Ayrılık kaygısı bozukluğu olan çocuklarda sosyodemografik ve klinik özellikler

Aynlık Kaygısı Bozukluğu'nun temel özelliği bireyin evden ya da evde bağlandığı kişiden ayrılmasına bağlı aşın anksiyetenin olmasıdır. Bu çalışmada, sık görülen bu bozukluğa ilişkin sosyodemografik ve klinik değişkenlerin incelenmesi hedeüenmiştir. Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'na 10yıl içinde başvurup Ayrılık Kaygısı Bozukluğu tanısı konan 166 çocuk geriye dönük olarak incelenmiştir. Çalışmada çocuklara ve ailelerine ilişkin sosyo-demografik verilerin yanı sıra klinik değişkenler de ele alınmıştır. Bulgular: Yakınmaların başlama yaşı ortalama 7.7$pm$2.9 yıl olarak saptanmıştır. En sık başvuru yakınmasının %53 (s:88) oranıyla okula gitmeme ya da okula gitmek istememe olduğu ve somatik yakınmaların çocukların %19'unda (s:33) ön planda olduğu görülmüştür. Somatik yalanmalar kız çocuklarda erkeklere göre daha sık bulunmuştur (p:0.015). Tanı konulmasında gecilone oranı somatik belirtisi olanlarda, olmayanlara göre daha yüksektir (p:0.015). Okula gidemeyen çocuklar içinde, annesi ev kadını olanların okula gidemediği süre (10.0±15.7 gün) annesi çalışanlara (3.6±6.6 gün) göre daha yüksek bulunmuştur (p:0.01). Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlan, Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu kliniğinin annenin çalışma durumu gibi çevresel etkenlerle görünüm değiştirebildiğini göstermektedir. Somatik belirtilerin öne çıktığı durumlarda ortaya çıkan tanıdaki gecikmelerin, hekimlerde bu bozukluk konusundaki farkındalığın artması ile önlenebileceği ileri sürülmüştür. Gelecekteki çalışmaların . Aynlık Anksiyetesi Bozukluğu'nun risk etmenleri ve tedavisine odaklanması gerektiği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ayrılık anksiyetesi bozukluğu, sosyodemografik özellikler, klinik özellikler.

Demographic and clinical charasteristics in children with separation anxiety disorder

Objective: Primary feature of separation anxiety disorder is being overanxious due to separation from home or people to whom the child is attached. The goal of this article is to investigate the demographic and clinical characteristics of separation anxiety disorder. Method: Children who applied to Hacettepe University Medical Faculty Child Psychiatry Department between 1982 and 1992 have been evaluated retrospectively. Along with demographic features of these children several clinical variables were considered in this article. Results: The mean age of the children when the first complaints were appeared was 7.7±2.9years. It was found that the most common referral symptom was school refusal (53%, n:88). Somatic complaints were seen in 19 % of children (n:33) as a chief com-plaint. Somatic complaints were more common in girls than in boys (p:0.015). The ratio of delayed diagnosis was higher in children with somatic complaints than others (p:0.015). Irregular attendance at school was more frequent in children whose mothers were housewifes (p:0.01). Discussion: The results of the study indicates that the clinical expression of Separation Anxiety Disorder might be effected with environmental factors like the occupational status of mother. It was concluded that the delay in the diagnosis of children with somatic complaints could be prevented through increased awareness of the physicians about this disorder. It was suggested that future studies should focus on risk factors and treatment of separation anxiety disorder.

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) DSM IV Tam Ölçütleri Başvuru Elkitabı Çeviren: Köroğlu E, Medikomat Basun Yayın San ve Tic Ltd Şt, Ankara.

Aronson T ve Logue C (1987) On the longitudinal course of panic disorder: developmental history and predictors of phobic complications. Comp Psychiatry 28: 344-355.

Battaglia M, Bertella S, Politi E ve ark. (1995) Age at onset of panic disorder: influence of familial liability to the disease and of childhood separation anxiety disorder. Am J Psychiatry Sep; 152(9): 1362-4.

Egger HL, Costello EJ, Erkanli A ve ark. (1999) Somatic complaints and psychopathology in children and adolescents: stomach aches, musculoskeletal pains, and headaches. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 38(7): 852-860.

Gittelman R, Klein DF (1984) Relationship between sep¬aration anxiety and panic and agoraphobic disorders. Psychopatholoy 17 (suppl 1): 56-65.

Goh CW (1989) School refusal clinical features and treatment outcome. J Singapore Med 30: 550-552.

Kendall PC, Brady EU, Verduin TL (2001) Comorbidty in childhood anxiety disorders and treatment outcome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Jul; 40(7): 787-94.

Last CG, Francis G, Hersen M (1987) Separation anxiety and school phobia: a comparison using DSM III criteria. Am J Psychiatry 144: 653-657.

Leung AK (1989) School phobia: Sometimes a child or teenager has a good reason. Postgrad Med Jan;85(l): 281-2, 287-9.

Lipsitz J, Martin L, Mannutzza S ve ark. (1994) Childhood separation anxiety disorder in patients with adult anxiety disorders. Am J Psychiatry 151: 927-929.

Livingston R (1996) Anxiety disorders. Child and Adolescent Psychatry: A Comprehensive Textbook içinde, M Lewis (Ed). Williams and Wilkins, Baltimorer Maryland, s: 676-678.

McShane G, Walter G, Rey JM (2001) Characteristics of adolescents with school refusal. Aust N Z J Psychiatry 35(6): 822-826.

Masi G, Mucci M, Millepiedi S (2001) Separation anxiety disorder in children and adolescents: Epidemiology, diagnosis and management. CNS Drugs; 15(2): 93-104.

Sadock BJ, Sadock VA (2003) Synopsis of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, s: 1259-1265.

Segui J, Salvador L, Canet J ve ark. (1998) Separation anxiety and panic disorder. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines Nov-Dec;26(6): 345-350.

Türkbay T ve Sökmen T (2001) Ayrılık kaygısı bozukluğunda bireysel ve ailesel etmenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8(2): 77-84.

Verduin TL, Kendall PC (2003) Differential occurance of comorbidity within childhood anxiety disorders. J Clin Child Adolesc Psychol Jun; 32(2): 290-295.

Waldron S, Sherier DK, Stone B ve ark. (1975) School phobia and other childhood neurosis: a systematic study of the children and their families. Am J Psychiatry 144: 653-657.

Kaynak Göster