Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portalı

Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinin sayesinde yerel yönetimler, daha demokratik, etkili ve verimli yönetim birimleri olma yolunda ilerlemektedir. Bilgi toplumu olma yolunda sadece merkezi yönetim değil yerel yönetimler de Önemli rollere sahiptir. Halka en yakın hizmet birimleri olarak bilinen yerel yö­ netimlerin bilgi toplumuna geçişte bilgi toplumu stratejisi eylem planlarında da belirtildiği üzere birçok alanda sorumluluğu vardır. YerelNET, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen gerek Türkiye gerek dünyada ilk ve tek yerel yönetimler web portahdır. Devlet*; Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen YerelNET 1999 yılında yerel yönetimlere ait bilgilerin toplanması ve sunulması, gelişti­ rilmesine yönelik olarak başlatılmıştır. Süresiz ve ücretsiz YerelNET, yerel yö­ netim çalışanları, akademisyenler, gurbetçiler ve vatandaşlara hizmet veren etki­ leşimli bir bilgi ağıdır. YerelNET e-yerel yönetim araçlarını ve,yeni teknolojile­ ri başanh'bir şekilde kullanmaktadır. Yerel hizmetleri etkili, verimli, hızlı ve kolay erişilebilir şekilde vatandaşlara sunmaktadır. Sayısal uçurumu azaltmaya yardımcı olan YerelNETin sunduğu olanaklardan vatandaşlar en yüksek oranda fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada YerelNET kapsamında kuruluşundan günü­ müze yapılan çalışmalar, sitenin genel yapısı, ziyaretçi profili değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

internet

With the support of information and communication technologies,, local governments have, reached more democratic, effective and efficient administrations today. Not only central government but also local governments have a crucial role in creating an information society. Especially, local governments that are regarded as the closest administrative units to the public have special roles and responsibilities 7- that can be seen in information society strategy action plans- in developing information society. YerelNET is. a local government web portal of Turkey which is developed by me Local Government Research and Training Centre of the Public Administration Institute for Turkey and the Middle East. It is financially supported by the Turkish State Planning Organization (SPO). YerelNET had launched in 1999 in order to collect data on local governments. YerelNET is an interactive knowledge exchange network that serves local government (municipality, village, union of municipalities, provincial local administrations) officials^ academicians, and citizens without any fee or password. This web portal in Turkish, YerelNET, has successfully used new technologies and tools of e-local government. YerelNET is an effective, fast, efficient and easy-to access sort of service delivery. Citizens can get maximum benefit from the opportunities of YerelNET regarding mechanism reducing the digital divide. In this paper, the structure of YerelNET, activities from establishment to today, traffic rankings, project management and visitor profiles were examined.
Keywords:

internet,

Kaynakça

Akgül, Mustafa (2007), Akademik Bilişim Konferansı, Açılış Konuşması, 31 Ocak-2 Şubat, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, AB http://ab.org.tr/ab07/ab07-acilis.html

Can, Hasan Hüseyin (2003), "Yerelden Ulusala Açılan Pencere: Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi", 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi işbirliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 23-24 Ekim 2003, Ankara.

DPT (2001), Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyon,Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT 2538-OİK:554, Ankara.

DPT (2006), "Bilgi Toplumu Stratejisi", www.bilgitoplumu.gov.tr, (20.05.2006).

Güler, Birgül Ayman (2001), "E- Türkiye: Yerel Yönetimler", http;//inet-tr.org.tr/metconf7/orunimlar/yerelyonetirnler.doc, (1.12.2004)

Oktay, Hakan (2001-a), "ET Türkiye: Yerel Yönetimler", rr.org.tr/metconn/otanirrdar/yerelyonetimler.doc (12.11.2004)

Oktay, Hakan (2001-b), "Yerel Yönetimler Portalı: YerelNET", Türkiye'yi İnternete Taşımak Konferansı, Yerel Yönetimler Paneli, 2. Kasım 2001, İstanbul.

Sayıştay (2006), e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler, Performans Denetim Raporu, Haziran, Ankara.

Türkiye Bilişim Derneği (2004), E-Belediye Taslak Rapor (II), II. Türkiye Bilişim Şurası, 16 Mart 2004, Ankara.

TÜSİAD (2001), Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve e-Türkiye, TÜSİAD Ya­yınlan, syf. 120.

www.alexa.com. (Mayıs, Aralık 2006)

www.dpt.gov.tr (1.7.2006)

www.google.com/analytics (12.12.2006)

www.icisleri.gov.tr (Mayıs, Aralık 2006)

www.mahalli-idareler.gov.tr (Mayıs, aralık 2006)

www.Ankara.bel.tr (Mayıs, Aralık 2006)

www.d.net-bangladesh.org/handbook%20and%20e-government.pdf (1.12.2006)

www.yerelnet.org.tr (Aralık 2004-2006)

Kaynak Göster