Hastaneye yatırılan pandemik influenza tanılı çocukların klinik ve laboratuvar özellikleri: diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı mı?

Amaç: İkibin dokuz yılının son 2 ayında solunum yolu enfeksiyonu (SYE) tanısı ile hastanede yatırılarak izle- nen çocuklar arasında H1N1 (+) olguları değerlendir- mek ve H1N1 (+) ve (-) olguları klinik ve laboratuar özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: SYE tanısı ile 1.11.2009- 31.12.2009 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’nde yatırılarak izlenen 86 çocuk olgunun tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaneye yatan tüm olgulara gerçek zamanlı poli- meraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR) testi uygu- lanmıştır. Bu yöntemle H1N1 (+) ve (-) saptanan olguların klinik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıl- mıştır. Bulgular: Olguların 48’i (%55.8) H1N1 (+) olarak belir- lenmiştir. H1N1 (+) olguların yaşlarının daha büyük olduğu (p=0.047) ve bu olgularda kronik hastalıkların daha sık görüldüğü (p=0.043) saptanmıştır. H1N1 (+) çocuklarda kusma yakınmasının daha sık olduğu görülmüştür (p=0.008). H1N1 (+) olguların hemoglo- bin düzeyleri (p=0.011) daha yüksek, trombosit sayısı daha düşük (p0.8 mg/dL) (p=0.004) daha az sıklıkta olduğu belir- lenmiştir. H1N1 grupta akciğer grafisinde lober infilt- rasyona daha az rastlanmıştır (p=0.002). H1N1 (+) grupta 1 olgu kaybedilmiştir. Yatış süresi, yoğun bakımda izlem durumu ve ölüm oranları açısından 2 grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Lojistik regresyon analizinde hemoglobin düzeyi (p=0.033), CRP yüksekliği (>0.8 mg/dL) (p=0.005) ve akciğer grafisinde lober infiltrasyon sıklığı (p=0.036) H1N1 (+) ve (-) olgu grupları arasında en anlamlı değişkenler olarak saptanmıştır. Sonuç: Pandemik 2009 H1N1 influenza A virüsü daha büyük yaş grubunu ve tıbbi olarak daha riskli grubu etkilemiştir. Hastanede yatış süresi, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranının diğer SYE’lu olgu- lardan farklı olmadığı görülmüştür. (J Pediatr Inf 2012; 6: 144-8)

Clinical and laboratory features of hospitalized children with pandemic ınfluenza: ıs it different from the other respiratory tract ınfections?

Objective: To evaluate the clinical and laboratory findings of children hospitalized due to H1N1 virus infection with respiratory tract infection (RTI) during the last two months of 2009 and to compare patients in two groups: H1N1(+) and H1N1(-). Material and Methods: The data of 86 children with RTI, who were hospitalized between November 1 2009 and December 31 2009 at the Izmir Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatrics were reviewed retrospectively. Real time polymerase chain reaction (real time-PCR) was per- formed for all hospitalized cases. With this method, the H1N1 (+) and (-) cases were compared in terms of clinical and laboratory characteristics. Results: Forty-eight of 86 cases with RTI were H1N1(+). Older age (p=0.047) and underlying disease (p=0.043) were more frequent in H1N1(+) cases. A higher hemoglobin level (p=0.011), lower platelet count (p<0.001) and reduced incidence of a high C-reactive protein (CRP) level (>0.8 mg/dL) (p=0.004) were determined in the H1N1(+) group. Lobar infiltra- tion determined by chest X-ray was less frequent in the H1N1(+) group (p=0.002). One patient died the in H1N1(+) group. There were no significant differences between the two groups regarding the length of hos- pital stay, frequency of pediatric intensive care admission and mortality rate (p>0.005). In the logistic regression analysis, hemoglobin level (p=0.033), high CRP (>0.08 mg/dL) (p=0.005) and the incidence of lobar infiltration by X-ray (p=0.036) were found to be significant parameters distinguishing the H1N1(+) and H1N1(-) groups. Conclusion: Pandemic Influenza affected children in the older age group with chronic medical conditions. The length of hospital stay, the rate of admission in the pediatric intensive care unit and the mortality rate were not different in H1N1(+) and H1N1(-) children. (J Pediatr Inf 2012; 6: 144-8)

Kaynakça

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Surveillance for pediatric deaths associated with 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection - United States, April-August 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2009; 58: 941-7.

2. WHO. Pandemic (H1N1) 2009_update 106. Available at: http:// www.who.int/csr/don/2010_06_25/en/index.html. (Erişim tarihi: 25 Haziran 2010).

3. WHO. Pandemic (H1N1) 2009_update 106. Available at: http:// www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic phase 6_ 20090611/en/index.html. (Erişim tarihi: 11 Haziran 2009).

4. T.C Sağlık Bakanlığı. Grip. Ulaşılabildiği yer: http://www.grip. gov.tr/ (Erişim tarihi: 25 Haziran 2010)

5. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, (eds). Nelson Textbook of Pediatrics.19th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2011: 2082.

6. Jain S, Kamimoto L, Bramley AM, et al. 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Hospitalizations Investigation Team. Hospitalized patients with 2009 H1N1influenza in the United States, April- June 2009. N Engl J Med 2009; 361: 1935-44. [CrossRef]

7. Rhim JW, Lee KY, Youn YS, Kang JH, Kim JC. Epidemiological and clinical characteristics of childhood pandemic 2009 H1N1 virus infection: an observational cohort study. BMC Infect Dis 2011; 11: 225. [CrossRef]

8. Çiftçi E, Tuygun N, Özdemir H, et al. Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection: experience from multiple tertiary paediatric cent- res in Turkey. Scand J Infect Dis 2011; 43: 923-9. [CrossRef]

9. Gatherer D. The 2009 H1N1 influenza outbreak in its historical context. J Clin Virol 2009; 45: 174-8. [CrossRef]

10. Thorner AR. Clinical manifestations and diagnosis of pandemic H1N1 influenza ('swine influenza'). http://www.uptodate.com/ contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-pandemic- h1n1-influenza-swine-influenza? (last update Sep 19,2012).

11. Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team, Dawood FS, Jain S, et al. Emergence of a novel swine- origin influenza A (H1N1) virus in humans. N Engl J Med 2009; 360: 2605-15. [CrossRef]

12. Human infection with new influenza A (H1N1) virus: clinical observations from Mexico and other affected countries, May 2009. Wkly Epidemiol Rec 2009; 84: 185-9.

13. O'Riordan S, Barton M, Yau Y, Read SE, Allen U, Tran D. Risk factors and outcomes among children admitted to hospital with pandemic H1N1 influenza. CMAJ 2010; 182: 39-44. [CrossRef]

14. Wichmann O, Stocker P, Poggensee G, et al. Pandemic influen- za A(H1N1) 2009 breakthrough infections and estimates of vaccine effectiveness in Germany 2009-2010. Euro Surveill 2010; 15 doi:pii: 19561.

15. Coşkun O, Avci IY, Sener K, et al. Relative lymphopenia and monocytosis may be considered as a surrogate marker of pande- mic influenza a (H1N1). J Clin Virol 2010; 47: 388-9. [CrossRef]

16. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, Ponce de Leon S, et al. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1)in Mexico. N Engl J Med 2009; 361: 680-9. [CrossRef]

17. Kinikar AA, Kulkarni RK, Valvi CT, et al. Predictors of mortality in hospitalized children with pandemic H1N1 influenza 2009 in Pune, India. Indian J Pediatr 2012; 79: 459-66. [CrossRef]

Kaynak Göster