TÜRK HUKUKUNDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK M.243)

Bilişim teknolojisi insan yaşamını kolaylaştırmaya devam ederken diğer yandan bazı problemlere yol açmakta ve suç işlemeyi kolaylaştırmaktadır. Bilişim suçlarının giderek artması konunun üzerinde durulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bilişim sistemine özgü bir suç olan bilişim sistemine girme suçu, diğer klasik suç tiplerinin işlenmesinde araç suç olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu suç Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde yasa dışı erişim adıyla düzenlenmiştir. Bilişim sistemine girme suçu Türk ceza hukukunda ilk kez 5237 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu çalışmada, TCK m.243’te düzenlenen bilişim sistemine girme suçu tüm unsurlarıyla irdelenmiştir. Aynı zamanda konuya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

THE CRIME OF ENTERING THE INFORMATION SYSTEM IN TURKISH LAW (TPC ART.243)

While it technology continues to make human life easier, it also leads to some problems and makes crime easier. The increasing number of Information Crimes makes it compulsory to focus on the issue. Entering the information system is a crime specific to the information system, because it is a vehicle offence in the processing of other classic types of crime. This crime was organized under the name of illegal access in the Council of Europe Cybercrime Convention. The crime of entering the Information System was first organized in Turkish criminal law by law No. 5237. In this study, the crime of entering the information system in TCK article 243 was examined with all its elements. At the same time, the decisions of Supreme Court have been taken.

Kaynakça

Akarslan Hüseyin, Bilişim Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.

Akbulut Berrin, “Bilişim Suçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Milenyum Armağanı, Y. 2000, C. VIII, S.1-2, ss. 545-555.

Akbulut Berrin, “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2016 C. 24, S. 2, ss. 7-55 (Sistem).

Apaydın Cengiz, “Bilişim Sistemine Girme Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 24, s. 245-308.

Avşar Zakir/Öngören Gürsel, Bilişim Hukuku, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 270, İstanbul 2010.

Aydın Emin Doğan, “Bilişim Sistemlerinde, Güvenlik, Güvenirlik, Mahremiyet ve Bilişim Suçları, Marmara İletişim Dergisi, Y. 1992, S. 1, ss. 109-137.

Çekiç Burak, İnternet Aracılığıyla İşlenen Suçlar, İstanbul 2006 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Demircan Tunç, Bilişim Alanında Suçlar, Konya 2007 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Dilek Halil İbrahim, Bilişim Suçları ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri, Diyarbakır 2007 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Doğan Koray, “Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Y. 2, S. 6-7, Ekim 2005, ss. 290-319.

Doğan Koray, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015, s. 88.

Donay Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta, İstanbul, 2007

Dülger Murat Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.

Eker Umut, “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları Eski TCK Bağlamında Hukukumuzda Yer Alan İlk Düzenlemeler ve 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümlerinin Yorumu”, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-62-196, ss. 101-132.

Erdağ Ali İhsan, “Bilişim Alanında Suçlar Türk ve Alman Hukukunda”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Doç. Dr. Mustafa Yıldız’ın Anısına Armağan, Y. 2010, C. XIV, S. 2, s. 278 vd.

Erdoğan Yavuz, Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları, Legal Yayınevi, İstanbul 2012.

Ergün İsmail, Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye’de Durum”, Adalet, Ankara, 2008,

Gürocak İsmail, “Bilişim Sistemine Girme Suçu”, http://www.ismailgurocak.av.tr/makale/ B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20S%C4%B0STEM%C4%B0NE%20 G % C 4 % B 0 R M E % 2 0 S U % C 3 % 8 7 U - % C 4 % B 0 S M A % C 4 % B 0 L % 2 0 G%C3%9CROCAK.pdf., ss. 1-22.

İçel Kayahan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 7, S. 14, Güz 2008 ss. 46-47.

Karagülmez Ali, Bilişim Suçları ve Soruşturma- Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.

Karakehya Hakan, “Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Sistemine Girme Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2009, S. 81, ss. 1-24.

Kaya Canan, Fikri Hakların İnternet Ortamında Korunması, Ankara 2006 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Keskin İbrahim, “Bilişim Suçları”, Adalet Dergisi, Y. 99, S. 29, Eylül 2007, ss. 101-128.

Ketizmen Muammer, Türk Ceza Kanunda Bilişim Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

Koca Mahmut, “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin Maddi Ceza Hukuku Alanında Öngördüğü Düzenlemeler ve Türk Hukuku”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. III, Beta Yayınevi, İstanbul 2003, ss. 785-816.

Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

Kubilay Huriye, “İnternet Sorumluluk Sigortası”, inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/45.doc.

Kurt Levent, Açıklamalı İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.

Nir KSHETRİ, “Pattern Global Cyber and War Crime: A Conceptual Framework”, Journal of International Management, 11, 2005, ss. 541-544.

Özbek Veli Özer, “Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2007, C. 9, Özel Sayı, s. 1019- 1063 (Banka).

Özbek Veli Özer, İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, s. 101- 158 http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/DergiMiz4-1/PDF/ozbek5. pdf. Erişim tarihi: 12.01.2019.

Özbek Veli Özer/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

Özdemir Fırat Sinan/Kalkan Ömür Kaya/Türkoğlu Abdürrahim/Varol Nurhayat/Tokdemir Mehmet, “Elazığ’da Üniversite ve Lisede Öğrenim Gören Bilgisayar Bölümü Öğrencilerinin Adli Bilişim Suçlarına Yaklaşımları”, E-Journal of New World Sciences Academy, NWSA ID: 2013.8.3.1B0036, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/ 186898 (erişim tarihi: 06.01.2019).

Sınar Hasan, İnternet ve Ceza Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2001.

Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2008.

Taşkın Ş. Cankat, “Bilişim Hukuku Uluslararası Uyuşmazlıklar”, http://tbbdergisi.barobirlik. org.tr/m2009-85-571., s. 332-372 (Bilişim).

Taşkın Şaban Cankat, Bilişim Suçları, Beta Yayıncılık, Bursa, 2008.

Tezcan Durmuş/Mustafa Ruhan Erdem ve R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.

Topaloğlu Mustafa, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, Türkiye Bilişim Vakfı, Seçkin Yayınevi, İstanbul 1997.

Tulum İsmail, Bilişim Suçları ile Mücadele, Isparta 2006, s. 13 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Turhan Oğuz, Bilgisayar Ağları ile İlgili Suçlar (Siber Suçlar), Ankara 2006 (Yayımlanmamış Planlama Uzmanlığı Tezi).

Yaycı Esra, Bilişim Suçları, Ankara 2007 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Yazıcıoğlu Yılmaz, “Yeni Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçlarının Genel Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2005, C. II, S. 2, ss. 393-412.

Yazıcıoğlu Yılmaz, Bilgisayar Suçları: (Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutları İle), Alfa Yayınevi, İstanbul 1997 (Bilgisayar).

Yıldız Mehmet Emre, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

Yıldız Sevil, “Suçta Araç Olarak İnternetin Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi”, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos-mak/makaleler%sevil%20.

Yılmaz Furkan, Türkiye’deki Bilişim Suçlarının Sosyolojik Bir Analizi: Tehditler ve Çözüm Stratejileri, Eskişehir 2015. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Yılmaz Sacit, “5237 Sayılı TCK’nin 244. Maddesinde Düzenlenen Bilişim Alanındaki Suçlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2001, S. 92, ss. 63- 100.

Kaynak Göster