ANTIGONOS VE DEMETRIOS’UN MISIR VE RHODOS’TAKİ MÜCADELELERİ

Büyük İskender’in kurmuş olduğu imparatorluk onun ölümünün ardından halefleri (diadokhoi) arasında bitmek bilmeyen mücadelelere neden olmuştur. Haleflerinden her birinin amacı Makedonya’dan Hindistan’a ve Mısır’a kadar uzanan geniş topraklara Büyük İskender gibi tek başına hükmetmek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda hareket eden ve giderek güçlenen iki halef Antigonos Monophthalmos ve Lagos’un oğlu Ptolemaios hem karada hem de denizde çakışan çıkarları doğrultusunda karşı karşıya gelmişlerdir. Söz konusu halefler yaptıkları diplomatik hamlelerle gerek siyasi gerekse de ekonomik yönden birbirlerini ekarte etmeye çalışmışlar, özellikle Doğu Akdeniz’de söz sahibi olmak için bölgenin önemli deniz üssü Kıbrıs Adası için savaşmışlardır. Hem karada hem de denizde yapılan muharebeler sonrasında adayı ele geçiren Antigonos Monophthalmos ve oğlu Demetrios, ele geçirdikleri stratejik önemi haiz bu adayı, I. Ptolemaios’a ve onun hem ticari hem de siyasi müttefiki Rhodos’a karşı askeri bir üs olarak kullanmışlardır. Antigonos ve Demetrios, genel olarak Akdeniz üzerinde hâkim güç konumunda bulunan Rhodos Adası ve I. Ptolemaios’a karşı bir üstünlük mücadelesine girişmiştir. Bu çalışmada Antigonos ve Demetrios’un sözü edilen bölgeleri denetim altına almak amacıyla MÖ 306-304 yılları arasında Mısır ve Rhodos odaklı yürüttükleri yayılmacı politika analiz edilerek, topografya, savaş planı, taktikler ve kronoloji açısından yeni bir bakış sunulması amaçlanmaktadır.

THE STRUGGLES OF ANTIGONUS AND DEMETRIUS IN EGYPT AND RHODES

The empire founded by Alexander the Great led to endless struggles among his successors (diadokhoi) after his death. The goal of each of his successors was to dominate and rule on their own in the vast lands from Macedonia to India and Egypt, as Alexander the Great did. To achieve their purpose and ambitions, the two successors. Antigonos Monophthalmos and Ptolemaios, the sons of Lagos, who gradually became powerful, confronted with each other on both in land and in the sea. The successors in question tried to eliminate one another in terms of politically and economically by their diplomatic moves They especially wanted to be dominant in the East Mediterranean and fought each other to control Cyprus Island which was an important naval base in the region. They used Cyprus Island as a naval base against their political rival, the Rhodes. Both Antigonos and Demetrios attempted to have a supremacy over the Rhodes Island and Ptolemaios I., in general, which were the dominant powers in the Mediterranean. This study deals with analysing the expansionist policy of Antigonos and Demetrios who endeavoured to take those mentioned regions such as Egypt and the Rhodes under their control between the years of 306-304 BC and it also aims to present a new perspective in terms of topography, war plan, tactics and chronology.

Kaynakça

Antik Kaynaklar

Amm. Marc. (= Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum Libri) Kullanılan Metin ve Çeviri: Roman History. Trans. J. C. Rolfe. London 1927. (The Loeb Classical Library).

Anth. Graec. (= Anthologia Graeca) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Greek Anthology. Trans. W. R. Paton, Vol. IV. Cambridge, Mass.-London 1916-2005 (The Loeb Classical Library).

App. Civ. (= Appianos, (= Bella Civilia) Kullanılan Metin ve Çeviri: Roman History. Trans. H. White. London 1962. (The Loeb Classcial Library).

App. Syr. (= Appianos, Rhomaika) Kullanılan Metin ve Çeviri: Roman History. Trans. H. White. London 1962. (The Loeb Classical Library).

Arr. anab. (= Arrianus, Anabasis) Kullanılan Metin ve Çeviri: Anabasis of Alexander. Trans. P. A. Brunt. London 1976. (The Loeb Classial Library). Arrian, İskender’in Seferleri. Çev. M. Mete. İstanbul 2005.

Athen. Deip. (= Athenaios, Deipnosophisticarum Epitome) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Deipnosophists. Trans. C. B. Gulick. London 1940. (The Loeb Classical Library).

Cic. Leg. Man. (= Cicero, Pro Manilia or Oratio de Imperio Cn. Pompei) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Speech on the Appointment of Gnaeus Pompeius. With an English Trans. by H. G. Hodge. Cambridge, Mass.-London 20008 (The Loeb Classical Library).

Corn. Nep. Eum. (= Cornelius Nepos,De Viris Illustribus, Eumenes) Kullanılan Metin ve Çeviri: On the Great Generals of Fereign Nation. Trans. J. C. Rolfe. London 1966. (The Loeb Classical Library).

Curt. (= Quintus Curtius Rufus, Historiarum Alexandri MagniMacedonis) Kullanılan Metin ve Çeviri: Quintus Curtius Rufus. Trans. J. C. Rolfe. Cambridge-Massachusetts-London 1946 (The Loeb Classical Library).

Dem. (= Demosthenes, Orationes) Kullanılan Metin ve Çeviri: Demosthenes, Orations. Trans.: J. H. Vince. Cambridge –Massachusetts 1930 (The Loeb Classical Library).

Diod. (= Diodorus Sicilius, Bibliotheke Historike) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Library of History. Trans. C. H. Oldfather. London 1957. (The Loeb Classical Library).

Dion. Chr. Orat. (= Dionysos Chrysostomos, Orationes) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Dio Chrysostom, Discourses. Trans. W. Cohoon – H. L. Crosby. London-New York 1932-1953 (The Loeb Classical Library).

Euseb. chron. (= Eusebios, Chronicorum) Kullanılan Metin ve Çeviri: Eusebi, Chronicorum. Ed. A. Schoene. Berlin 1875.

Front. Str. (= Sextus Iulıus Frontius, Strategematon) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Stratagems and the Aqueducts of Rome. Trans. C. E. Ennet. London 1955.

Gell. (= Aulus Gellius, Noctae Atticae) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Attic Nights of Aulus Gellius.Trans. J. C. Rolfe, vols. I-III. London-New York 1927-1928 (The Loeb Classical Library).

Hdt. (= Herodotos, Historiai) Kullanılan Metin ve Çeviriler: Herodotus, The Persian Wars. Trans. A. D. Godley, vols. I-IV. London-New York 1975 (The Loeb Classical Library). Herodotos, Herodot Tarihi. Çev. M. Ökmen –A. Erhat. İstanbul 19912.

Ioseph. Bell. Iud. (= Flavius Iosephus, Bellum Iudaicum) Kullanılan Metin ve Çeviri: Josephus. The Jewish War. Trans. H. St. J. Thackeray. Cambridge 1927 (The Loeb Classical Library).

Iust. (= Marcus Iulianus Iustinus, M. Iuliani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi) Kullanılan Metin ve Çeviri: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus.Trans. Y. J. Yardley. Atlanta 1994.

Ksen. Hell. (= Ksenophon, Hellenika) Kullanılan Metin ve Çeviri: Xenophon, Hellenica. Trans. C. L. Brownson, vol. 1-11. Cambridge, Mass.-London vol. 1, 19977 ; vol. II. 20049 (The Loeb Classical Library).

Liv. (= Livius, Ab Urbe Condita) Kullanılan Metin ve Çeviri: From the Founding of the City. Trans. A. C. Schlesinger. London 1967. (The Loeb Classical Library).

Lucian. Macrob. (= Lucianus Samosathenus, Macrobii) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Works of Lucian of Samosata. Trans. H. W. Fowler – F. G. Fowler. Oxford 1905. (The Clarendon Press).

Memnon (= Memnon, Peri Herakleias) Kullanılan Metin ve Çeviri: Memnon’un Herakleia Pontike Tarihi. Çev. M. Arslan. İstanbul 2007.

Oros. hist. (= Orosius, Historiae Adversum Paganos) Kullanılan Metin: Paulii Orosii Historiae Adversum Paganos. Ed. C. Zangemeister. Leipzig 1889.

Paus. (= Pausanias, Periegesis tes Hellados) Kullanılan Metin ve Çeviri: Description of Greece. Trans. W. H. S. Jones. London 1918. (The Loeb Classical Library).

Platon Tim. (= Platon, Timaeus) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plato, Timaeus. Critias. Cleitophon. Menexenus. Epistles. Trans. R. G. Bury. Cambridge–Massachusetts 1929 (The Loeb Classical Library).

Plin. nat. (= G. Plinius Secundus “Yaşlı”, Naturalis Historia) Kullanılan Metin ve Çeviri: Pliny, Natural History. Trans. H. R. Rackham – W. H. S. Jones – D. E. Eichholz, vols. I-X. Cambridge-MassachusettsLondon 1938-1971 (The Loeb Classical Library).

Plut. Dem. (= Plutarkhos, Bioi Paralleloi, Demetrios) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch’s Lives. Trans. B. Perrin. London 1932. (The Loeb Classical Library).

Plut. Eum. (= Plutarkhos, Bioi Paralleloi, Eumenes) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch’s Lives. Trans. B. Perrin, vols. I-XI. London-New York 1959 (The Loeb Classical Library).

Plut.mor. (= Plutarkhos, Moralia) Kullanılan Metin ve Çeviri: Plutarch’s Moralia. Trans. F. C. Babbitt-C. Helmbold. London 1928-1967. (The Loeb Classical Library).

Polyain. Strat. (= Polyainos, Strategemata) Kullanılan Metin ve Çeviri: Polyainos, Stratagems of War. Trans. R. Shepherd. Chicago 1974.

Polyb. (= Polybios, Historiai) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Histories. Vol. I-VI, Trans. W. R. Paton. London 1992. (The Loeb Classical Library).

Pomp. Trog. prolog. (= Pompeius Trogus, Prologues) Kullanılan Metin ve Çeviri: Prologues to the Philippic History of Trogus. Trans. J. C. Yardley. Intr: R. Develin. Atlanta 1994.

Steph. Byz. Ethnika (= Stephanos Byzantios, Ethnika) Kullanılan Metin: Stephani Byzantii, Ethnikon: A Geographical Lexicon on Ancient Cities, Peoples, Tribes and Toponyms. Ed. A. Meineke. Chicago 1992.

Strab. (= Strabon, Geographika) Kullanılan Metin ve Çeviri: The Geography of Strabo. Trans. H. L. Jones. London 1961. (The Loeb Classical Library). Strabon, Coğrafya. Çev. A. Pekman. İstanbul 2000.

Suda (= Suda-Suidas, Suidae Lexicon) Kullanılan Metin ve Çeviri: Suidae Lexicon. Ed. A. Adler. Leipzig-Teubner 1928-1971.

Vitr. de Arch. (= Vitruvius, De Architectura) Kullanılan Metin ve Çeviriler: On Architecture. Trans. F. Granger. vols. I-II. London-New York 1931-1934 (The Loeb Classical Library).Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap.Çev. S. Güven. İstanbul 19983.

Modern Literatür

Arslan –Tüner Önen 2011 M. Arslan – N. Tüner Önen, “Akdeniz’in Korsan Yuvaları: Kilikia, Pamphylia, Lykia ve Ionia Bölgelerindeki Korykoslar”. Adalya XIV (2011) 189-206.

Babyl. Chron. Babylonian Chronicle. Şurada: http://www.livius.org/didn/ diadochi /diadochi_t23.html.

BCHP Babylonian Chronicles of Hellenistic Period. Ed. I. Finkel – R. J. van der Spek. Şurada: http://www.livius.org/cgcm/chronicles /bchp-diadochi/ diadochi_06.html.

Bennett – Roberts 2011 B. Bennet – M. Roberts, The Wars of Alexander’s Successors 323-281 BC I: Commanders & Campaigns. Croydon 2011.

BerlPap. Berliner Papyrusdatenbank. Şurada: http://berlpap.smb.museum/03175/.

Berthold 1980 R. M. Berthold, “Fourth Century Rhodes”. Historia 29/1 (1980) 32-49.

Berthold 1984 R. M. Berthold, Rhodes in the Hellenistic Age. London 1984.

Bilabel 1922 F. Bilabel, Die Kleineren Historikerfragmente auf Papyrus. Bonn 1922.

Billows 1997 R. A. Billows, Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. California 1997.

Boëldieu-Trevet 2010 J. Boëldieu-Trevet, “Le siège de Rhodes (305-304): l’organisation de la défense. Comparaison avec la Poliorcétique d’Énée le Tacticien”. Eds. N. Faucherre – I. Pimouguet-Pédarros, Les sièges de Rhodes: De l'Antiquité à la période moderne. Rennes (2010) 57-84.

Bresson 2010 A. Bresson, “Rhodes during the Siege of 305-304 BC: Population, Territory and Strategy of Defense”. Eds. N. Faucherre – I. Pimouguet-Pédarros, Les sièges de Rhodes: De l'Antiquité à la période moderne. Rennes (2010) 103-133.

Casson 1958 L. Casson, “Hemiolia and Triemiolia”. JHS 78 (1958) 14-18.

Casson 2002 L. Casson, Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler. Çev. G. Ergin. İstanbul 2002.

Champion 2014a M. Champion, “The Siege of Rhodes and the Ethics of War”. Ancient History Bulletin 28 (2014) 99-111.

Champion 2014b J. Champion, Antigonus The One-Eyed: Greatest of the Successors. South Yorkshire 2014.

Chaniotis 2005 A. Chaniotis, War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History. Oxford 2005.

Chron. Lind. C. Higbie, The Lindian Chronicle and the Creation of their Past. Oxford 2003.

Demir 2018a M. Demir, “MÖ 425 – 300 Yılları Arasında Rhodos’un Doğu Akdeniz Ekonomisindeki Etkisi ve Adanın Siyasi Yapısı”. PhaselisIV (2018) 161-175.

Demir 2018b M. Demir, “Demetrios’un Rodos Kuşatması (MÖ 305)”. Eds. M. Arslan – F. Baz, Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof. Dr. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler.İstanbul (2018) 213-233.

Ellis 1994 W. M. Ellis, Ptolemy of Egypt. New York 1994.

Errington 2017 R. M. Errington, Hellenistik Dünya Tarihi: MÖ 323-30. Çev. G. Günata. İstanbul 2017.

Ferrucci 2012 S. Ferrucci, “Diadokhoslar”. Edt. U. Eco, Antik Yunan. İstanbul (2012) 190- 199.

FGrHist Die Fragmente der Griechischen Historiker Kullanılan Metin: Die Fragmente der Griechischen Historiker. Ed. F. Jacoby, vols. I-XV. Berlin - Leiden 1923- 1958.

Gabbert 1986 J. J. Gabbert, “Piracy in the Early Hellenistic Period: A Career Open to Talents”. Greece&Rome 33 (1986) 156-163.

Gabrielsen 1997 V. Gabrielsen, The Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes. Aarhus 1997.

Gabrielsen 2013 V. Gabrielsen, “Warfare, Statehood and Piracy in the Greek World”. Eds. N. Jaspert – S. Kolditz, Seeraub in Mittelmeerraum, Piraterie, Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit. Bruxelles (2013) 133-154.

Grainger 1999 J. D. Grainger, The Leauge of Aitolians. Leiden 1999.

Griffith 1935 G. T. Griffith, The Mercenaries of the Hellenistic World. London 1935.

Hau 2016 L. I. Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus. Edinburgh 2016.

Hazzard 1992 R. A. Hazzard, “Did Ptolemy I Get His Surname from the Rhodians in 304?”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 93 (1992) 52-56.

Higbie 2003 C. Higbie, The Lindian Chronicle and the Creation of their Past. Oxford 2003.

Higgins 2012 R. Higgins, “Rodos Heykeli”. Eds. P. A. Clayton – M. J. Price, Antik Dünyanın Yedi Harikası. İstanbul (2012) 137-150.

Hornblower 1981 J. Hornblower, Hieronymus of Cardia.Oxford 1981.

Kaya 2012 M. A. Kaya, “Büyük İskender'in Halefleri (Diodokhoi). Savaş ve Siyaset (İ.Ö.323-306)”. Eds. T. Yiğit – M. A. Kaya –A. Sina, Ömer Çapar'a Armağan. Ankara (2012) 178-202.

Kınacı 2017 M. Kınacı, “Demetrios’un Kıbrıs’ı Fethi”. PhaselisIII (2017) 149-162.

Liddell – Scott 1996 H. G. Liddell – R. Scott, Greek-English Lexicon, with a Revised Supplement. Oxford 1996.

Malkin 2013 I. Malkin, A Small Greek World: Networks in the Ancient Mediterranean. Oxford 2013.

Manning 2003 J. G. Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt, The Structure of Land Tenure.New York 2003.

Manning 2004 J. G. Manning, “Ptolemaic Egypt”. Eds. I. Morris, R. Saller – W. Scheidel, The Ptolemaic Economy: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge (2004) 2-50.

Marin 2018 A. I. M. Marin, “Death on the Nile: The Murder of Perdiccas and the River Crossing in Ancient Macedonia”. Karanos 1 (2018) 87-106.

Marm. Par. Marmor Parium. The Parian Marble. Trans. B. The Paros Fragments. Translated by. G. Newing. Ashmolean Museum, Oxford University.

Marsden 1969 E. W. Marsden, Greek and Roman Artillery: Historical Development. Oxford 1969.

Maryon 1956 H. Maryon, “The Colossus of Rhodes”. JHS 76 (1956) 68-86.

Morrison 2000 J. Morrison, “Hellenistic Oared Warships 399-31 B. C.”. Ed. R. Gardiner, The Age of the Galley(2000) 66-77.

Nielsen –Gabrielsen 2004 T. H. Nielsen – V. Gabrielsen, “Rhodes”. Eds. H. M. Hansen – T. H. Nielsen, An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford (2004) 1196-1210.

Pimouguet-Pédarros 2010 I. Pimouguet-Pédarros, “Les armes de siège de Démétrios”. Eds. N. Faucherre – I. Pimouguet-Pédarros, Les sièges de Rhodes: De l'Antiquité à la période moderne. Rennes (2010) 85-102.

Richmond 1998 J. A. Richmond, “Spies in Ancinet Greece”. Greece&Rome 45/1 (1998) 1-18.

Rose 2015 T. C. Rose, A Historical Commentary on Plutarch’s Life of Demetrius. Unpublished PhD. Thesis, University of Iowa. Iowa 2015.

Rostovtzeff 1941 M. I. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World IIII. Oxford 1941.

Sestier 2017 J. M. Sestier, Antikçağ’da Korsanlık. Çev. O. Adanır. Ankara 2017.

Sevin 20133 V. Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I. Ankara 20133.

Tarn 20102 W. W. Tarn, Hellenistic Military&Naval Developments. New York 20102.

Taylor 2013 M. J. Taylor, Antiochus theGreat. Barnsley 2013.

Tekin 20083 O. Tekin, Antik Nümismatik ve Anadolu. İstanbul 20083.

Van Dessel-Hauben 1977 P. Van Dessel-H. Hauben, “Rhodes, Alexander and the Diadochi from 333/332 to 304 B.C.”. Historia 26/3 (1977) 307-339.

Welles 1970 C. B. Welles,Alexander and the Hellenistic World. Toronto 1970.

Wheatley 2001 P. V. Wheatley, “The Antigonid Campaign in Cyprus, 306 B.C.”. Ancient Society 31 (2001) 133-156.

Wheatley 2014 P. V. Wheatley, “Demetrius the Besieger on the Nile”. Acta Classica 5 (2014) 92-108.

Wheatley 2016 P. V. Wheatley, “A Floruit of Poliorcetics: The Siege of Rhodes, 305/04 BC”. Anabasis 7 (2016) 43-70.

Wortington 2016 I. Wortington, Ptolemy I; King and Phraoh of Egypt. New York 2016.

Kaynak Göster