CEZA MUHAKEMESİNDE GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ TEDBİRİ

Günümüzde ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Bunun yapılabilmesi için hüküm verilmezden önce temel hak ve özgürlüklere müdahaleyi gerektiren koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda örgütlü (organize) suçlulukla mücadelede faillerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi giderek zorlaşmaktadır. Zira klasik ceza muhakemesi koruma tedbirlerinin maalesef yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nedenle gizli koruma tedbirlerine başvurulması kaçınılmaz olup, bu tedbirler birçok ülkenin mevzuatında farklı yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle kabul edilmektedir. Bu çalışmada gizli koruma tedbirlerinden en önemlisi “gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri” anlatılmaktadır.

THE MEASURE OF ASSIGNING A CONFIDENTIAL INVESTIGATOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS

In the present day, the purpose of criminal procedure is to reveal the material fact. In that regard, prior to ruling, protection measures which necessitate intervention to fundamental rights and freedoms are required. In recent years, it is gradually becoming more and more difficult to apprehend perpetrators and find evidence in the fight with organized crime. For, it is observed that the usual protection measures of criminal procedure unfortunately fall short. Therefore, it is inevitable to resort to confidential protection measures which are adopted by many states through different legislative arrangements. This study covers the measure of assigning confidential investigators, which is the most significant of the confidential protection measures.

Kaynakça

ALPARSLAN, M. Şükrü, AİHS Uygulamasında Düşünce ve Basın Özgürlüğü, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İÜHF Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yay., İstanbul 1999.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKÇEN, Ahmet/YENİDÜNYA, Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yay., 1. Baskı, Ankara 1998.

AYDIN, Devrim, Ceza Muhakemesinde Deliller, 1. Baskı, Ankara 2014.

CENTEL, Nur, 6352 Sayılı Kanun’la Kurulan Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, C. 1, Ankara 2015.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2013.

ÇELİK, Adem, Adil Yargılanma Hakkı (AİHS ve Türk Hukuku), Adalet Yay., Ankara 2007.

ÇOLAK, Haluk/TAŞKIN, Mustafa, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Seçkin Yay., 2. Baskı, Ankara 2007.

DOĞRU, Osman, AİHM Kararlar Rehberi (1960-1994), İstanbul Barosu Yay., İstanbul, 1999.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 12. Baskı, C. 2, İstanbul 1999.

DUTERTRE, Gilles, AİHM Kararlarından Örnekler, AK Yay., Ankara 2007. Erişim Adresi: http://book.coe.int. Erişim Tarihi: 25.10.2017.

DÜLGER, M. Volkan, AİHM Kararlarında Organize Suçla Mücadelede Özel Koruma Tedbirleri, Erişim Adresi: http://www.hukukgunlugu.org/avrupa-insan-haklari- mahkemesi-kararlarinda-organize-sucla-mucadele-ozel-koruma-tedbirleri/ Erişim Tarihi: 16.10.2017.

ERDEM, Mustafa Ruhan, Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri, Seçkin Yay., 1. Baskı, Ankara 2001.

GELERİ, Aytekin/İLERİ, Hakan, Organize Suçlarla Mücadelede Gizli ve Örtülü Yaklaşımlar, Seçkin Yay., Ankara 2003.

GEMALMAZ, Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yay., C. 1, 8. Baskı, İstanbul 2013.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz/GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, AİHS ve Uygulaması, Turhan Yay., 2. Baskı, Ankara 1996

GROPP, Walter, Organize Suçlulukla Mücadelede Yeni Araştırma Metodları, Çev. YENİSEY, Feridun, Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yıl Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993. Erişim Tarihi: 13.10.2017. Erişim Adresi: http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN543. pdf

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, 1. Baskı, Ankara 2012.

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., 8. Baskı, Ankara 2009.

IŞIK, Mehmet, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, TBBD, S. 110, 2014.

İÇEL, Kayıhan/YENİSEY, Feridun, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, Beta Yay., 4. Baskı, İstanbul 1994.

İNCEOĞLU, Sibel, AİHM Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yay., 3. Baskı, İstanbul 2008.

KAŞIKARA, M. Serhat, AİHS Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye, Adalet Yay., Ankara 2009.

KORKUSUZ, M. Refik, Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasasında Temel Hak ve Özgürlükler, Özrenk Matbaacılık, İstanbul 1998.

KÖKSAL, Atacan, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Ankara Ünversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 65, Ankara Nisan 2016.

MALKOÇ, İsmail/YÜKSEKTEPE, Mert, Açıklamalar ve Yorumlarla 5271 Sayılı Yeni TCMK, Malkoç Kitapevi, C. 1, Ankara 2008.

MERAN, Necati, Ceza ve Hukuk Davalarında Yasak Delil, İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Takibin Hukuki Boyutu, 3. Baskı, Ankara 2015.

NUHOĞLU, Ayşe, Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi, Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağanı, C. 2, Ankara 2008.

ÖZBEK, V. Özer, Türk Hukukunda Gizli Soruşturmacının Ceza Sorumluluğu, CHKD, C. 2, S. 1-2, 2014.

ÖZBEK, V. Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Ankara Eylül 2018.

ÖZTÜRK, Bahri/KAZANCI, Behiye Eker/GÜLEÇ, Sesim Soyer, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yay., 2. Baskı, Ankara, Eylül 2017.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, M. Ruhan, Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku (Ders Kitabı), Seçkin Yay., Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, M. Ruhan/SIRMA, Özge/SAYGILAR KIRIT, Yasemin/ALAN, Esra/ÖZAYDIN, Özdem/ERDEN TÜTÜNCÜ, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

PARLAK, Engin, Gizli Soruşturmacı Kavramına Genel Bakış, Terazi Hukuk Dergisi, S. 48, Ankara, Ağustos 2010.

PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer, 5271 Sayılı CMK Yorumu ve İlgili Mevzuat, C. 1 (md.1-218), Ankara 2008.

PLAGEMANN, Gottfried, Alman Hukukunda Gizli Soruşturmacının Kullanılması ve Gizli Soruşturmacının Yetkileri, CHKD, C. 2, S. 1-2, 2014.

POLAT, Halil/POLAT, Aynur Arslan, Ceza Hakiminin Başvuru Kitabı, Adalet Yay., C. 2, Ankara 2010.

SAVAŞ, Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yay., C. 2, 2. Baskı, Ankara 1998.

SELÇUK, Sami, Çıplak Devletten Hukuk Devletine, Yeni Türkiye Dergisi, Türkiye Günlüğü (1995), S. 36, Ankara.

SELVİ KILLIBAŞ, Özlem, Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Soruşturmacı, TC Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya 2010. Erişim Tarihi: 11.10.2017. Erişim Adresi: http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/ bitstream/handle/123456789/599/tez%20son%20hal.pdf?sequence=1

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yay., Ankara 2005.

SOYASLAN, Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetkin Yay., 3. Baskı, Ankara 2007.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Seçkin Yay., 1. Baskı, Ankara, Kasım 2007.

ŞEN, Ersan, (Türk Hukuku’nda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı) X Muhbir, 5. Baskı, Ankara 2011.

TAMÖZ, Mehmet/KOCABEY, Hüseyin, Türk Hukukunda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Önleme ve Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Teknik Araçlarla İzleme, 1. Baskı, Ankara 2009.

TAŞDEMİR, Kubilay/ÖZKEPİR, Ramazan, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Turhan Yay., C. 1, 3. Baskı, Ankara, 2007.

TAŞKIN, Ozan Ercan, Kışkırtıcı Ajan, 1. Baskı, Ankara 2011.

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yay., Güncellenmiş 15. Baskı, Ankara, Ekim 2017.

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/SANCAKDAR, Oğuz/ÖNOK, Murat, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yay., Güncellenmiş 7. Baskı, Ankara Eylül 2018.

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yay., 1. Baskı, İstanbul 2006.

UĞUR, Hüsamettin, Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesine, TBBD, S. 73, 2007. Erişim Adresi: http://tbbdergisi. barobirlik.org.tr/m2007-73-378 Erişim Tarihi: 14.10.2017.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku (Temel Bilgiler), 3. Baskı, Ankara 2009.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., 10. Baskı, Ankara 2015.

YAŞAR, Osman, Ceza Muhakemesi Kanunu, C. 2, 1. Baskı, Ankara 2011.

YAŞAR, Osman, Uygulamalı ve Yorumlu CMK, Seçkin Yay., 4. Baskı, Ankara 2009.

YENİSEY, Feridun, Organize Suçlulukla Mücadelede Özel Ceza Muhakemesi Tedbirleri, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C. 2, 12-16 Ocak 2000, Ankara.

YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., 5. Baskı, Ankara Ekim 2017.

YENİSEY, Feridun/OKTAR, Salih, Alman CMK Strafprozesordnung (StPO), 2. Baskı, İstanbul 2015.

YÜKSEL, Göksel, 5271 Sayılı CMK Çerçevesinde “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2011/3.

Kaynak Göster