7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ VE PROGRAMDAKİ ETKİNLİKLERİN BİLİŞSEL İSTEM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırmanın amacı, İlköğretim 6-8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı’nda (İMDÖP) 7. sınıflar için önerilen etkinlikler ile bu programa uygun yazılmış olan 7. sınıf matematik ders kitabında bulunan etkinliklerin bilişsel istem düzeylerinin kıyaslanmasıdır. Verilerin elde edilmesi ve analizinde nitel yöntemler kullanılmıştır. Etkinlikler, Etkinlik Analizi Rehberi’nde yer alan dört bilişsel istem düzeyine göre kodlanmış ve etkinlik sayılarının yüzdeleri üzerinden karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre hem İMDÖP hem de 7. sınıf matematik ders kitabındaki etkinlikler çoğunlukla yüksek düzeydeki bilişsel istemleri gerektirmekte ancak bunların büyük kısmı bağlantılı yöntemler kategorisinde bulunmaktadır. Ayrıca 7. sınıf matematik ders kitabında yer alan etkinliklerin bilişsel istem düzeyleri İMDÖP’te önerilen etkinliklerin bilişsel istem düzeylerinden yüksektir. Karşılaştırılan iki kaynakta da matematik yapma düzeyindeki etkinliklerin oranı az bulunmuş ve artırılması önerilmiştir. Ayrıca ders kitaplarının yazımında ve kullanımındaki yetkililerin bilişsel istem düzeyleri hakkında bilgilendirilmelerinin gerekliliği vurgulanmıştır.

COMPARISON OF COGNITIVE DEMAND LEVELS OF TASKS IN THE 7TH GRADE TEXTBOOK AND THOSE IN THE CURRICULUM

The purpose of this study is to compare the cognitive demand levels of tasks proposed in Middle School Mathematics Curriculum for 6th-8th Grades in Turkey for 7th grade and the tasks encountered in a 7th grade mathematics textbook. Qualitative methods were used to collect and analyze the data. The tasks were coded according to the four cognitive demand levels stated in Task Analysis Guide. The percentage of tasks requiring each of the four cognitive demand levels were then compared. The results of the research demonstrate that the cognitive demand levels of tasks in the 7th grade mathematics textbook were higher than those proposed in the curriculum. The percentage of activities requiring the cognitive deman level of ‘doing mathematics’ was low in both the curriculum and the textbook. Such activities should be increased. It is desirable that professionals involved in writing/using textbooks should familiarize themselves with the cognitive demand levels.

Kaynakça

Arbaugh, F. & Brown, C. A. (2006). Analyzing mathematical tasks: A catalyst for change? Journal Of Mathematics Teacher Education, 8(6), 499-536.

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 26-38.

Aydoğdu Baki T. ve İskenderoğlu A. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161).

Beaton, A. E., Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gonzalez, E. J., Kelly, D. L. & Smith, T. A. (1996). Mathematics achievement in the middle school years: IEA's third international mathematics and science study. Chestnut Hill, MA, USA: TIMSS International Study Center.

Charalambous, C. Y., Delaney, S., Hsu, H.Y. & Mesa, V. (2010). A comparative analysis of the addition and subtraction of fractions in textbooks from three countries. Mathematical Thinking And Learning, 12(2), 117-151.

Erbaş, A. K. ve Alacacı, C. (2009). 6 ve 7. sınıf Türk matematik ders kitaplarının Amerikan ve Singapur ders kitapları ile karşılaştırmalı bir analizi. Ankara: TÜBİTAK. Fan, L., & Kaeley, G. S. (2000). The ınfluence of textbooks on teaching strategies: an empirical study. Mid-Western Educational Researcher, 13(4), 2-9.

Haggarty, L. & Pepin, S. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal, 28(4), 567-590.

Henningsen, M. & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 524-549.

Jones, D. L. & Tarr, J. E. (2007). An examination of the levels of cognitive demand required by probability tasks in middle grades mathematics textbooks. Statistics Education Research Journal, 6(2), 4-27.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.

Kurtulmuş, Y. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). İlköğretim matematik 7 ders kitabı. (Ed. R. Sezer) (3.Basım). Ankara: Devlet Kitapları.

Mullis, I. V., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O'Sullivan, C. Y., & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 assessment frameworks. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands.

Özer, E. ve Sezer, R. (2014). A comparative analysis of questions in American, Singaporean, and Turkish mathematics textbooks based on the topics covered in 8th grade in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 411-421.

Özgeldi, M. ve Esen, Y. (2010). Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 2277-2281. Doi: 10.1016/J.Sbspro.2010.03.322

Pepin, B. V& Haggarty, L. (2007). Making connections and seeking understanding: mathematical tasks in English, French And German textbooks Paper Presentation At AERA 7.

Reçber, H. (2012). Türkiye 8. Sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin bilişsel düzeylerinin programdakilerle ve ülkeler arası karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Reys, B. J., Reys, R. E. & Chavez., O. (2004). Why mathematics textbooks matter. Educational Leadership, 61(5), 61-66.

Smith, M. S., Stein, M. K., Arbaugh, F., Brown, C. A. & Mossgrove, J. (2004). Characterizing the cognitive demands of mathematical tasks: a task sorting activity. İçinde 93 P. N. Rubenstein ve G. W. Bright (Eds.), Perspectives on the Teaching of Mathematics: Sixty-Sixth Yearbook (s. 45-72). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Stein, M. K., Grover, B. W. & Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: an analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. American Educational Research Journal, 33(2), 455-488.

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical Tasks as a Framework for Reflection: From Research To Practice. Mathematics teaching in the middle school, 3(4), 268-75.

Stein, M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. A. & Silver, E. A. (2000). Implementing standards-based mathematics instructions: a casebook for professional development. New York: Teachers College.

Son, J. W. (2008). Elementary teachers' mathematıcs textbook use ın terms of cognıtıve demands and ınfluentıal factors: a mıxed method study. (Doktora Tezi), Michigan State University, US.

Sriraman, B. (2010). Mathematics education in Turkey- at the crossroads of cultural, political and economic currents ZDM - The International Journal On Mathematics Education Manuscript Draft (Issue 2010-2014).

Stein, M. K., & Lane, S. (1996). Instructional tasks and the development of student capacity to think and reason: An analysis of the relationship between teaching and learning in a reform mathematics project. Educational Research and Evaluation, 2(1), 50-80.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB). (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB). (2013). Ortaokul matematik (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın (TTKB). 01.02.2013 tarih ve 8 Karar sayılı kararı.

Taşdemir, C. (2011). İlköğretim 1. kademede okutulan matematik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 16-27.

Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies In Educational Evaluation, 31(4), 315-327.

Ubuz, B., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. ve Özgeldi, M. (2010). Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: The case of algebra. ZDM - The International Journal On Mathematics Education, 42, 483-491.

Ubuz, B. ve Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi: Ders kitapları ve sınıf uygulamaları. Ilkogretim Online, 13(2), 594-606.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Engin, Ö , Sezer, R . (2016). 7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ VE PROGRAMDAKİ ETKİNLİKLERİN BİLİŞSEL İSTEM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (42) , 24-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35757/399511