Demographic and clinical findings in children with enteroviral infection outbreak

Amaç: Enteroviral enfeksiyonlar özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda sık görülen bir çocukluk çağı enfek- siyonudur. Hastalar genellikle el-ayak-ağız hastalığı veya herpanjina gibi iyi huylu ve kendini sınırlayan klinik tablolarla başvurur. Ancak enterovirüsler nadir olarak viral menenjit, ensefalit, miyokardit gibi hayatı tehdit edici tablolara da neden olabilirler. Bu çalışma ile has- tanemize başvuran ve enteroviral enfeksiyon tanısı alan hastaların epidemiyolojik ve klinik verilerinin belir- lenmesi, gelecekte olabilecek salgınlar için önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı olunması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Nisan ve Kasım 2012 tarihleri arasında hastanemizde enteroviral enfeksiyon tanısı alan hastaların demografik ve klinik bilgileri araştırıldı. Enteroviral enfeksiyon tanısı ente- rovirüsler için tipik semptom ve bulgular ile konuldu. Bulgular: Çalışmada toplam 39 hastaya enteroviral enfeksiyon tanısı konuldu. Hastaların %79’u 5 yaş ve altındaydı, ortanca yaş 3,9 yıl (10 ay-16 yıl 6 ay) idi ve hastaların %59’u erkekti. Hastalığın Temmuz ve Ağustos aylarında pik yaptığı ve sonbahar aylarında azaldığı görüldü. Başvuruda en sık görülen semptom- lar döküntü (%77), döküntü ile birlikte ateş (%18) ve sadece ateşti (%5). Bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi gastrointestinal semptomlar hastaların %18’inde vardı. Hastalarımızda nörolojik semptomlar sık değil- di, sadece bir hastada (%2,5) baş ağrısı vardı. Bir hasta (%2,5) ise ağır mukozit, dirençli ateş ve beslen- me sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı. Sonuç: Ülkemizde, Asya ülkelerinin aksine enterovi- rüsler iyi seyirli ve kendini sınırlayıcı hastalığa neden olmaktadır. Hastalarımızda tüm klinik bulgular hafif ve geri dönüşlü olmuştur.

Enteroviral enfeksiyon salgını olan çocuklarda demografik ve klinik bulgular

Objective: Enteroviral infections is a group of com- mon childhood infection particularly in children under 5 years. Patients generally present with hand-foot- mouth disease or herpangina which are benign and self-limiting. Bu rarely enteroviruses cause life-threat- ening diseases like viral meningitis, encephalitis and myocarditis. This study aimed to review epidemio- logical and clinical data for cases with enteroviral infections diagnosed in our hospital, in order to help develop and implement precautionary measures applicable for future epidemics. Material and Methods: In this study; demographic and clinical data for patients with enteroviral infection were investigated between April and November 2012. Enteroviral infections were diagnosed by typical symptoms and clinical findings for enteroviruses. Results: A total of 39 patients were diagnosed with enteroviral infection in the study. Most patients (79%) were under 5 years old, with a median age at onset of 3.9 years (10 months-16 year 6 months) and 59% were male. Disease peaked in July and August and decreased in the Autumn months. The most common symptoms on presentation were rash (77%), rash with fever (18%) and fever (5%). Gastrointestinal tract symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea and constipation were reported in 18% of patients. Neurological symptoms were not seen frequently in our patients, only one of them (2.5%) had a headache. One patient (2.5%) was hospitalized due to severe mucositis, resistant fever and feeding problems. Conclusion: In contrast to Asian countries, enterovi- ruses caused benign and self-limited disease in our country. All clinical findings were mild and reversible in our patients.

Kaynakça

1. Sawyer MH. Enterovirus infections: diagnosis and treatment. Semin Pediatr Infect Dis 2002; 13: 40-7. [CrossRef]

2. Keswick BH, Gerba CP, Goyal SM. Occurrence of enteroviru- ses in community swimming pools. Am J Public Health 1981; 71: 1026-30. [CrossRef]

3. Wong KT, Munisamy B, Ong KC, et al. The distribution of inf- lammation and virus in human enterovirus 71 encephalomyelitis suggests possible viral spread by neural pathways. J Neuropathol Exp Neurol 2008; 67: 162-9. [CrossRef]

4. Zhou H, Guo SZ, Zhou H, Zhu YF, Zhang LJ, Zhang W. Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in Harbin and the prediction of severe cases. Chin Med J (Engl) 2012; 125: 1261-5.

5. Podin Y, Gias ELM, Ong F, et al. Sentinel surveillance for human enterovirus 71 in Sarawak, Malaysia: lessons from the first 7 years. BMC Public Health 2006; 6: 1–10. [CrossRef]

6. Tseng FC, Huang HC, Chi CY, et al. Epidemiological survey of enterovirusinfections occurring in Taiwan between 2000 and 2005; analysis of sentinel physician surveillance data. J Med Virol 2007; 79: 1850–60. [CrossRef]

7. Tu PV, Thao NTT, Perera D, et al. Epidemiologic and virologic investigation of hand, foot and mouth disease, southern Vietnam, 2005. Emerg Infect Dis 2007; 13: 1733–41. [CrossRef]

8. Ni H, Yi B, Yin J, et al. Epidemiological and etiological charac- teristics of hand, foot, and mouth disease in Ningbo, China, 2008-2011. J Clin Virol 2012; 54: 342-8. [CrossRef]

9. Mirand A, Henquell C, Archimbaud C, et al. Outbreak of hand, foot and mouth disease/herpangina associated with coxsacki- evirus A6 and A10 infections in 2010, France: a large citywide, prospective observational study. Clin Microbiol Infect 2012;18: 110-8. [CrossRef]

10. Zou XN, Zhang XZ, Wang B, Qiu YT. Etiologic and epidemiolo- gic analysis of hand, foot, and mouth disease in Guangzhou city: a review of 4,753 cases. Braz J Infect Dis 2012; 16: 457- 65. [CrossRef]

11. Liu LJ, Xu HM, Li XJ, et al. Co-detection in the pathogenesis of severe hand-foot-mouth disease. Arch Virol 2012; 157: 2219- 22. [CrossRef]

12. Li J, Lin C, Qu M, et al. Excretion of enterovirus 71 in persons infected with hand, foot and mouth disease. Virol J 2013; 10: 31. [CrossRef]

Kaynak Göster

1110 902

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of the patients with influenza viruses

ÖZNUR KÜÇÜK, Suat BİÇER, Tuba GİRAY, Defne ÇÖL, Gülay ERDAĞ ÇİLER, Meltem UĞRAŞ, Yeşim GÜROL, Gülden ÇELİK, Ayça VİTRİNEL

Demographic and clinical findings in children with enteroviral infection outbreak

Eda ÖNCEL KARADAĞ, Iraz NAR, YASEMİN ÖZSÜREKCİ, Gülay KORUKLUOĞLU, Ali Bülent CENGİZ, Mehmet CEYHAN, Ateş KARA

The complication of ethmoidal sinusitis: Acase of orbital abscess

Tuba GİRAY, Suat BİÇER, Gülay ERDAĞ ÇİLER, Defne ÇÖL, Ayça VİTRİNEL

The ıncidence of cryptosporidium ınfection in children with diarrhea

Arzu KARLI, Ayşe METİN, Saime ERGEN, Hande ŞİMŞİR, Gülşen KÖSE

Tuberculous meningitis in a patient with systemic lupus erythematosus

ÖMER KILIÇ, Yıldız CAMCIOĞLU, Abdülhamid TÜTEN, Haluk ÇOKUĞRAŞ, Özgür KASAPÇOPUR, Zehra HAŞILOĞLU IŞIK, Necla AKÇAKAYA

A case of sepsis caused by ceftriaxon resistant shigella flexneri

GÜLSÜM İCLAL BAYHAN, Gönül TANIR, Sevgi YAŞAR, Özge TİMUR METİN

Hyponatremia in children hospitalized with pneumonia

Nilgün SELÇUK DURU, Mahmut ÇİVİLİBAL, Seher BOZDOĞAN, Murat ELEVLİ

Epidemiological, laboratory and clinical features of childhood hydatid disease

Solmaz ÇELEBİ

Chlamydia trachomatis pneumoniae and normal timic appearence in a 5 months infant

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Solmaz ÇELEBİ, Figen PALABIYIK, Zeynep YAZICI

Clinical features and prognosis of İnfants hospitalized with pertussis

Anıl TAPISIZ