A peptostreptococcus bacteremia case with peritonsillar, orbital and lung abscess

Anaerob bakteriler vücuttaki tüm bölgelerde enfeksi- yona ve bakteriyemiye yol açabilirler. Dolaşım yolu enfeksiyonlarının önemli sebeplerinden bir tanesi olmaya devam etmektedirler. Kültürlerde %1-17 arasında saptanırlar. Erken tanı, uygun medikal ve cerrahi tedavi iyileşmede gereklidir. Çocuklarda anaerob bakteriyemi (AB) için risk faktörleri; malig- niteler, hematolojik hastalıklar, immün yetmezlikler, kronik böbrek yetmezliği, dekübit ülserler, kateter enfeksiyonları olarak sıralanabilir. Bu olgu sunumu AB için herhangi bir risk taşımayan, daha önce sağlıklı olduğu bilinen 14 yaşındaki kız olguda eş zamanlı peritonsiller apse, orbital apse ve akciğer apseleri saptanması ve 3 farklı bölgeden alınan kültürlerde aynı mikroorganizmanın (peptostreptokok) üremesi nedeniyle yapılmıştır. (J Pediatr Inf 2013; 7: 76-9)

Peritonsiller, orbital ve akciğer apseleri ile seyreden peptostreptokok bakteriyemi olgusu

Anaerobic bacteria can cause infection in all parts of the body. They are one of the most important causes of blood stream infections. In culture they are detec- ted in 1-17 of cases. Early recognition, and appropri- ate surgical and medical therapy are essential to ensure recovery. Predisposing factors for anaerobic bacteremia (AB) in children are immune deficiency, malignancy, haematological disorders, chronic renal failure, decubit ulcers and catheter-related infections. This case report presents the detection of concurrent peritoncillary abscess, orbital abscess and pulmo- nary abscess, and the growth of the same microorga- nisms (Peptostreptococcus) in cultures taken from three different sites in a 14-year-old girl known to have been healthy previously and carrying no risk of AB. (J Pediatr Inf 2013; 7: 76-9)

Kaynakça

1. Brook I. The role ofanaerobic bacteriainbacteremia. Anaerobe2010; 16: 183-9. [CrossRef]

2. Nageswaran S, Woods CR, Benjamin DK Jr, Givner LB, Shetty AK. Orbital cellulitis in children. Pediatr Infect Dis J 2006; 25(8): 695-9. [CrossRef]

3. Wu JS. Orbital cellulitis and abscess. West J Emerg Med 2010; 11: 398-9.

4. Brook I. Microbiology and antimicrobial treatment of orbital and intracranial complications of sinusitis in children and their management. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73: 1183-6. [CrossRef]

5. Dirks J, Bowie D. Sore throat progressing to embolic sepsis: a case of Lemierre’s syndrome. Can Respir J 2010; 17: e20-2.

6. Vischio JA, McCrary CT. Orbital Wegener’s granulomatosis: a case report and review of the literature. Clin Rheumatol 2008; 27: 1333-6. [CrossRef]

7. Bieliauskas S, Reyes-Trocchia A, Krasan GP, Main C, Trupiano JK. Hodgkin lymphoma presenting as multiple cavitary pulmo-nary nodules with associated mediastinal adenopathy and neck mass. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31: 730-3. [CrossRef]

8. Gök M, Sunam G, Ceran S, Özer F. Kaviter akciğer hastalıkları: 204 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Dergisi 2005; 21: 91-7.

9. Nagashima O, Sasaki S, Nanba Y, et al. Analysis of predomi-nant bacterial species and clinical backgrounds in lung abs-cess patient. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2011; 49: 623-8

Kaynak Göster