Bipolar Döngüselliği ve Psoriasis: Bir Olgu Sunumu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psoriasis multifaktöriyel etiyolojili, kronik, tekrarlayıcı,T hücre aracılı inflamatuvar bir deri hastalığıdır.Hastalığın başlamasında ve alevlenmesinde psikososyalnedenlerin aşikar rolü vardır. Son altı aydır mevcut olanilgi-istek kaybı, depresif duygudurum, yorgunluk, enerjiazlığı, çok uyuma, iştah kaybı, değersizlik düşüncelerigibi polikliniğimize getirildi. Özgeçmişinde, yaklaşık 30yıldır bipolar bozukluk I ve 20 yıldır psoriasis öyküsümevcuttu.yüzeylerinde belirgin olmak üzere saç, saçlı deri dahiltüm vücutta yaygın ekskoriye, sedef renginde ve plakşeklinde kaşıntılı lezyonları mevcuttu. Öyküsüden 5manik, 9 depresif epizod geçirdiği anlaşılmaktaydı.Bipolar bozukluk depresif epizod tanısıyla tedavisidüzenlendi. Deri lezyonları için 1 yıldır sistemik veyatopikal herhangi bir ilaç kullanmadığını ifade edenhastaya dermatoloji konsultasyonu istendi. Dermatolojitarafından önerilen ilaçların psikiyatrik hastalığınıağırlaştırdığını bu nedenle kullanmak istemediklerinisöylediler. Hasta 20 gün sonra polikliniğe hipomanisemptomları ile geldi. Cildindeki lezyonlar herhangi birdermatolojik ilaç almamasına rağmen dramatik birşekilde iyileşmişti. Hastanın kullandığı fluoksetinkesildi. Valproik asit 1500 mg, ketiyapin XR 600 mgolarak düzenlendi. 15 gün sonraki kontrol muayenesinderemisyonda olarak değerlendirildi. Cilt lezyonlarındaherhangi bir artma ve kötüleşme olmamıştı. Bu hastadaaltta yatan psikiyatrik sorunun çözülmesi dermatolojikhastalığın tedavisini kolaylaştırmıştır. Psikiyatri vedermatoloji branşlarının işbirliği içerisinde olmasıhastalıkların tedavi başarısını arttıracaktır

Bipolar Cyclicity and Psoriasis: A Case Presentation

Psoriasis is a chronic, persistant, T-cell mediatedinflammatory skin disease caused by multifactorialetiology. Psychosocial factors have roles in the onsetsand exacerbations. The patient was presented tooutpatient department with complaints of lack of willand interest, depressed mood, fatigue, lack of energy,excessive sleeping, loss of apetite and feelings ofworthlessness. She has had bipolar disorder I for 30and psoriasis for 20 years. She had nacre-coloured,pruritic and excoriated plaques in flexor and extensorsites of the extremities, scalp and the whole body. Welearned that she had 5 manic and 8 depressiveepisodes. She was prescribed with depressive episode.Dermatology consultation was demanded as she hasnot been using any medications for her lesions for ayear. The patient refused the drugs advised bydermatology with the reason that those drugsexacerbate the psychiatric condition. On follow-uptwenty days later, she referred to the clinic withhypomania. Lesions had recovered dramaticallydespite not taking any medication. Fluoksetin stopped.Valproic acid dose was increased to 1500 mg andquetiapine XR 600 mg. In the control visit, she was inremission. No worsening was monitorized in thelesions. With this case we tried to show that treatingthe underlying psychiatric problems would make thetreatment of dermatologic diseases easier. Thecooperation of dermatology and psychiatry wouldincrease the treatment success

___

1. Bozkurt NM, et al. Psoriasisli hastalarda serum visfatin düzeylerinin araştırılması. TURKDERM. 2010;44 (1): 15-8.

2. Russo PAJ, Ilchef R, Cooper AJ, Psychiatric morbidity of psoriasis: a rewiev. Australas J Dermatol. 2004; 45: 155-61.

3. Aydemir EH. Psychocutaneous diseases. 3rd. Congress of Baltic Ass.of Dermatovenerology. 7-9 Sept. 2000. Riga ( Latvia)

4. Tekin NS, et al. Zonguldak bölgesindeki psoriasis hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2005;15(3):141-6.

5. Arısoy Ö, Oral ET. Bipolar bozuklukla ilgili genetik araştırmalar: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatr Derg. 2009;20(3):282-93.

6. Chang CC, Shiah IS, Chang HA, Huang SY. Toxic epidermalnecrolysis with combination lamotrigine and valproate in bipolar disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006; 30:147-50.

7. Huang CW, Tsai JJ, Lai ML. Lamotrigine-related skin rashes in adults. Kaohsiung J Med Sci. 2002; 18: 566-72.

8. Altınbaş K,Kurt E, Oral ET. Lityumla ortaya çıkan iki psöriyazis olgusu. Anatolian J Psychiatry. 2006; 7:244-7.

9. Milavec-Puretić V, Mance M, Ceović R, Lipozenčić J Drug induced psoriasis. Acta Dermatovenerol Croat. 2011;19(1):39-42.

10. Sampogna F, Gisondi P, Melchi CF, Amerio P, Girolomoni G, Abeni D; IDI Multipurpose Psoriasis Research on Vital Experiences Investigators . Prevalence of symptoms experienced by patients with different clinical types of psoriasis. Br J Dermatol. 2004 Sep;151(3):594-9.

11. Mercan S, Altunay İK. Psikiyatri ve dermatolojinin ortak calışma alanı: psikodermatoloji. Türk Psikiyatri Derg. 2006; 17(4):305-13.

12. Fortune DG, Richards HL, Griffiths CEM. Psychologic factors in psoriasis: Consequences mechanisms and interventions. Psychocutaneous Diseases Dermatologic Clinics. 2005;23(4): 681-94.

13. Devrimci-Özgüven H, Kundakçı N, Kumbasar H, Boyvat A. The depression, anxiety, life satisfaction and affective expression levels in psoriasis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000;14: 267-71.

___

Causapedia
  • ISSN: 2147-2181
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

6b2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir Bir Papilla ödem Nedeni: Guillain-Barre Sendromu

Adem YOKUŞ, Tülün SAVAŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ, Suat ORAK

Nöroendoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Operasyonu Geçirmiş Olan Bir Hastanın Faz Kontrast- Manyetik Rezonans Görüntüleme ile BOS Akımının Değerlendirilmesi

Serkan ÜNLÜ, Metin DOĞAN, Aysegul Sagir KAHRAMAN, İsmail Okan YILDIRIM

Abdominal Ağrı ile Prezente Olan Duodenal Lipom Radyoloji

Mustafa REŞORLU, OZAN KARATAĞ, Canan Akgün TOPRAK

Organofosfat Zehirlenmesi Nedeniyle Ölüm

Ali KARAKUŞ, Güven KUVANDIK

Erişkinde İzole Pnömomediastinum: Olgu Sunumu

Onur YEŞİL, Ebru Ünal AKOĞLU, Hasan DEMİR, Tuba Cimilli ÖZTÜRK

Meme Asimetrisi Oluşturan İntermüsküler Yerleşimli Dev Lipom Olgu Sunumu

Ramazan GÜNDOĞDU, Ercüment TOMBALAK, Hasan ERKUT, Elif Roza BALAN

Bipolar Döngüselliği ve Psoriasis: Bir Olgu Sunumu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

ARİF DEMİRDAŞ, Ayşe Rümeysa YAMAN, İbrahim Halil ASLAN, Kadir DEMİRCİ, Abdullah AKPINAR, İnci Meltem ATAY, İJLAL ERTURAN

İnflamatuvar Barsak Hastalığını Taklit Eden Renal Enfarkt: Olgu Sunusu

Mustafa REŞORLU, Muhsin Özgün ÖZTÜRK, Nilüfer AYLANÇ, Canan Akgün TOPRAK

Rektal schwannom: Nadir bir yerleşim ve lokal eksizyonla tedavisi

Yiğit DÜZKÖYLÜ, MURAT ULAŞ, Ferudun KAYA, Deniz ÖÇAL, Erdal Birol BOSTANCI

Kauda Ekuina Sendromunu Taklit Eden Sjögren Sendromu ile İlişkili Konus Medullaris Miyeliti: Nadir Bir Vaka

Aslıhan AKŞAR, Murathan BERBER, SEZGİN KEHAYA, Meliha AKPINAR, BABÜRHAN FEYZULLAH GÜLDİKEN