Pax Sinica: Çin’in Dünya Düzeni

Öz Türk-Çin iliflkileri konusundaki çal›flmalar›n azl›¤›nda Bar›fl Ad›belli’nin Osmanl›’dan Günümüze Türk-Çin ‹liflkileri (‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2007) kitab›n› gördü¤ümde büyük bir heyecan yaflam›fl, fakat daha kitab›n ilk cümlesinde büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›m: “Çin-Türkiye iliflkileri binlerce y›l öncesine dayanmaktad›r.” Hayal k›r›kl›¤›m maalesef kitab›n ilerleyen bölümlerinde de devam etmifl, tashihsiz bask›ya verildi¤ini sand›¤›m kitab› okumam bir hayli zor olmufltu. Geçti¤imiz günlerde Ad›belli’nin yeni kitab› Pax Sinica: Çin’in Dünya Düzeni’ni bu kez yazar›n bafl›na ‘Dr.’ ünvan› eklenmifl olarak görünce literatüre yeni bir eser kazand›r›lm›fl olmas› dolay›s›yla yine büyük bir heyecan hissettim. Samimi olmak gerekirse, doktora tezi olmas› dolay›s›yla bir öncekinden çok daha derli toplu, üzerinde oldukça zaman harcanm›fl bir çal›flma Pax Sinica. Kitap kolay okunmas› dolay›- s›yla genifl bir okuyucu kitlesine hitap ederken bizleri de Türkiye’deki Çin çal›flmalar› konusunda bir kez daha düflünmeye sevk ediyor.
Anahtar Kelimeler:

BARIfi ADIBELL‹, Pax, Sinica

Kaynak Göster

MLA Kara, O , , E . "Pax Sinica: Çin’in Dünya Düzeni" . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2010 ): 189-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cankujhss/issue/4019/53076>