DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU VE SONUÇLARI ÜZERİNE KÜÇÜK BİR ARAŞTIRMA

Bu yazının konusu olan araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde yapılmıştır. Yazının başlangıcında; araştırma ve değerlendirmeye konu olan öğrencilerin, yükseköğretime gelmeden önce geçtikleri öğretim basamaklarından söz edilmiş, İlkokul Müfredat Programı’ndan kısa alıntılarla, dil bilgisi – ses bilgisi konularıyla hangi sınıflarda karşılaşmaya başladıkları belirlenmiştir. 2002 – 2003 öğretim yılının güz döneminde Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünün birinci sınıfında okuyan 142 örgün öğretim öğrencisiyle 109 ikinci öğretim öğrencisine, Türk Dil Bilgisi ara sınavdan önceki derslerde, “ses uyumları”nın nasıl verildiği açıklanmıştır. Adı geçen Türk Dil Bilgisi – ses bilgisi sınavında, sorulan “ünsüz yumuşaması” ve “ünsüz sertleşmesi” ile ilgili uygulama sorularına öğrencilerin verdikleri yanıtlar, birleştikleri yönler göz önünde tutularak tiplere ayrılmış, bunların doğru ve yanlış yanları belirlenmiş ve yüzdeleri bulunmuştur. Öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve bıraktıkları eksiklikler değerlendirilmiştir, yanlışlık ve eksikliklerin nedenleri üzerinde durulmuştur. Türk dil bilgisi öğretiminin daha verimli olabilmesi için ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde alınabilecek önlemler ve yapılabilecek uygulamalar konusundaki öneriler yazılarak yazı bitirilmiştir.

AN INVESTIGATION UPON THE STATUS AND RESULTS OF GRAMMAR TEACHING

The research which is the topic of this essay has been carried out in Dokuz Eylul University Buca Faculty of Education, The Department of Turkish Education. At the beginning of this presentation; it was mentioned about students’ academic backgrounds who are enrolled in this study before coming to higher education. And also with short quotations from elementary school curriculum program, it was determined that in which grades students begin to face with grammar-phonetics topics. How the students were taught “voice harmony” subject in the lessons before Turkish grammar exam was explained. These students who are attending in Dokuz Eylul University Buca Education Faculty in Department of Turkish Education in 2002-2003 education fall term were chosen from the first class. In this presentation, 142 from first period and 109 from second period students were chosen. In the Turkish grammar-phonetics exam, students’ answers and common ideas about practices questions about “consonant softening” and “consonant assimilation” were taken into consideration. According to this, students’ answers and common ideas were categorized. After that these answers and common ideas were evaluated in terms of falseness and rightness and their percentage were found. Students’ mistakes and insufficiencies were evaluated. The causes of students’ mistakes and insufficiencies were mentioned. At the end of the presentation, suggestions were made about the precautions and practices in elementary, secondary and higher education so as to Turkish grammar teaching can be more effective

Kaynakça

Başhan, M. (Derleyen) (1987), İlkokul Müfredat Programı (1968 yılından günümüze kadar yapılan değişiklikler), Ankara

Banguoğlu, T. (1974), Türkçenin Grameri, İstanbul: Baha Matbaası.

Dil Derneği,(1999), Türkçe Sözlük (2.cilt), Ankara: Dil Derneği Yayınları9.

Ediskun, H. (1985), Türk Dilbilgisi, İstanbul: Remzi Kitabevi

Ergin, M. (1972), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Yaylacık Matbaası.

Gencan, T. N. (1979), Dilbilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 418.

Hatiboğlu, V. (1969), Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 300.

Kahraman, T. (2005), Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi (3.baskı), Ankara: Dumat Matbaası.

Topaloğlu, A. (1989), Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Türk Dil Kurumu (1988), Türkçe Sözlük (2.cilt), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 549.

Vardar, B. (1988), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Kitabevi. Başvuru Tarihi:04-04-2010 Kabul Tarihi: 30-04-2010

Kaynak Göster

APA Kahraman, T . (2010). DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU VE SONUÇLARI ÜZERİNE KÜÇÜK BİR ARAŞTIRMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (27) , 5-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25435/268373