Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi

Giriş ve Amaç: Son sınıf ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin mesleki uygulama yapma sayıları, pratik yeterlilikleri ve teorik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma bir devlet üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıfta aktif öğrenim gören 96 öğrenci ile yapıldı. Katılımcıların mesleki konularda eğitim alıp almadıkları (17 soru), uygulama yapıp yapmadıkları (11 soru), kendilerini yeterli görüp görmedikleri (16 soru) ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik (11 soru) toplam 45 soru yüz yüze anket yöntemiyle çalışıldı. Veriler SPSS 26.0 istatistik paket programı kullanılarak sayı ve yüzde şeklinde belirtildi. Mesleki derslerin laboratuvar ortamında uygulama sayıları ile yeterliliklerini karşılaştırma da ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel önemlilik için p

Determining the Education Levels and Proficiency Perception Status of the last class First and Emergency Aid Program Students

Objective: It is aimed to evaluate the professional practice numbers, practical competencies and theoric knowledge levels of the first and emergency aid students. Materials and Methods: The population of the descriptive study was composed of 96 students who are active in the 2nd grade of a public university First and Emergency Aid Program. A total of 45 questions were conducted through face-to-face questionnaire, whether the participants received training on professional issues (17 questions), whether they practiced (11 questions), whether they considered themselves sufficient (16 questions), and to determine their level of knowledge (11 questions). The data are specified as frequency and percentage using SPSS 26 statistical software. The chi-square test was used to compare the number of applications of vocational courses in the laboratory environment and their sufficiency. For statistical significance p < 0.05 value was considered significant. Results: In the analysis of the number of applications related to the training received by paramedic students, it was determined that %63.5 of the students did not perform intubation, %41.7 defibrillator, %38.5 fracture stabilization and %37.5 never performed labor. It was determined that they performed %78.1 Cardiopulmonary resuscitation, %58.3 defibrillators, %36.5 intubation, %62.5 labor and %85.5 cardiac arrest at least once. A significant difference was found between the perception of competence in intubation and the number of applications. Conclusion: It was concluded that students' practicing on professional issues had a positive effect on their perception of competence and skill levels.

Kaynakça

1. Ekşi, A, Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri, Kitapana Basım Yayın, Ankara, 2015; ss 6.

2. Barnard, E.B.G, Sandbach, D.D, Nicholls, T.L, Wilson, A.W, Ercole A, Prehospital determinants of successful resuscitation after traumatic and non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest, Emergency Medicine Journal, 2019, 36(6), 333-339.

3. Reynolds, T.A, Sawe, H, Rubiano, A.M, Do Shin, S, Wallis, L, Mock, C.N, Strengthening health systems to provide emergency care. In: T. Jamison D, Gelband H, Horton S, Jha P, Laxminarayan R, N. Mock C, Nugent R (ed) Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty, 3rd edn. Washington, USA, 2018, pp 248- 249.

4.Yıldırım, D, Sarı E, Gündüz, S, Yolcu, S, Paramedik Eğitiminin Dünü ve Bugünü, Smyrna Tıp Dergisi, 2014, 3(1), 51-53.

5.Çelikli, S, Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları Ve Kırılma Noktaları, Hastane Öncesi Dergisi, 2016, 1(2), 39-54.

6. Aminizadeh, M, Comparing the effects of two different educational methods on clinical skills of emergency intermediate technician: A quasi-experimental research, Journal of Education and Health Promotion, 2019, 8(1), 54.

7. Ohbe, H, Isogai, S, Nakajima, M, Jo, T, Matsui H, Fushimi, K, Yasunaga, H, Physician‐manned prehospital emergency care in tertiary emergency centers in Japan, Acute Medicine & Surgery, 2019, 6(2), 165-172.

8. Tosun, U, Kızılkan, Ç, Kılıç, S, Özer, M, Yıldıran, N, Yeni Mezun Paramediklerin İlk ve Acil Yardım Teorik/Uygulamalı Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algıları, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009, 8(4), 291-296.

9. Gürbüz, P, Yetiş, G, Çırak, Z.D, İlk Ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Mesleki Uygulamaları Yapma Ve Yeterli Hissetme Durumlarının Belirlenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2019, 7(2), 170-177.

10. Mercan, N.C, Paramedik Eğitimi Uygulama Alanlarında Yaşanan Sorunlar Çalıştayı Sonuç Raporu, Hastane Öncesi Dergisi, 2017, 2(2), 127-134 .

11. Yüksel, A, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Derslere İlişkin Görüşleri, Journal of Health Services and Education, 2018, 2(2), 72-77.

12. Akbaba, Ö, Tercan, B, Tarsuslu, S, Uzuner, Yurt, S, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Temel Beceri Düzeyine Etkisi, Journal of Health Services and Education, 2019, 3(2), 45-51.

Kaynak Göster

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2147-9607
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

4.4b2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Torakolomber Vertebra KırıklarındaPosterior Stabilizasyon Uygulanan Hastalarımızda Geç Dönem Sonuçlarımız

Koray TOSYALI, Sert HANCIOĞLU, Serkan ERKAN

Tanısız Lokal Organize Pnömonilerin Akciğer Rezeksiyonları İçindeki Oranı Nedir?

Serda Kanbur METİN

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tanısıyla Yoğun Bakımda Yatarak Tedavi Görmüş Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Melek MEMOĞLU, Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Aziz GÜMÜŞ, Ünal ŞAHİN

Gestasyonel Diyabetik ve Nondiyabetik Gebelerin Glukoz, Lipid, Krom Seviyelerinin Sağlıklı Gruplara Göre Değişimlerinin İncelenmesi

Adem KESKİN, Emrullah DORMAN

Clinical Significance of Postoperative CA125 Level Normalization in Operated Ovarian Cancer Patients with High Preoperative Levels

UMUT VAROL, Nagihan AKKAŞ, Utku OFLAZOĞLU, Tarık SALMAN, Halil TAŞKAYNATAN, Seray SARAY, Yaşar YILDIZ, Ahmet ALACACIOĞLU, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK, Mustafa Oktay TARHAN

Dünyada ve Türkiye’de COVID-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları

Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN, Betül ÖNAL

“Kanıta Dayalı Hemşirelik”: Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları

ASLI KALKIM, Tülay Sağkal MİDİLLİ

Davranış Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Mehmet, Umut YANARDAĞ

Evaluation of Migraine Without Aura Patients by Visual Evoked Potentials with Different Spatial Frequencies

Ceyla ATAÇ, Ezgi TUNA ERDOĞAN

Sağlık Personelinin Madde Bağımlılığına Yönelik Düşünceleri

Derya ŞAŞMAN KAYLI, Beyhan Cengiz ÖZYURT, Artuner DEVECİ, Tuğba ÇAVUŞOĞLU