Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı ile Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri

Amaç: Akut karın ağrısı çocuk acil servise başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Çocuklarda akut karın ağrısının büyük çoğunluğu özgül olmayan nedenlere bağlıdır ve sadece 5"ınde acil cerrahi girişim gerekmektedir. Cerrahi girişim gerektiren bu hastalara zama-- nında ve doğru tanı konulması mortalite ve morbidite üzerine etkileri nedeni ile büyük önem taşımaktadır. Yöntemler: Bu çalışmada çocuk acil servisine akut karın ağrısı ile başvuran ve akut batın ön tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, başvuru sırasındaki fizik muayene ve laboratuvar bulguları değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 160 hastanın 96'sı (%60,0) erkek ve yaş ortalaması 10,2 4,7 yıl olarak saptanmıştır. Olguların 45'i (%28,1) özgül olmayan karın ağrısı tanısı alırken, 115 (%71,9) hasta ameliyat edilmiştir. Ameliyat edilen hastaların 94'ünde (%81,7) akut ve/veya perfore apandisit, (%7,8) vakada invaginasyon, vakada over kisti, vakada Meckel divertikülü, hastada brid ileus, vakada mide perforasyonu saptanmış ve vakada ise cerrahi patoloji gözlenmemiştir. Akut batın tanısı ile yatırılıp ameliyat edilen ve edilmeyen hastaların başvurudaki semptom ve bulguları karşılaştırıldığında; ateş yüksekliği açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmaz-- ken, iştahsızlık, sağ alt kadran Iokalizasyonlu ağrı, bulantı ve ağrıyı takip eden kusma ameliyat edilen hastalarda anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. lki grubun fizik muayene bulguları karşılaştırıldığında defans, rebound ve sağ alt kadran hassasiyeti bulgularının ameliyat edilen hasta grubunda anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur. Ameliyat edilen hastalarda yaş ortalamasının ve lökosit sayısının anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak; bu bulgular iyi bir anamnez ve fizik muayenenin akut karın ağrısında özgül ve özgül olmayan nedenleri saptama-- da ve operasyon kararı vermede değerli olduğu görüşünü desteklemiştir. CAYD 2015;2(2):77-82.

The value of clinical findings in children admitted to pediatric emergency department with acute abdominal pain

Objective:: Acute abdominal pain is one ofthe most common causes of admission to pediatric emergency department. The vast majo— rity of acute abdominal pain in children is caused by non-specific reasons and 5% of patients require emergency surgery. An accurate and early diagnosis is very important for the patients requiring surgical intervention because of its impact on morbidity and mortality. Methods: Patients who admitted to emergency department with acute abdominal pain and hospitalized with diagnosis of acute abdomen were analyzed retrospectively from hospital records. Initial physical examination and laboratory findings at admission were evaluated. Results: 160 patients enrolled in the study, 96 (60,0%) were male and the average age was 10,2 4,7 years. While 45 of the patients (28,1%) have diagnosis of non-specific abdominal pain, 15 (71,9%) patients treated surgically. Of the patient operated with diagnose of acute abdomen, 94 (81 ,7%) were acute and/or perforated appendicitis, (7,8%) were invagination, cases were ovarian cyst, cases were Meckel’s diverticulum, cases were bride ileus and case was gastric perforation. We couldn’t observe any surgical pathology in patients. When we compare the signs and symptoms of hospitalized patients with diagnosis of acute abdomen and treated surgically and conservatively, there was no significant difference between the two groups in terms of fever. Anorexia, localized right lower quadrant pain, nausea and vomiting after pain were significantly higher in surgically treated patients. Compared two groups of physical examination; defense, rebound and right lower quadrant tenderness were significantly higher in surgically treated patients. The average age and the number of leukocytes were significantly higher in surgically treated patients. Conclusion: In conclusion; these findings suggest that good medical history and physical examination are important for differential diagnosis of specific and non-specific causes of acute abdominal pain and for making decision of surgery. CAYD 2015;2(2):77-82.

___

1. Williams NMA, Johnstone JM, Everson NW. The diagnostic value of symptoms and signs in childhood abdominal pain. JR Coll Surr Edinb 1998;43:390-2.

2. Centers for Disease Control and Prevention. CDC releases latest data on emergency department visits. Advance Data number 340. 2004-1250. Accessed January 26, 2009. Available at: http://www.cdc.gov/nchs/pressroom/04facts/ emergencydept.htm.

3. Erkan T, Çam H, Özkan HÇ, et al. Clinical spectrum of acute abdominal pain in Turkish pediatric patients: A prospective study. Ped Int 2004; 46:325-9.

4. Guthery SL, Hutchings C, Dean JM, Hoff C. National estimates of hospital utilization by children with gastrointestinal disorders: analysis of the 1997 kids’ inpatient database. The Journal of pediatrics. 2004;144(5):589-94

5. Hall MJ, DeFrances CJ, Williams SN, Golosinskiy A, Schwartzman A. National Hospital Discharge Survey: 2007 summary. National health statistics reports. 2010:1-20, 24

6. Mason JD. The evalution of acute abdominal pain in children. Emerg Med Clin North Am 1996;14:630- 44.

7. Rothrock SG, Pagane J. Acute appendicitis in children: Emergency depaeartmen evalution and management. Ann Emerg Med 2000;36:39-51.

8. Hennelly KE, Bachur R. Appendicitis update. Current opinion in pediatrics. 2011;23(3):281-5

9. Caperell K, Pitetti R, Cross KP. Race and acute abdominal pain in a pediatric emergency department. Pediatrics 2013;131(6):1098-106.

10. Besli GE, Biçer S, Kalaycık Ö ve ark. Çocuklarda akut karın ağrısı ve akut apandisit tanısında anamnez ve fizik muayene bulgularının değeri. Nobel Med 2013; 9(2): 86-90

11. Bundy DG, Byerley JS, Liles EA, Perrin EM, Katznelson J, Rice HE. Does this child have appendicitis? Jama. 2007;298(4):438-51.

12. Wang LT, Prentiss KA, Simon JZ, Doody DP, Ryan DP. The use of white blood cell count and left shift in the diagnosis of appendicitis in children. Pediatric emergency care. 2007;23(2):69-76

13. Davenport M. Acute abdominal pain in children. BMJ 1996;312:498-501.

14. Kharbanda AB, Stevenson MD, Macias CG, Sinclair K, Dudley NC, Bennett J, et al. Interrater reliability of clinical findings in children with possible appendicitis. Pediatrics. 2012;129(4):695-700.

15. Kharbanda AB, Taylor GA, Fishman SJ, Bachur RG. A clinical decision rule to identify children at low risk for appendicitis. Pediatrics. 2005;116(3):709-16.

16. Rothrock SG, Pagane J. Acute appendicitis in children: emergency department diagnosis and management. Annals of emergency medicine. Jul 2000;36(1):39-51.

17. Ashcraft KW. Acute abdominal pain. Pediatr Rev 2000 Nov; 21 (11): 363-7.

18. Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986;15(5):557-64.

19. Samuel M. Pediatric appendicitis score. J Pediatr Surg 2002;37(6):872-81.

20. Yu CW, Juan LI, Wu MH, Shen CJ, Wu JY, Lee CC. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of procalcitonin, C-reactive protein and white blood cell count for suspected acute appendicitis. The British journal of surgery. 2013;100(3):322-9.

21. Doria AS, Moineddin R, Kellenberger CJ, Epelman M, Beyene J, Schuh S, et al. US or CT for Diagnosis of Appendicitis in Children and Adults? A Meta-Analysis. Radiology. 2006;241(1):83-94.

22. Flum DR, Morris A, Koepsell D, Dellinger EP. Has misdiagnosis of appendicitis decreased over time? A population based-analysis. JAMA 2001;286:1748.

23. Flum DR, Koepsell T. The clinical and economic correlates of misdiagnosed appendicitis: nationwide analysis. Archives of surgery. 2002;137(7):799-804;

24. Pena BMG, Cook EF, Mandl KD. Selective imaging strategies for the diagnosis of appendicitis in children. Pediatrics 2004;114:24-8.

___

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
  • ISSN: 2146-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

5b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Değerlendirilmesi

OKAN ÖZ, Süleyman BAYRAKTAR, MURAT ELEVLİ, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, MAHMUT ÇİVİLBAL, Kamil ŞAHİN

Pediyatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama

MEHMET AÇIKGÖZ, Ahmet GÜZEL, Hakan TUNCER, Ayşe İrem SOFUOĞLU, Emine Malhun ŞAHİNER

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Açılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

Ercüment PETMEZCİ, Naime GÖKAY, FARUK EKİNCİ, ÖZGÜR SÜRMELİOĞLU, İlknur TOLUNAY, Rıza Dinçer YILDIZDAŞL, Özden Özgür HOROZ

Karadul Türü Örümcek Isırması Sonrası Ciddi Hipertansiyon

Mesut SAKA, Hakan TEKGÜÇ, AYDIN TOPÇU, OĞUZ DURSUN

Bitkisel İçerikli Zayıflama Ürünu ıle Intihar Girişimi: Bir Adolesan Olgu

Neslihan ZENGİN, Fulya KAMİT CANİ, Ender CAN, Nihan ŞIK, Ayşe Berna ANIL

Amitraz Zehirlenmesinde Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal Bulguların Karşılaştırılması ve Nalokson’un Tedaviye Etkisi: Deneysel Çalışma

Akkan AVCI, Deniz SATAR, Metin TOPAL, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Salim SATAR

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Klinik Çeşitlilik Ne Kadar Geniş Olabilir?

Hasan Serdar KIHTIR, ESRA ŞEVKETOĞLU, OSMAN YEŞİLBAŞ, Hamdi Murat YILDIRIM, Sadig İSMAYILOV

İzole Sol Pulmoner Agenezi

ALPER AVCI, Tuğçe ÇELİK, Sinem SARI GÖKAY, ÖZLEM TOLU KENDİR, Hayri Levent YLLMAZ

Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı ile Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri

Murat DUMAN, Durgül YILMAZ, Fatma AKGÜL, Ayşe Özgün ARLI, Hakkı AKMAN, Erdal KARAKAYA, Oğuz ATEŞ

Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S1OOBB Protein Düzeyinin Yeri

Umit EROGLU, Emel ULUSOY, AYKUT ÇAĞLAR, Fatma AKGÜL, Anıl ER, Durgül YILMAZ, Murat DUMAN