ASKERİ CEZA HUKUKUNDA AMİR VEYA ÜSTÜ TEHDİT SUÇU (AsCK m.82)

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 106’ncı maddesinde düzenlenen tehdit suçu, suçun ast veya maiyet tarafından üst veya amire işlenmesi halinin karşılığı olarak Askerî Ceza Kanunu (AsCK)’nun 82’nci maddesinde düzenlenmiştir. Makalemizde bu suç tipinin unsurları, niteliği ve özellikleri inceleme konumuzu oluşturacaktır.

THE OFFENCE OF THREATENING SUPERIOR OR SENIOR OFFICER IN THE MILITARY CRIMINAL LAW (Military Criminal Code: 82 th article)

The offence of threat in the Article 106 of Turkish Penal Code (TCK) has been regulated in the Article 82 of the Military Penal Code (AsCK) as a counterpart in the case that this offence is committed by inferior or subordinate against superior or commander. The elenments, characteristic and features of this type of crime will be our research topic in our article.

Kaynakça

Artuk Mehmet Emin/ Gökçen Ahmet/Yenidünya Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 14. Baskı, Ankara 2014.

Bal Kemal, Askerî Ceza Kanunu İle İlgili İçtihatlar, Ankara 2002.

Çelen Orhan, En Son İçtihatlı, Notlu, Açıklamalı, Örnekli, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askerî Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Ankara 1997.

Çelen Orhan, Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2013.

Çelen Orhan, Askerî Ceza Hukuku, Ankara 1996.

Değirmenci Olgun, Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014.

Değirmenci, Olgun ‘Askerî Ceza Hukukunda Amir veya Üste Hakaret Suçu (AsCK m.85)’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVI, S.2, 2012.

Demirağ Fahrettin, Askerî Ceza Kanunu, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2000.

Demirağ Fahrettin, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Askerî Ceza Kanunu ve İç Hizmet Kanunu, Ankara 2014.

Duran Gökhan Yaşar, Askerî Disiplin Hukuku, İstanbul 2012. Duran Gökhan Yaşar, ‘Askerî Ceza Hukukunda Amir veya Üste Mukavemet Suçu’, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.4-5.

Duran, Gökhan Yaşar ‘Askerî Ceza Kanununda Ast’a Müessir Fiil Suçu (AsCK m.117)’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Yıl: 2014, S.113.

Duran Gökhan Yaşar, ‘Askerî Ceza Kanununda Âmire veya Üste Fiilen Taarruz Suçu (AsCK m.91)’, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Yıl: 9, S.24 Nisan 2014.

Erman Sahir, Askerî Ceza Hukuku Umumi Kısım ve Usul, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 7. Bası, Ankara, 1983.

Kangal Zeynel T., Askerî Ceza Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012. Koca Mahmut / Üzülmez İlhan, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, Ankara 2013.

Koç Cihan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği Askerî Ceza Kanunu TSK Disiplin Kanunu ve Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat Notlu Açıklamalı Örnekli, 21. Baskı, Ankara, Eylül 2014.

Özbakan Hulusi, Içtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı, Askerî Ceza Kanunu, Ankara 1990.

Özbek Veli Özer /Kanbur Mehmet Nihat/ Doğan Koray/Bacaksız Pınar / Tepe İlker, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2015.

Özgenç İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Üçüncü Bası, Ocak 2006.

Polatcan İsmet, Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı Askerî Ceza Kanunu, 26. Bası, İstanbul 2000.

Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, Ankara 2014.

Tarhan Emine Ülker, Yeni Ceza Yasasında Tehdit ve Hakaret Suçları, Ankara 2007. Taşkın Rıfat, Askerî Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, 1941.

Tezcan Durmuş/ Erdem Mustafa Ruhan/ Önok R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2013.

Ünver Yener / Hakeri Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

Kaynak Göster