N11 Ülkelerinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde enerji kullanımın rolü artık yadsınamaz hale gelmiştir. Bugün her alanda enerji kullanılmakta olup, nüfus artışına ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji kullanımına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla enerji üretiminin yetersiz olduğu durumda ülkeler enerji tüketimini karşılamak için enerji ithal etmektedir. Bu bakımdan politika yapıcılar ve araştırmacılar enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi tartışmalarının kaynağını çoğu ülkelerin enerji kullanımında dışa bağımlı bir enerji politikası izlemesine dayandırmaktadır. Bu çalışma N11 ülkelerinde enerji kullanımının ekonomik büyüme üzerine etkisi ekonometrik tahminlerle araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, ülkelerin enerji kullanımı ile ilgili geleceği göz ardı etmeyen, sağlıklı ve kararlı politikalar üretmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Energy Use and Economic Growth in N11 Countries: Panel Causality Analysis

The role of energy use in countries economic growth and development has become undeniable. Today, energy is used in all areas and the need for energy use increases due to population growth and industrialization. Therefore, in case of insufficient energy production, countries import energy to meet energy consumption. In this regard, policy makers and researchers base the discussion of the relationship between energy consumption and economic growth in most countries following an externally dependent energy policy in energy use. This study investigates the effect of energy use on economic growth in N11 countries with econometric estimations. The results show that countries should produce healthy and determined policies that do not ignore the future regarding energy use.

___

 • Altınay, G. ve Erdal, K. 2004. “Structural Break, Unit Root, and the Causality Between Energy Consumption and GDP in Turkey”, Energy Economics, 26, ss. 985-994.
 • Apergis, N. ve Payne, J. E. 2010. “Energy Consumption And Growth In South America: Evidence From A Panel Error Correction Model”, Energy Economics, 32 (6), ss. 1421-1426.
 • Ballı, E. Sigeze, Ç. ve Manga, M. 2018. “Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BDT Ülkeleri Örneği”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 18, ss. 773-788.
 • Baltagi, B.H. 2008. Econometric Analysis of Panel Data, Fourth Edition, West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Bayar, Y. 2014. “Türkiye’de Birincil Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (2), ss. 253-269.
 • Bozkurt, K. Ve Yanardağ, Ö. 2017. “Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Panel Eşbütünleşme Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 15 (1), ss. 194-213.
 • Bozma, G. Aydın, R. ve Kolçak, M. 2018. “BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi”, Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss. 323-338.
 • Breusch T.S. ve Pagan, A.R. 1980, “A Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47 (1), ss. 239-253.
 • Burbridge, J. ve Harrison, A. 1984. “Testing for the Effects of Oil Prices Rises Using Vector Autoregression”, International Economic Review, 25, ss. 459-484.
 • Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. 2011. “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”. Economic Modelling, 28, ss. 870-876.
 • Fatai, B.O. 2014. “Energy Consuption And Economic Growth Nexus: Panel CoIntegration And Causality Tests For Sub-Saharan Africa”, Journal Of Energy In Southern Africa, 25 (4), ss. 93-100.
 • Ghali, K. H. ve El-Sakka, M.I. T. 2004, “Energy Use and Output Growth in Canada: A Multivariate Cointegration Analysis”, Energy Economics, 24, ss. 355- 365.
 • Güvenek, B. ve Alptekin, V. 2010. “Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi”, Enerji, Piyasa ve Düzenleme, 1 (2), ss. 172-193.
 • Hamılton, J. D. 1983. “Oil and the Macroeconomy since World War II”, The Journal of Political Economy, 10 (3), ss.228-248. Kraft, J.ve Kraft, A. 1978. “On the Relationship Between Energy and GNP”, Journal of Energy and Development, 3 (2), ss. 401–403.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010), “Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Için Bir Karşılaştırma”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, TC Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri
 • Omay, T. Hasanov, M. ve Uçar, N. 2012. “Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Nonlinear Panel Cointegration and Causality Tests”, Munich Personal RePEc Archive, ss. 1-28.
 • Pesaran, M.H. Ullah, A. ve Yamagata, T. 2008. “A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence”. Econometrics Journal, 11, ss. 105-127.
 • Sachs, G. 2007. “BRICs and Beyond”, https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/brics-book/brics-full-book.pdf (15.09.2019).
 • Shuwen N., Yongxia D., Yunzhu N., Yixin L. ve Guanghua L. 2011. “Economic Growth, Energy Conservation and Emissions Reduction: A Comparative Analysis Based On Panel Data For 8 Asian-Pacific Countries”, Energy Policy, 39 (4), ss. 2121-2131.
 • Stern, D. ve Cleveland, J.C. 2004, “Energy and Economic Growth”, Rensselaer Working Papers in Economics, ss. 1-42 Taban, S. 2016. “İktisadi Büyüme Kavram ve Modeller, Ekin Yayınevi, Bursa, 183s.
 • Uçan, O. Arıcıoğlu, E. ve Yücel, F. 2014. “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe”, International Journal of Energy Economics and Policy, 4 (3), ss. 411-419.
 • Uslu, H. 2018. “Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi”, Journal Of Socıal and Humanıtıes Sciences Research, 5 (20), ss. 729-744.
 • WDI, 2019. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (14.09.2019).
 • Yu, E.S.H. ve Hwang, K.B. 1984. “The Relationship Between Energy and GNP”, Energy Economics, 14 ss.186-190.