EK SAVUNMA HAKKI

Ek savunma, adil yargılamanın sağlanması için sanık lehine uygulanan bir haktır. Bu hak, savunma hakkının bir parçasıdır. Bu makalede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 226. maddesinde düzenlenen ek savunma hakkının hangi koşullarda sanık veya müdafii yönünden uygulanacağı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

ADDITIONAL RIGHT OF DEFENSE

Additional right of defense is a right that is performed in favor of the accused for fair trial. This right is a part of the right of defense. In this article, it is assessed in which conditions the additional right of defense in performed in favor of the accused or defender in accordance with the Article 226 of the Criminal Procedure Code no.5271.

Kaynakça

Albayrak Mustafa Ceza Muhakemesi Kanunu Öz Kitap, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.

Albayrak Mustafa, “Yeni Ceza Yargılamasında Ek İddianame Düzenlenmesi Sorunu”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 4, S. 33, Mayıs 2009.

Artuç Mustafa, Hüküm Kurma Sanatı, 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

Artuç Mustafa/Elmas Mehmet Tevfik, Ceza Muhakemesinde Duruşma Yönetimi ve İstinaf, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, 2017.

Artuk Mehmet Emin, “Güvenlik Tedbirleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, 2008.

Aydın Murat, “İddianamenin Unsurları ve İadesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 1, 2, 2006.

Başbüyük İsa, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.6/3-c) Kapsamında Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C. 19, S. 2, 2013.

Bayıllıoğlu Uğur, “Savunma Hakkının Etkin Kullanımı Bakımından Müdafinin Önemi”, Ankara Barosu Dergisi, 2004/2.

Birtek Fatih, Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

Centel Nur/Zafer Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Bası, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2014.

Coşkun Neslihan, Fikri İçtima (Doktora Tezi-Yayımlanmamış Hâli), Ankara, 2009.

Çelik Abdullah, Adil Yargılanma Hakkı Rehberi, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2004.

Çınar Ali Rıza, “Hükmün Konusu ve Eylemi (Fiili) Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi”, TBB Dergisi, Sayı: 84, 2009.

Dilberoğlu Vedat, “Cezalar ve Güvenlik Tedbirlerinin Amacı ve Niteliği”, AÜHFD, C. 65, S. 4, 2016.

Dursun Selman, “5271 sayılı CMK’da Müdafi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 3, Nisan 2005.

Dülger Murat Volkan, “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2012, S. 2.

Dülger Murat Volkan, “Suçların Birleşmesine İlişkin Tanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Leges Ceza Hukuku Dergisi, S. 1, Ocak-Nisan 2014.

Ercan İsmail, Ceza Hukuku Genel Hükümler&Özel Hükümler, 4. Bası, İkinci Sayfa Yayınları, 2008.

Erem Faruk, Meslek Kuralları (Şerh), TBB Yayınları, Sevinç Matbaası, İkinci Bası, Ankara 1973.

Erem Faruk, “Savunma Hakkının Kökeni”, Ankara Barosu Dergisi, 1984/5.

Erem Faruk, “Suç Vasfında Değişiklik”, Yargıtay Dergisi, C. 21, S. 1-2, Ocak-Nisan 1995.

Eser Albin (Çev. N. Centel), “Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki Durumu”, Yargıtay Dergisi, 1990/3.

Feyzioğlu Metin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6/3-a Uyarınca İsnadın Bildirilmesi ve Türk Hukuku”, TBB Dergisi, S. 55, 2004.

Gölcüklü Feyyaz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “Adil Yargılama”“, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 49, S. 1, 1994.

Hafızoğulları Zeki, “Genel Çizgileriyle Savunma Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 1994/1.

Hafızoğulları Zeki, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, 2007-2008, Ankara. (http://www. baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/CezaHukuku.pdf) (Erişim Tarihi: 05.06.2019).

İçel Kayıhan, “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 7, S. 14, Güz 2008.

İnceoğlu Sibel, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa-Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2013.

Kaçmaz Gözde, Ceza Muhakemesinde Müdafi (Yüksek Lisans Tezi-Yayımlanmamış Hâli), İstanbul, 2015.

Karakehya Hakan, “Ceza Muhakemesinin Amacı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 65, S. 2, 2007.

Karakehya Hakan/Arabacı Murat, “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiliğe İlişkin Problemler”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 6, S. 22, Temmuz 2015.

Karakehya Hakan, “Ceza Muhakemesinde Sanığın Meramını Anlatabilme Hakkının Unsurları”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C. 3, S. 2, 2015.

Karakehya Hakan, “Yargılama Sırasında Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Ceza Muhakemesine Etkisi”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Beta Basım Yayım, 2014.

Karakurt Ahu, “Türk Ceza Muhakemesinde İddianamenin İadesi”, TBB Dergisi, Sayı: 84, 2009

Kaymaz Seydi, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Diğer Suç Ortaklarına Geçişi Sorunu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, 2012.

Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2017.

Kumbasar Enver, Türk Hukukunda Cezanın Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi-Yayımlanmamış Hali), İstanbul, 2006.

Kunter Nurullah, “Bağımsız Olmadığı ve Diğerine Dayalı Bulunduğu Gerekçesiyle İddianamede Gösterilmiş Eylemlerden Biri Hakkında Kamu Davası Açılmamış Sayılabilir mi?”, Yargıtay Dergisi, C. 21, S. 1-2, Ocak-Nisan 1995.

Kurşun Günal, Ceza Muhakemesinde Hüküm (Doktora Tezi-Yayımlanmamış Hâli), Ankara, 2011.

Meraklı Serkan, “İfade Alma-Sorgu Kuralları ve Bu Kurallara Aykırılık Halinde Elde Edilen Beyanların Hukuki Değeri”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Beta Basım Yayım, 2014.

Özbek Mustafa Serdar/Cüni Orhan/Özcan Merve (Editörler), Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, 1. Baskı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Yayınları-1, Ankara, 2018.

Özbek Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C. 1 Genel Hükümler, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.

Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.

Özen Mustafa, “Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, Y. 2010, S. 1.

Özen Mustafa, Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç-Fikri İçtima-Bileşik Suç) (Doktora Tezi- Yayımlanmamış Hâli), 2008.

Özgenç İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.

Özgenç İzzet/Şahin Cumhur, “İddia ve Savunma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1-2, 2001.

Polat Burak, “Ulusal ve Uluslararası Yargı İçtihatları Çerçevesinde Savunma İçin Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma İlkesi (İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/3-B)”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 24, Ocak 2016.

Roagna Ivana/Lemonde Marcel/Zafer Hamide/Karakehya Hakan/Maden Mehmet, Adil Yargılanma Eğitim Modülü, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 1. Baskı, 2014.

Şahin Cumhur, “Sanığın Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı (İHAS 6/3-b)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2, 2005.

Şen Ersan, “İddianamede Sevk Maddesi Gösterilmesi Zorunlu mu?”, https://www.hukukihaber. net/iddianamede-sevk-maddesi-gosterilmesi-zorunlu-mu-makale,4406.html (Erişim Tarihi: 05.06.2019)

Şen Ersan, “Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması”, http://www.hukukihaber.net/sanigin- durusma-salonundan-cikarilmasi-makale,3405.html (Erişim Tarihi: 05.06.2019).

Şentürk Candide, “Ceza Muhakemesinde İfade ve Sorgu”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 19, Ağustos 2012.

Temiz Yağmur, “Türk Hukukunda Çapraz Sorgu Tartışmaları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2015.

Tezcan Durmuş/Erdem Mustafa Ruhan/Önok R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008.

Ünver Yener/Hakeri Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

Üzülmez İlhan, “Yeni Ceza Kanunu’nun Sisteminde Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 3-4, 2006.

Vitkauskas Dovydas/Dikov Grigoriy, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması, (çeviren: Serkan Cengiz), Avrupa Konseyi, Strazburg, 2012.

Yenisey Feridun/Nuhoğlu Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Yerdelen Erdal, Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (Doktora Tezi-Yayımlanmamış Hâli), Konya, 2012.

Yurtcan Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 15. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

Yurtcan Erdener, “Ceza Davasının Konusu, Sınırları, Yargıcın Niteleme (Tavsif) Yetkisi, Fiilin Aynılığı ve Kesin Hükmün Önleme Etkisi Çerçevesinde Bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi”, Yargıtay Dergisi, C. 21, S. 1-2, Ocak-Nisan 1995.

Zafer Hamide, “Savunma Hakkı ve Sınırları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C. 19, S. 2, 2013.

İnternet Kaynakları

https://hudoc.echr.coe.int/tur

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

UYAP

https://karararama.yargitay.gov.tr

www.tdk.gov.tr

Kaynak Göster