Evaluation of 161 tick bite cases in a tertiary health center

Amaç: Kene tutması ölümcül hastalıkların bulaşabil- mesi nedeniyle son 10 yıldır giderek önem kazanmak- tadır. Türkiye’de tanımlanmış ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası 2002 yılında bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kene tutması nedeniyle başvuran olguların demografik, klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Poliklini'ğine 2008 yılında kene tutması yakınması ile başvuran olguların dosya- ları geriye dönük olarak incelendi. Olguların cinsiyeti, yaşı, kene ile temas adresi, keneyi kimin uzaklaştırıl- dığı, fizik muayene ve laboratuvar bulguları değerlen- dirmeye alındı. Bulgular: Çalışmada 66’sı (%41) kız, 95’i (%59) erkek toplam 161 olgu ile değerlendirildi. Olgularımızın orta- lama yaşları 6.6±4.07 yıl idi. En sık başvurunun ağus- tos ayında olduğu görüldü. Kene tutmasının en sık baş boyun bölgesinden olduğu görüldü (%32.3). Olguların 106’sında (%65.8) keneyi bir sağlık çalışa- nın uzaklaştırdığı saptandı. En sık gözlenen klinik bulgu tutma yerindeki kızarıklık idi. Olgularımızın iki- sinde vücut ısısında artış saptandı. Bir olguda ise Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi için bakılan Real Time Polimeraz Change Reaction testi pozitif olarak sap- tandı. Hiçbir olguda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tablosu gelişmedi. Sonuç: Kene tutması halk arasında korkuya neden olmaktadır. Kene tutması ile ilgili bölgemize ait veriler bu çalışmada paylaşıldı. (J Pediatr Inf 2013; 7: 3-6)

Üçüncü basamak merkezde 161 kene ısırığı vakasının değerlendirilmesi

Objective: Tick bite have come into prominence increasingly due to transmission of deadly diseases in the last 10 years. The first identified Crimean- Congo hemorrhagic fever case in Turkey was report- ed in the year of 2002. The purpose of this study is assesment ofdemographic, clinical and laboratoryda- ta of cases admitted due to tick bite. Material and Methods: Files of cases with com- plaints of tick bite who were admitted to the Adana Numune Training and Research Hospital Emergency Department were examined retrospectively. Gender, age, contact address with tick, who removed the tick, physical examination and laboratory findings of cases were evaluated. Results: In this study, 66 female (41%), 95 male (59%), a total of 161 cases were evaluated. The mean age of our cases was 6.6±4.07 years. The most com- mon application was seen in the month of August. Tick bite was most common in the region of the head and neck (32.3%). In 106 of cases (65.8%), it was detected that tick was removed by a health worker. The most frequent clinical finding was redness in the place of the bite. Increase of body temperature was detected in two of the patients. Real time Change Reaction test performed for Crimean Congo Hemorrhagic fever was positive in one case. Table of disease of Crimean-Congo hemorraghic fever dis- ease developed in no cases. Conclusion: Tick bite cause fear among the people. Data related to tick bite belonging to our region was shared in this study. (J Pediatr Inf 2013; 7: 3-6)

Kaynakça

1. Tanır G, Özgelen Ş, Tuygun N. Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene İle Bulaşan Hastalıklar ve Türkiye’deki Epidemiyolojik Veriler. J Pediatr Inf 2008; 3: 117-23.

2. Nuhoğlu İ, Aydın M, Türedi S, Gündüz A, Topbaş B. Kene İle Bulaşan Hastalıklar. TAF Prev Med Bull 2008; 7: 461-8.

3. Aydin L, Bakirci S. Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitol Res 2007; 101: 163-6. [CrossRef]

4. Akarsu S, Erensoy A, Tosun MD, Çakıcı O, Yıldırmaz S. Kene Tutunması İle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi ve Bir Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu. J Pediatr Inf 2008; 2: 137-47.

5. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/ (Erişim tarihi: 28.12.2011).

6. Kara A. Kırım Kongo hemorajik ateşi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 175-84.

7. Ergonul O. Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet Infect Dis 2006; 6: 203-14. [CrossRef]

8. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bilgilendirme kitapçığı Ankara 2005. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

9. Çelebi S, Aydın L, Hacımustafaoğlu M, ve ark. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Kene Tutunması ile Başvuran Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2010; 4: 133-7.

10. Bodur H, Akinci E, Ascioglu S, Öngürü P, Uyar Y. Subclinical Infections with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus, Turkey. Emerg Infect Dis 2012; 18: 640-2. [CrossRef]

11. http://www.kirim-kongo.saglik.gov.tr (Erişim tarihi: 02.01.2012).

12. Tezer H, Sucakli IA, Sayli TR, et al. Crimean-Congo hemorrha- gic fever in children. J Clin Virol 2010; 48: 184-6. [CrossRef]

13. Arikan İ, Tıras Ü, Saraçoğlu D, Tasar MA, Dallar Y. Kene ısırığı nedeniyle basvuran olguların değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2009; 48: 29-31.

14. Taşkesen M, Okur N, Taş A. Kene Isırması Nedeniyle Başvuran 19 Olgunun Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2008; 35: 110-3.

15. Tezer H, Şaylı TR, Bilir ÖA, Demirkapı S. Çocuklarda Kene Isırması Önemli midir? 2008 Yılı Verilerimiz. J Pediatr Inf 2009; 3: 54-7.

16. Ergönül O, Celikbaş A, Dokuzoğuz B, Eren S, Baykam N, Esener H. The characteristicks of Crimean-Congo hemorhagic fever in a recent outbreak in Turkey and the impact of oral riba- virin therapy. Clin Infect Dis 2004; 39: 285-9. [CrossRef]

Kaynak Göster