FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Enstitülere bağlı olarak yaptırılan tezlerin bir kısmı yurt dışında yapılmış çalışmaların Türkçe'ye uyarlanarak okullarımızda uygulanması şeklinde yapılmakta diğer bir kısmı ise hemen hemen birbirinin benzeri olmaktadır. Bu da ülkemiz açısından bilime bir katkının olmamasına yol açmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yapılan Fen Bilgisi Eğitimi ile ilgili tezlerin niteliğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Fen Bilgisi eğitimi ve öğretimi konularında yapılmış lisansüstü tezler ele alınmıştır. incelenen tezler konu, kaynak, yöntem, evrensel bilime katkısı, özgünlüğü, yöntem ve önerilerin uygulanabilirliği açılarından kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında öneriler getirilmiş ve gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterilmiştir.

One group of the thesis that had been done under the management of the institution that they were produced as the adaptation of the studies that had been done in foreign countries. Another group of the thesis are very alike to previous researches that leads to limited contribution to research in terms of the country. The purpose of this study is to research the thesis which had been done in science education at Marmara University, Institution of Educational Science a group of post graduate thesisvvere examined for this purpose under some categories that subject, references, method, contribution to universal knowledge, originality, applicability of the recommendations. Some suggestions were produced under the light of the fınding and new research areas were drawn attention.

Kaynak Göster

APA Gürdal, A , Bakioğlu, A , Öztuna, A . (2005). FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268392