalışmanın verileri ise “Akademik Başarı Test”,  “Fen Tutum Ölçeği”  ve “Odak Görüşme Formları” kullanılarak elde edilmiştir.  Araştırma sonucunda elde edilen veriler, disiplinler arası tematik öğretim yaklaşımının öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinliklere dayalı ders işlenen gruba göre ilköğretim öğrencilerinin öğrenme ürünleri üzerinde daha olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Odak görüşme formlarından elde edilen veriler de bu sonucu desteklemektedir. Araştırmanın bulgularının araştırmacılar, program geliştirme uzmanları, öğretmenler ve eğitim yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

THE EFFECTS OF INTERDISCIPLINARY THEMATIC TEACHING APPROACH ON THE STUDENTS’ LEARNİNG OUTCOMES IN PRIMARY SCIENCE EDUCATION

The purpose of this study is to analyse the effects of interdisciplinary thematic teaching approach on the students’ learning outcome in primary science education. The process of application of this approach is carried out by using the pretest - posttest control groups as quasi- experimental models. The research consists of 83 students attending a private primary school located in Muratpaşa district in Antalya. In this study, data were obtained by using “Academic Achievement Test”, “Science Attitude Scale”, and “Focus Group Interview Form”. The experimental results indicate that when interdisciplinary thematic teaching approach are used to integrate other disciplines’ concepts and techniques into seventh-grade science, the statistics achievement of these students is significantly higher than that achieved by students not involved in such integrative activity, based on teacher guide book activities. The two program did not have a differential effect on attitudes toward science. The results of the data obtained from focus group interview forms were supported in these results. It is thought that the findings of this research will contribute to the development of science education, to the researchers, curriculum developers, teachers and educational policy makers.

Kaynakça

Aksoy, O. (2011). İlköğretim 6. Sınıf İngilizce ile Fen ve Teknoloji Programlarına Yönelik Disiplinlerarası Uygulama Sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.

Armstrong (2000) Multiple intelligences in the classroom (Third Edition). VA, USA: Association for Supervision &Curriculum Development

Arslantaş, B. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Beden Eğitimi Dersi Futbol Temel Becerilerinin Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Öğretiminde Model Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Baştürk, G.(2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Tematik Öğrenmenin Akademik Başarıya Ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Beane, J.(1991). The middle school: the natural home of integrated school, Educational Leadership, 49 (Oct., 1991), 9-13.

Braunger, J. & Hart-Landsberg, S. (1994). Crossing boundaries: Explorations in Integrative Curriculum. Portland, OR: Northwest Regional Educational Lab.

Can, S. (2009). An Investigation of The Effectiveness of Theme-Based Syllabus on the Motivation Of Freshman Students At Atilim University (Tema Odaklı İzlencenin Atılım Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çakıcı, Y. (2008). (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni yaklaşımlar. (Editör) Özgür Taşkın. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım (ss. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.

Çıray, F. (2010). İlköğretimde Disiplinlerarası Analoji Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç-Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1-12

Duran, E. (2009) Tema Merkezli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. TSA Dergisi, 13(3), 55-68. 08. 03. 2010 tarihinde http://dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2009/2009- Aralik/7.pdf adresinde alınmıştır.

Matheson ve Freeman (1997), The Logic of Interdisciplinary Studies. Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, 1997. 08. 03. 2010 tarihinde http://www.albany.edu/cela/reports/mathisonlogic12004.pdf adresinden alınmıştır.

Gardner, H. (1991). Mansilla, V. Boix., Teaching for understanding-within and across the disciplines, Educational Leadership. 51 (Oct., 1991), 14-18.

Güneş, N. (2007). An Analysis of the Revised English Curriculum for Primary School Grade 4 from a Cross-Curricular Standpoint: Compatibility with the Social Sciences Curriculum. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İşler, A. Ş. (2004). “Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Tematik Yaklaşım”, Milli Eğitim Dergisi, 163,1-10 Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: design and implementation, the growing need for interdisciplinary curriculum content. 08. 03. 2010 tarihinde http://www.ascd.org/readingroom/books/jacobs89book.html adresinden alınmıştır.

Ladwig, J. G. & King, M. B. (1992). Restructuring Secondary Social Studies: The Association of Organizational Features and Classroom Thoughtfulness. American Educational Research Journal 29(4): 695-714.

Lake, K. (2001). School Improvement Research Series VIII: Integrated Curriculum, Northwest Regional Educational Laboratory, Portland.

McCarthy, B.C. (2005). Effects of thematic-based, hands-on science teaching versus a textbook approach for students with disabilities. Journal of Research in Science Education, 42(3), 245-263.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları

Özçelik, D. A. (2010) . Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama, Ankara, Pegem Akademi Yayınları.

Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Programının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.

Schreiner C and Sjoberg S (2006) The Relevance of Science Education (ROSE). Oslo: University of Oslo.

Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94,

Yıldırım, S. (2010). İlköğretim 4.- 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Ders Kitabının Öğretim Boyutunu Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yorks, P. ve Follo, E. (1993). Engagement Rates During Thematic and Traditional Instruction. (ERIC Document Reproduction Service No: ED 363 412).

Kaynak Göster

APA Korkmaz, H , Konukaldı, I . (2015). İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25110/265099