MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER

Birinci Dünya Savaşı’nın manzum romanı olarak diyalog hâlinde kaleme alınan Safahat’ın altıncı kitabı Âsım’da toplumsal meselelere temas edilmiştir. Bunları, içinde bulunulan durum, geçmişe duyulan özlem ilim-fen ve sanat-zanaat, olmak üzere dört başlık altında toplamak mümkündür. Bir tür nesil çatışmasının işlendiği eserde toplumun birçok alanında yaşanan çarpıklıklar gösterilmiş ve bu çarpıklıkların müsebbipleri sert bir şekilde eleştirilmiştir. Türk-İslâm âleminin içinde bulunduğu kötü duruma üzülen şair, baş gösteren çarpıklıkları eleştirmenin yanında kurtuluş yolunu da gösterir. Ona göre, hakiki iman, salâh, hak ve sebat birleştikten sonra insanlığa hüsran yoktur.

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER - SOCIAL MATTERS IN MEHMET AKIF ERSOY’S ASIM

From the aspects of content and style, Safahat can be classifiedas a poetic novel of the First World War and in its sixth book, Asım, socialissues have been dealt with. These issues can be examined some titles: conflictof generations, family and marriage, the condition of the country, sciencewisdom,education and art-technic. In this epos where a conflict amonggenerations has been dealth with, some distortions have been shown, and thedoers of these distortions have been criticized. The poet who feels sorry aboutthe condition of the Turkish-Islamic community, seeks peace in the past,nonetheless, he criticizes the emerging distortions and also shows the salvationfrom the situation. According to him, with the consolidation of the real belief,salvation, right and perseverance, there will not be a frustration for humanbeings.

Kaynakça

Çetin 2007: Nurullah ÇETİN. “Günümüze Işık Tutan „Münevver Aydın‟ Mehmet Akif Ersoy”, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, (hzl. İsmail ÇETİŞLİ, Nurullah ÇETİN, Abide DOĞAN, Alim GÜR, Cengiz KARATAŞ), Akçağ Yay., Ankara, 2007:428-447.

Düzdağ 2003: M. Ertuğrul DÜZDAĞ. “Mehmed Akif Ersoy, Hayatı, Eserleri, San‟atı ve Ahlâkı”, Safahat, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2003:3-115.

Düzdağ 2004: M. Ertuğrul DÜZDAĞ. Mehmed Akif Ersoy, Kaynak Kitaplığı, İstanbul, 2004.

Düzdağ 2008: M. Ertuğrul DÜZDAĞ. İstiklâl Şâiri Mehmed Akif Ersoy –Hayatı ve Eserleri-, Fide Yay., İstanbul, 2008.

Düzdağ 2012: M. Ertuğrul DÜZDAĞ. “Mehmed Akif Ersoy, Hayatı, Eserleri, San‟atı ve Ahlâkı”, Safahat, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2012:7-66.

Enginün 2000: İnci ENGİNÜN. “Safahat‟ta İstanbul‟un Romanı”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul, 2000:179-189.

Ercilasun 1997: Bilge ERCİLASUN. Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I, Akçağ Yay., Ankara, 1997.

Ersoy 2007: Mehmet Akif ERSOY. “Asım”, Altıncı Kitap Asım, (hzl. Fazıl GÖKÇEK), Dergâh Yay., İstanbul, 2007:19-131.

Gökçek 2005: Fazıl GÖKÇEK. Mehmet Akif’in Şiir Dünyası, Dergâh Yay., İstanbul, 2005.

Gökçek 2007: Fazıl GÖKÇEK. “Asım Hakkında”, Altıncı Kitap Asım, Dergâh Yay., İstanbul, 2007:7-18.

Gür 2007: Âlim GÜR. “II. Meşrutiyet Döneminde İslamcılık ve Bu Düşüncenin Edebiyata Yansıması”, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, (hzl. İsmail ÇETİŞLİ, Nurullah ÇETİN, Abide DOĞAN, Alim GÜR, Cengiz KARATAŞ), Akçağ Yay., Ankara, 2007:371-427.

Huyugüzel 1986: HUYUGÜZEL, Ömer Faruk. “Mehmet Akif‟in Asım‟da Başvurduğu Anlatım Vasıta ve Teknikleri”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1986:32-52.

Kaplan 1987: Mehmet KAPLAN. “Çanakkale Savaşı”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, II, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1987:203-210.

Okay 1989: Orhan OKAY. Mehmed Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1989.

Tansel 1973: Fevziye Abdullah TANSEL. Mehmed Akif Ersoy, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1973.

Tökel 2008: Dursun Ali TÖKEL. “Mehmet Akif‟in Divan Şiirine Bakışı”, Hece, Sayı 133, Ocak 2008:327-338.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cumusosbil59511, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {38}, pages = {35 - 52}, doi = {}, title = {MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER}, key = {cite}, author = {Ayata, Yunus} }
APA Ayata, Y . (2015). MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 38 (2) , 35-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59511
MLA Ayata, Y . "MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 35-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59511>
Chicago Ayata, Y . "MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER AU - Yunus Ayata Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - 38 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER %A Yunus Ayata %T MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER %D 2015 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 38 %N 2 %R %U
ISNAD Ayata, Yunus . "MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 / 2 (Ocak 2015): 35-52 .
AMA Ayata Y . MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 35-52.
Vancouver Ayata Y . MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 35-52.