Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları

Kaynakça

ALİX, Julie, Terrorisme Et Droit Pénal, Dalloz, Avril 2010.

ANDRÉ, Christophe, Droit Pénal Spécial, 2e, Dalloz, Septembre 2013.

ARTUK, Mehmet Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 8. Bası, Ankara, 2011.

BOULOC, Bernard- MATSOPOULOU, Haritini, Droit Pénal Général Et Procédure Pénale, Dalloz, ed.19, 2014.

CONTE, Philipe, Droit Pénal Spécial, 2e éd., 2005, Litec.

CROCQ, Jean-Christophe, Le Guide Des İnfractions, Dalloz, Novembre 2013.

CULIOLI, Marcel, “Assocıatıon De Malfaıteurs”, Recueil, Vo Association de malfaiteurs, Re. Pen. Dalloz, Septembre 2007.

DANET, Jean: “De la procédure a la répression de la criminalité organisée, ou la quelle est l’instrument de l’autre ?”, AJ Pénal 2004.

DEBOVA, F. “Vers Un Droit Pénal De La Criminalité Organisée”, Petites affiches, 12 nov. 2002.

DONAY, Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Basım, İstanbul, 2007.

DÖNMEZER, Sulhi, “Organize Suçlulukla Mücadele” Galatasaray Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Arma- ğan, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2002.

EDELMAN, Bernard, « Bulletin de jurisprudence française », JDI, 1983, no 4, s. 791. La critique est relativisée par Mme Grynfogel, « Crimes contre l’humanité – Art. 211-1 à 213-5 », J.-Cl. Pénal, 1998, no 52.

Türk hukukunda ise bu konudaki bir görüşe göre kanun aksini belirtmediği süre

ce bir suçun diğer suçun nitelikli hali olarak düzenlenmesi durumda araç suça ce

za verilmeyecektir. Ancak amaç suç ile araç suçun işlenmesi durumunda kanunda

açıkça her ikisinden de ceza verileceği hüküm altına alınmış ise artık gerçek içtima

uygulanacaktır (İÇEL, Kayıhan, Suçların İçtimaı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1972,

s.206, 225; Özgenç, Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku, s. 229.).

ERDEM, M. Ruhan, Ceza Muhakemesinde Suçlulukla Mücadelede Gizli Mücadele Teknikleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001.

ERMAN, Sahir/ ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1992.

EVİK, Vesile Sonay, Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, Beta Basım, İstanbul, 2004.

FİSSE, Brent, Howard’s Criminal Law, Fifth Edition, The Law Book Company Ltd., Canada/U.S.A/New Zeland/U.K. 1990.

GARÇON E, “Code Pénal Annoté, Sous Articles 265 a 268”, Dalloz.

İÇEL, Kayıhan-SOKULLU-AKINCI, Füsun-ÖZGENÇ, İzzet-SÖZÜER, Adem-MAHMUTOĞLU, Fatih-ÜNVER, Yener, Suç Teorisi, Suç Kavramına İlişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal Unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri, Beta Basım, 2. Kitap, 2 Bası, İstanbul.

İÇEL, Kayıhan, Suçların İçtimaı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1972.

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.

KRAMER, Pierre, “La loi Perben II et les évolutions de la justice pénale”, Études, 2005/2, Tome 402.

LAZERGES, Christine « La Dérive De La Procédure Pénale », Revue de science criminelle 2003.

MASSÉ M., Notes brèves sur la rencontre de deux expressions: crime organisé et espace judiciaire européen, Rev. science crim. 2000, s. 469.

MAYAUD, Yves, “Terrorısme”, Recueil, Vo Terrorisme, Re. Pen. Dalloz, avril 1997.

MERLE R. et VITU A., Traité De Droit Criminel, Droit pénal spécial, t. 1, 1982, Cujas.

ÖZEK, Çetin, “Organize Suç”, Prof.Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstan- bul, İÜHF Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, 1998, s. 229- 240.

ÖZEK, Çetin: Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonu Aleyhine Cürümler, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1967.

ÖZEK, Çetin, “Terör ve Terörle Mücadele Kanunu”, İBD, C.69, S. 4-5-6, 1991.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, 10. Bası, An- kara, 2010.

ÖZGENÇ, İzzet, « Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti », İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LV, Yıl: 1997, S. 3, s. 51-63.

PRADEL, Jean, Droit Pénal Général, Cujas, 20e éd. 2014.

PRADEL Jean, Droit Pénal Comparé, 3e, DALLOZ, Octobre 2008.

PRADEL, Jean et CORSTENS G., Droit Penal Europeen, 3e éd., 2009, Dalloz, not. N° 24, 25.

PRADEL, Jean, “Les Règles De Fond Sur La Lutte Contre Le Crime Organisé” Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.3 (December 2007), (Çevrimiçi) http://www.ejcl.org.Erşim tari- hi:9.10.2014.

PRADEL, Jean, Dallest Jacquest, La Criminalité Organisée, Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012.

PRADEL, Jean et DANTI-JUAN M, Droit Pénal Spécial, 3e éd., 2004, Cujas.

PRADEL Xavier, “La Criminalité Organisée Dans Les Droits Français Et Italien” Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, 2003, S. 1-2, s. 123-158.

PROTHAIS A., Tentative et attentat: LGDJ 1995.

SOUCHON, XVe Congrès français de criminologie, Aspects modernes du banditisme, Clermont-Ferrand, 9-11 octobre 1975, 1976, avec les rapports.

SÖZÜER Adem, “Organize Suçluluk Kavramı Batı Ülkelerinde Bu Suçlu- lukla Mücadele İle İlgili Gelişmeler”, Hukuk Araştırmaları, MÜHF 1995, C.9, Sy.1-3, ss.255-271.

SÖZÜER, Adem, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kavramı ve Özel Yargılama Önlemlerinin Türkiye’deki Boyutları”, Avrupa Birliği’ne Uyum Sü- reci Bağlamında Organize Suçlulukla Mücadele (5 Ekim 2001 tarihli Panel), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002, s. 25-69.

SUSINI J., “La Bande Criminelle”, Rev. sc. crim. 1957. 673 et 924, s. 60 et s.

WOODIWISS, Michael et Dick Hobbs, « Organized Evil And The Atlantic Alliance: Moral Panics And The Rhetoric Of Organized Crime Policing In America And Britain », dans British Journal of Criminology, Vol. 49, 2009.

YAŞAR, Kenan Evren, “Karşılaştırmalı Olarak Anayasayı İhlal Suçu”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C. 2, s. 189-234.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuchkd15702, journal = {Journal of Penal Law and Criminology}, issn = {2148-6646}, eissn = {2602-3911}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {191 - 237}, doi = {}, title = {Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları}, key = {cite}, author = {Yaşar, Kenan} }
APA Yaşar, K . (2015). Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları . Journal of Penal Law and Criminology , 3 (1) , 191-237 .
MLA Yaşar, K . "Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları" . Journal of Penal Law and Criminology 3 (2015 ): 191-237 <
Chicago Yaşar, K . "Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları". Journal of Penal Law and Criminology 3 (2015 ): 191-237
RIS TY - JOUR T1 - Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları AU - Kenan Yaşar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Penal Law and Criminology JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 237 VL - 3 IS - 1 SN - 2148-6646-2602-3911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları %A Kenan Yaşar %T Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları %D 2015 %J Journal of Penal Law and Criminology %P 2148-6646-2602-3911 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yaşar, Kenan . "Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları". Journal of Penal Law and Criminology 3 / 1 (Haziran 2015): 191-237 .
AMA Yaşar K . Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları. Journal of Penal Law and Criminology. 2015; 3(1): 191-237.
Vancouver Yaşar K . Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları. Journal of Penal Law and Criminology. 2015; 3(1): 191-237.
IEEE K. Yaşar , "Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları", Journal of Penal Law and Criminology, c. 3, sayı. 1, ss. 191-237, Haz. 2015