YARGITAY BOZMA KARARI ÜZERİNE YAPILAN YARGILAMA

5271 sayılı CMK ile istinaf kanun yolu kabul edilerek hukuk sistemimize dâhil edilmiştir. Ancak 5271 sayılı CMK’da Yargıtay bozma kararından sonra yapılacak yargılamaya ilişkin olarak mülga 1412 sayılı CMUK’tan farklı bir düzenleme yapılmamıştır. Bu da, bazı konularda uygulamada tereddütlere ve farklı uygulamalara neden olmaktadır. Bu bağlamda, ilk derece mahkemesi hükmüne yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine veya hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararın temyiz üzerine bozulması halinde ilk derece mahkemesi hükmünün de bozulmuş olup olmadığı ve dolayısıyla Yargıtay bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapan istinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesi kararını isabetli bulması halinde istinaf başvurusunun esastan reddine karar verip veremeyeceği hususunda değişik uygulamalara neden olmuştur. Bu çalışmada, Temyiz yargılamasının konusu, Yargıtay bozma kararından sonra istinaf mahkemesince yapılan yargılamanın niteliği, Yargıtay bozma kararında sonra yeniden hüküm kurulması amacıyla dosyanın gönderileceği mahkeme ve bu mahkemelerin ne şekilde karar verebilecekleri hususları incelenmiş; daha sonra bozma üzerine verilen kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları açıklanmıştır. En sonda da bazı tespit ve önerilerimize yer verilmiştir

TRIAL ON REVERSAL DECISION OF THE COURT OF CASSATION

Appeal on facts and law has been considered as a legal remedy and incorporated into our legal system with the Code of Criminal Procedure no. 5271. However, a different regulation than the abrogated Code on Criminal Procedures no. 1412 has not been made with regard to the trial to be held following reversal decision of the Court of Cassation in the Code of Criminal Procedure no. 5271. This causes some hesitations in practice and different practices in some matters. In this context, this has led to varying practices as to whether the verdict of the first instance courts is deemed to have been reversed in the event that the verdict on rejection with prejudice of the appeal application for the verdict of the first instance court or the verdict on rejection with prejudice of the appeal application upon elimination of illegality has been reversed upon appeal and as to whether the court of appeal, which holds re-trial upon reversal verdict of the court of cassation, may rule to reject the appeal application without prejudice in the event that it considers the verdict of first instance right. This study analyses the subject of appeal on law trial, nature of the trial held by the court of appeal following reversal verdict of the court of cassation, the court to which the file will be sent in order for a new verdict to be rendered after reversal verdict of the court of cassation and how these courts can rule and explains the legal remedies that can be resorted. It finally contains our findings and recommendations.

Kaynakça

BOHLANDER, Michael, Principles of German Criminal Procedure, Oxford and Portland, Oregon, 2012.

BÖMEKE, Patrick M, (Çev. Feridun Yenisey), “Bir İlk Derece Mahkemesi Hakiminin Gözünden İstinaf ve Temyiz Konusunda Almanya’da En Çok Tartışılan Konular”, Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, 23-24 Eylül İstanbul, 25 Eylül Ankara, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 159-160 Kasım-Aralık 2017.

Ceza Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Türkiye Cumhuriyetinde İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi, Ankara 2007.

ÇINAR, Ali Rıza, Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu, Ankara 2006.

ÇINAR, Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf, Ankara 2010.

ERDEM, M. Ruhan/ŞENTÜRK Candide, Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları, Ankara 2018.

GÖSSEL, Karl Hainz, (Çev. Feridun Yenisey), “İstinaf Kanun Yolu Hakkında Sistematik Açıklama”, Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, 23-24 Eylül İstanbul, 25 Eylül Ankara, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 159-160 Kasım-Aralık 2017.

HÜTTEMAN, Suzan Denise, (Çev. Salih Özkan), İstinaf Kanun Yolunda Cezanın Belirlenmesi, Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, 23-24 Eylül İstanbul, 25 Eylül Ankara, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 159-160 Kasım-Aralık 2017.

KOSTORIS, Roberto E. / BOLOGNARI, Massimo; Outline of Country Report (Italy) (Tebliğ), (Editör: Adem Sözüer), in: İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı, Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında İstinaf ve Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantısı 2-3 Haziran 2017.

KUNTER, Nurullah /YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2006.

MEYER-GOSSNER, Lutz, Strafprozessordnung, 46. Auflage München 2003.

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2018.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, M. Ruhan/GEZER, Özge Sırma/SAYGILAR KIRIT, Yasemin F./ALAN AKCAN, Esra/ÖZAYDIN, Özdem/ERDEN

TÜTÜNCÜ, Efser/ALTINOK VILLEMIN, Derya/TOK, Mehmet Can, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2018.

PAUL, Carsten, (Çev. Marina Atilla), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. Auflage 2019.

SELÇUK, Sami, “Temyiz yolu Açısından Ceza Yargılama Yasasının Uygulanması”, CMUK Sempozyumu, İstanbul 1999.

SHOREDER, Friedrich-Christian/VERREL, Torsten, (Çev. Salih Oktar), Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019.

ŞAHİN, Cumhur/GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Cilt. 2, 4. Bası, Ankara 2015.

TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2018.

TOSUN, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt. II, İstanbul 1976.

YENİSEY Feridun/OKTAR, Salih, Alman Ceza Muhakemesi Kanunu StrafprozeBordunung (StPO), 2. Baskı, İstanbul 2015.

YENİSEY, Feridun, “İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları Sempozyumunun Sonuç Bildirgesi”, Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, 23-24 Eylül İstanbul, 25 Eylül Ankara, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 159-160 Kasım-Aralık 2017.

YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul 1979.

YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2018.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılama Hukuku, 15. Baskı, Ankara 2018. İnternet Adresi portal.uyap.gov.tr.

Kaynak Göster