Koledok kistine ait retrospektif bir çalışma

Amaç: Koledok kisti tanısıyla izlenmiş olan hastaların incelenmesi ile, hastalığa bağlı komplikasyonların önlenmesi ve morbiditenin azaltılması için erken tanı ve uygun tedavi seçiminin gerekliliğini belirtmektir. Gereç ve Yöntem: 1984-2005 yılları arasında bölümümüzde koledok kisti tanısıyla tedavi görmüş olan 34 hasta retrospektif olarak incelenmiş; yaş, cinsiyet, semptom; klinik ve radyolojik bulgular; uygulanan cerrahi, patoloji sonuçları ve postoperatif izleme ait bilgiler kaydedilmiştir. Bulgu: Koledok kisti tanısı alan 25'i kız, 9'u erkek 34 hastanın yaş ortalaması 5.8±4.2 yıldır. En sık semptom karın ağrısı(n=24) ve kusmadır (n=22). Fizik incelemede en sık sağ üst kadran hassasiyeti (n=10), sarılık (10) hepatomegali (n=9), ele gelen kitle (6) saptanmıştır. Preoperatif dönemde ultrason 26, bilgisayarlı tomografi 3, IV kolanjiografi 4, MR kolanjiografi 2, sintigrafi 2, perkütan transhepatik kolanjiografi 1 hastada doğru tanı koydurmuştur. Preoperatif konan farklı tanılar bilyer atrezi, kist hidatik, kistik kitle, hematom, pankreatik psödokisttir. Kolanjit, kist rüptürü preoperatif izlenen komplikasyonlardır. Uygulanan cerrahi yöntemler total kistektomi ve Roux-en-Y hepatikojejunostomi (n=28), kistoduodenostomi (n=3), kistojejunostomi (n=1), total kistektomi ve hepatikoduodenostomi (n=1), koledokoileostomi (n=1) olup 33 hastada T1,1 hastada T2 koledok kisti izlenmiştir. Koledok kistine ait patolojik bulgular fibrozis, atrofi, metaplazi, skuamöz hücre adacıkları, hiperplastik silindirik epiteldir. Karaciğer biyopsisi alınan 20 hastanın ikisinde periportal fibrozis, birinde siroz saptanmıştır. Postoperatif komplikasyonlar adhezyon (n=1), kanama (n=1), ileoileal invajinasyon (n=1) ve safra kaçağıdır (n=1). Sonuç: İntrahepatik safra yollarında darlık ve taş, sekonder bilyer siroz, pulmoner hipertansiyon, bilyer malignansi gibi komplikasyonların önlenebilmesi için koledok kisti tanısı erken konmalıdır. Parsiyel kist rezeksiyonu ve internal drenaj yöntemlerine bağlı gelişebilecek duodenogastrik reflü, pankreatit, kolanjit, kolanjiokarsinoma gibi sorunların önlenmesi için seçilecek en iyi cerrahi yöntem total kist eksizyonu ve Roux-en- Y hepatikojejunostomidir.

The importance of early diagnosis and proper treatment in choledochal cyst

Aim: To mention the importance of early diagnosis and appropriate management of choledochal cyst in prevention of complications and increased morbidity by reviewing patients with this diagnosis. Material and Method: Records of children treated for choledochal cyst in our unit between 1984 and 2005 inclusive, were investigated retrospectively with regard to information including age, sex, symptom, clinical and radiological findings, surgery, pathology and postoperative follow-up. Results: Of 34 patients with a mean age of 5.8±4.2 year,25 were girls, 9 were boys. Most common symptoms were abdominal pain (n=24) and vomiting (n=22). Right upper quadrant tenderness, icterus, hepatomegaly, palpable mass were the noticed physical findings. Ultrasonography (n=26), computerized tomography (n=3), IV-MR-percutaneous transhepatic cholangiography (n=7) and sintigraphy (n=2) were the investigative methods used putting correct diagnosis. Biliary atresia, cyst hidatid, cystic mass, hematoma, pancreatic pseudocyst were the false preliminary diagnoses. Surgical methods applied were total cystectomy and Roux-en-Y hepaticojejunostomy (n=28), cystoduodenostomy (n=3), cystojejunostomy (n=1), total cystectomy and hepaticoduodenostomy (n=1) and choledochoileostomy (n=1). All patients had type 1 cyst other than one having type 2. The pathological findings were found to be fibrosis, atrophy, metaplasia, squamous cell islets. Of 20 patients with liver biopsy, 2 had periportal fibrosis, 1 had cirrhosis. Postoperative complications were adhesion, hemorrhage, ileoileal intussusception and biliary snoozing. Conclusion: Early diagnosis of choledochal cyst is important to prevent the complications of stenosis and lithiasis in biliary tract, secondary biliary cirrhosis, pulmonary hypertension and biliary malignancy. The best surgical method to be selected is total cystectomy and Roux -en-Y hepaticojejunostomy to avoid problems as duodenogastric reflux, pancreatitis, cholangitis and cholangiocarcinoma that could be caused by partial cyst resection and internal drainage methods.

Kaynakça

1. Chen WJ, Chang CH, Hung WT: Congenital choledochal cyst with observations on rupture of the cyst and intrahepatic ductal dilatation. J Pediatr Surg 8:529-538, 1973

2. Chijiiwa K, Koga A: Surgical management and longterm follow-up of patients with choledochal cysts. Am J Surg 165:238-242, 1993

3. Couto JC, Leite JM, Machado AV: Antenatal diagnosis of a choledochal cyst. J Radiol 83:647-649, 2002

4. Flanagan DP: Biliary cysts. Ann Surg 182:635-643,1975

5. Kagawa Y, Kashihara S: Carcinoma arising in a'congenitally dilated biliary tract. Report of a case and review of the literature. Gastroenterology 73:1286-1294, 1978

6.Karnak İ, Tanyel PC, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A: Spontaneous rupture of chole dochal cyst: an unusual cause of acute abdomen in children. J Pediatr Surg 32:736-758,1997

7.Klein GM, Frost SS: Newer imaging modalities for the preoperative diagnosis of choledochal cyst. Am J Gastroenterol 76:148-152, 1981

8.Orenstein SR, Whitington PF: Choledochal cyst resulting in congenital cirrhosis. Am J Dis Child 136:1025-1026,1982

9. Powel CS, Sawyers JL, Reynolds VH: Management of adult choledochal cysts. Ann Surg 193:666-667, 1981

10. Reuter K, Cantelmo N: The diagnosis of a choledochal cyst by ultrasound. Radiology 136:437-438, 1980

11. Rittenden SL, Mekinley MJ: Choledochal cyst-clinical features and classification. Am J Gastroenterol 80:643-647, 1985

12. Robertson JF, Raine PA: Choledochal cyst: a 33-year review. Br J Surg 75:799-801, 1988

13. Shian WJ, Wang YJ, Chi CS: Choledochal cysts: a ni-ne-year review. Acta Paediatr 82:383-386, 1993

14. Todani T, Tabuchi K, Watanabe Y: Carcinoma arising in the wall of congenital bile duct cysts. Cancer 44:1134-1141,1979

15. Yamaguchi M: Congenital choledochal cyst. Am J Surg 140:653-657, 1980

Kaynak Göster

  • ISSN: 1305-5194
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986

1.7b 1.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda adrenokortikal tümörler

Şule YALÇIN, Arbay Özden ÇİFTÇİ, Mehmet Emin ŞENOCAK, Feridun Cahit TANYEL, Nebil BÜYÜPAMUKÇU

Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz

Oğuz ATEŞ, Yeliz KARY, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Nur ASLAN, Yeşim ÖZTÜRK, Feza M. AKGÜR

Koledok kistine ait retrospektif bir çalışma

Şule YALÇIN, Arbay Özden ÇİFTÇİ, Mehmet Emin ŞENOCAK, Feridun Cahit TANYEL, Nebil BÜYÜPAMUKÇU

Snodgrass yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Mahmut GÜZEL, Ahmet Necip ÇİFTLER, Banu ORHAN, Ali Erdal KARAKAYA, Harun Reşit AYANGİL, Mehmet UYSAL, İbiş Yalçın ALKAN

Benzalkonium klorid ile oluşturulan intestinal aganglionozis modelinin irdelenmesi

Gökhan GÜNDOĞDU, ERDAL POLAT, Reyhan OKTAY, Mehmet ELİÇEVİK, Gonca T. TEKANT, Sergülan DERVİŞOĞLU, Sinan CELAYİR

Antenatal tanılı komplet Currarino triadı sendromu: Nadir bir olgu sunumu

Zekeriya İLÇE, CENGİZ GÜNEY, Sinan CELAYİR, Nüvit SARIMURAT

Antenatal hidronefrozla tanı konulan vezikoüreteral reflülü hastalarda tedavi sonuçlarımız

Gülay A. TİRELİ, Serdar SANDER, Oyhan DEMİRALİ, Murat ÜNAL, Ömer VURAL

Detrusor sfinkter dissinerjisine bağlı rezidü idrarı olan çocuklarda alfa-adrenerjik bloker doksazosin'in etkinliği

Nizamettin KILIÇ, Emin BALKAN, Taner HALİL, Hasan DOĞRUYOL

Çocukta basket kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması

METE KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Çocuk cerrahisinde laparoskopinin yeri: İlk 220 olgu deneyimimiz

AHMET ÇELİK, Orkan ERGÜN, Güliz ERGÜN, Coşkun ÖZCAN, Ali AVANOĞLU