Manastır Vilayetinde Yönetim ve Yerel Meclisler

Tanzimat sonrası dönemde Osmanlı Devleti'nin kent yönetimini, yerel meclislerde alınan kararlar ve özellikle meclis formunda örgütlenen bu kurumların yerel karar alıcılarının nitelikleri üzerinden incelemek ve yerel yönetim kurumlarını Manastır örneği ile merkezi yönetim-demokrasi ilişkisi bağlamında tartışmak çalışmanın ana çerçevesidir. Merkezde üretilen talimatnameler, kanunlar ya da kurallar bütünü içerisinde yerel meclislerin konumunu değerlendirmek yerine doğrudan doğruya tespit edilebilen meclis kararlarına ve bu meclisleri oluşturan üyelerin sosyal konumlarına dayanarak son dönem Osmanlı kent yönetimlerinin işleyişi ele alınmaya çalışılacaktır

City Management and City Assemblies in the Province of Bitola (1840-1902)

This study is to examine the city management of the Ottoman State in the postTanzimat era based on the decisions taken by the local councils and especially in the light of the characteristics of the local decision-makers of such institutions organized in assembly format. It is also aimed to discuss the local managerial institutions over the Bitola example within the context of the central administration-democracy relationship. Instead of evaluating the position of local assemblies within the entirety of regulations, laws, or rules enforced by central administration, we will attempt to address the last period Ottoman city management directly based on the assembly decisions that could be identified and on the social statuses of the members comprising such councils

___

Alkan, M. (2015).Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Umumi Müfettişliği (1902-1908). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 242-255

Altun, F.(2011). Modernleşme Kuramı, İstabul: Küre Yayınları

Avcı, Y. (2010). Bir Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm Denizli (1839-1908), İstanbul: Yeditepe Yayınları

Çadırcı, M.(2007).Tanzimat Sürecinde Türkiye; Ülke Yönetimi, Tülay Coşkun, (Der), İstanbul: İmge Kitabevi

Güler, B. (1998). Yerel Yönetimler Liberal Açıklamalara Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara: TODAİE Yayınları

Genç, M.(2005). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken Neşriyat

Genç, M.(2000). İltizam. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 22, 154-158

İnalcık, H.(1995). Eyalet. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 11, 548-550

İnalcık, H.(1964). Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, Belleten, 28, 109-112

Jelavich, B.(2009). Balkan Tarihi Cilt.1, Çev. İhsan Durdu, Gülçin Koç, İstanbul: Küre Yayınları

Keyder vd. (1994). Osmanlı İmparatorluğunda Liman Kentleri Bazı Kuramsal ve Tarihsel Perspektifler, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri 1800-1914,İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kıray, M.(1972). Örgütleşemeyen Kent İzmir, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları

Ortaylı, İ.(2011). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Ortaylı, İ.(2008). Osmanlıda Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Ortaylı, İ. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat

Ortaylı, İ. (2015). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş Yayınları

Özel, O.(2009). Dün Sancısı Türkiye’de Geçmiş Algısı ve Akademik Tarihçilik, İstanbul: Kitap Yayınevi

Kunt, M.(1978). Sancaktan Eyalete 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

Shaw, E.(1994). Tanzimat Provincial Reform As Compared With European Model. Tanzimat’ın 150.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Stoyanovski, A.(1974). Makedonya’nın İdari Taksimatı. Tarih Enstitüsü Dergisi, 4-5, 213-231

Tekeli, İ.(2011). Anadolu’da Yerleşme Sistemleri ve Yerleşme Tarihleri ,İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tekeli, İ. (1982). Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turhan Kitabevi

Yerasimos, S. (1977). Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, İstanbul: Gözlem Yayınları

Devlet Salnameleri, H.1263/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/70/81/82/83/84-H.1285

Salname-i Vilayet-i Manastır, H.1309, Vilayet Matbaası, Manastır, 1309

Salname-i Vilayet-i Manastır,6. Def’a, Vilayet Matbaası, 1313

BOA.DH.MKT, 1326/19, 06/C/1295

BOA.Y.A.HUS,165/76,03/N/1297

BOA.Y.PRK.ASK,3/17, 28/N/1296

BOA.C.ML, 430/17412, 29/Z/1256

BOA.HAT,21452, 29/Z/1250

BOA.HAT,26080, 29/Z/1252

BOA.İ.DH,124/6316, 22/B/1262

BOA.A.DVN,123/43, 17/N/1243

BOA.A.MKT 69/156,28/L/1256

Takvim-i Vekayi, 13/Z/1255, Def’a 193

BOA.ML.MSF.d. 19220, 12/Z/1256,

BOA.İ.DH, 46/2293, 08/N/1257

BOA.A.MKT, 34/24, 23/M/1262

BOA.A.MKT, 108/19 15/S/1264

BOA.A.MKT, 152/64,05/ZA/1264

BOA.İ.DH, 101/5104, 16/R/1261

BOA.C.ZB. 74/3663, 29/Z/1260

BOA.A.MKT, 37/ 63,12/RA/1262

BOA.A.MKT.UM.139/68, 23/L/1269

BOA.A.MKT, 152/64,05/ZA/1264

BOA.MVL. 899/19, 14/N/1275

BOA.MVL. 896/55, 10/Ş/1275

BOA.A.MKT.UM, 51/63,

BOA.AMD. 69/94,Tarihsiz

BOA.MVL.257/17, 15/B/1269

BOA.MVL.255/55, 25/Ca/1269

BOA.İ.DH, 775/63087, 12/L/1295

BOA.DH.MKT, 1914/11, 20/C/1309

DH.ŞFR.226.75.12/CA/1304

BOA.BEO.784.58767.09/N/1313,

BEO.1301.97539.18/Z/1316

BOA.DH.MKT.1580.27/R/1306

___