Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci Kişilik Özellikleri: Şırnak Örneği

Mikro krediler kadınların sosyo-ekonomik konumlarını geliştirerek kendilerinin ve ailelerinin refah düzeylerinin arttırılması yanında, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özellikle kırsal bölgelerin kalkınmasına katkısı bakımından önemlidir. Mikro kredi uygulamasının beklenen yararları sağlaması; faizsiz borç temini olarak kullanılmayıp, girişimciliğin ilk basamağını oluşturması adına, girişimci kişilik özelliklerine sahip kadınlara verilmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, mikro kredi kullanan kadınların girişimci kişilik özelliklerine sahip olup olmadıkları belirlenmeye çalışmaktır. Bu nedenle Şırnak ilinde en az bir yıldır mikro kredi kullanan kadınlar, kendi imkânlarıyla girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınlar ve ev kadınları araştırmaya dahil edilmiştir. Her gruptan 53 kadın olmak üzere toplam 159 kadınla yüz yüze görüşülerek anket yapılmıştır. Elde edilen veriler Diskriminant Analiziyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda mikro kredi kullanan kadınların sadece özerklik açısından girişimci kadınlara benzediği belirlenmiştir. Mikro kredi kullanan kadınlar ile girişimci kadınların özerklik ortalamaları ev kadınlarından yüksek çıkmıştır. Mikro kredi kullanan kadınların belirsizlik, başarı ve baskınlık açısından ev kadınlarına benzediği ortaya çıkmıştır. Mikro kredi kullanan kadınlar ile ev kadınlarının başarı ve baskınlık ortalamalarının girişimci kadınlardan daha düşük; belirsizlik toleransının ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Entrepreneurial Personality Characteristics of Women Participating and do not Participating in Micro Credit Program: The Case of Sirnak Province

Microcredits are important for dissemination of entrepreneurship and especially for development of rural areas as well as for promoting women's socio-economic status and increasing their and their families’ welfare. The expected benefits of microcredit application depend on the fact that it is given to women have entrepreneurial personality traits. The aim of this study is to determine whether women using micro-credits have entrepreneurial personality characteristics. For this reason, the women using microcredit for at least one year, women participating entrepreneurial activities by their own possibilities and housewives in the Sirnak province were included in the research. A total of 159 women (53 women from each group) were interviewed face to face. The obtained data have been evaluated by using the Discriminant Analysis. Results of the analysis showed that women using micro-credit are similar to entrepreneurial women only in terms of autonomy. Autonomy average of entrepreneur women and women using micro-credit was higher than housewives. It has been found that women who use micro-credits are similar to housewives in terms of uncertainty, achievement and dominance. The mean achievement and dominance of women using micro-credits and housewives are lower than those of entrepreneurial women; the uncertainty tolerance was found to be higher.

Kaynakça

Aktaş, M., Ece, S., & Öztekin, S. (2018). Muş ilindeki kadınların iş yaşamına erişimi. El-Ruha 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-4 Kasım, Şanlıurfa.

Anderson, C. L., & Locker, L. (2002). Microcredit, social capital and common pool resources. World Development, 30 (1), 95-105.

Apospori, E., Papalexandris, N., & Galanaki, E. (2005). Entrepreneurial and professional CEOs: Differences in motive and responsibility profile. Leadership & Organization Development Journal, 26(2), 141- 162.

Ballı, A. (2017). Girişimcilik ve girişimcilik tipolojileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (29), 143-166.

Bateman, M. (2010). Why doesn't microfinance work? The destructive rice of local. London: Zed Books.

Baum, J. R., Olian, J. D., Erez, M., Schnell, E. R., Smith, K. G., Sims, H. P., . . . Smith, K. A. (1993). Nationality and work role interactions: A cultural contrast of Israeli and US entrepreneurs' versus managers' needs. Journal of Business Venturing, 8(6), 499-512.

Begley, T. M., & Boyd, D. P. (1987). Psychological characteristics associated with performence in entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of Business Venturing, 2(1), 79-93.

Bennett, R., & Dann, S. (2000). The changing experience of australian female entrepreneurs. Gender, Work and Organization, 7(2), 75-83.

Bosma, N., & Levie, J. (2010). GEM 2009 global report. Global Entrepreneurship Research Association.

Butler, J., Doktor, R., & Lins, F. (2010). Linking international entrepreneurship to uncertainty. Journal of International Entrepreneurship, 8(2), 121-134.

Carleton, R. N., Norton, M. P., & Asmundson, G. J. (2007). Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 105–117.

Chu, P. (2000). The Characteristics of chinese female entrepreneurs: Motivation and personality. Journal of Entreprising Culture, 8(01), 67-84.

Cohoon, J. M., Wadhwa, V., & Mitchell, L. (2010). Are successful women entrepreneurs different from men? Kauffman Foundation of Entrepreneurship, Kansas.

Cromie, S. (1987). Motivations of aspiring male and female entrepreneurs. Journal of Organizational Behavior, 8(3), 251- 261.

Döm, S. (2012). Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği. Ankara:Detay Yayıncılık.

Drolet, J. (2010). Women, micro credit and empowerment in Cairo, Egypt. International Social Work, 629-645.

Dugas, M. J., Schwartz, A., & Francis, K. (2004). Intolerance of uncertainty, worry and depression . Cognitive Therapy and Research, 28(6), 835-842.

Dündar, S. O. (2007). Microfinansman. Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara.

Ergeneli, A. (2006). Örgüt ve insan. Ankara: Hacettepe Ünv Hastaneleri Basımevi. Garson, D. (2012). Discriminant function analysis. Asheboro, USA: Statistical Associates Publishing.

Ghodsee, K. (2003). Rethinking development templates: Women and microcredit in post-socialist southeastern europe. Anthropology of East Europe Review, 21(2), 65-71.

Gosselin, H. L., & Grisé, J. (1990). Are women owner-managers challenging our definitions of entrepreneurship? An indepth survey. Journal of Business Ethics, 9(4-5), 423-433.

Güney, S. (2008). Girişimcilik: Temel kavramlar ve bazı güncel konular. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Halkias, D., Nwajiuba, C., Harkiolakis, N., & Caracatsanis, S. M. (2011). Challenges facing women entrepreneurs in Nigeria. Management Research Review, 34(2), 221-235.

Hisrich, R. D. (1984). The woman entrepreneur in the United States and Puerto Rico: A comparative study. Leadership & Organization Development, 5(5), 3-8.

Hunt, J., & Kasynathan, N. (2002). Reflections on microfinance and women's empowerment. Development Bulletin, 71-75.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yay. Dağ.

Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., & Kew, P. (2016). GEM special report women's entrepreneurship. Global Entrepreneurship Research Association.

Keskin, S. (2014). Türkiye’de kadın girişimcilerin durumu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 71-94.

Lee, J. (1997). The motivation of women entrepreneurs in Singapore. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 3(2), 93-110.

McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1), 132-152.

Milliken, F. C. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. The Academy of Management Review, 12(1), 133-143.

Morris, M. H., Miyasaki, N. N., Watters, C. E., & Coombes, S. M. (2006). The dilemma of growth: Understanding venture size choices of women entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 44(2), 221-244.

Murray, H. A. (2008). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.

Neider, L. (1987). A preliminary investigation of female entrepreneurs in Florida. Journal of Small Business Management, 25(3), 22-29.

Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesi öğrencilerinin sosyotropik-otonom kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 115-139

Özdemir, L. (2016). Kişilik özelliklerinin bir girişimcilik boyutu olan denetim odağı üzerindeki etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 131-149.

Özer, P. S., Özmen, Ö. N., & Eriş, E. D. (2007). Öğrenilmiş gereksinimlere yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ege Akademik Bakış, 7(2), 553-571.

Özmen, F. (2012). Türkiye'de kadın istihdamı ve mikro kredi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 109-130.

Pandey, J., & Tewary, N. (1979). Locus of control and achievement values of entrepreneurs. Journal of Occupational Psychology, 52(2), 107-111.

Pharm, A. D., & Sritharan, D. R. (2013). Problems being faced by women entrepreneurs in rural areas. The International Journal of Engineering and Science, 52-55.

Roberts, E. (1989). The personality and motivations of technological entrepreneurs. Journal of Engineering and Technology Management, 2(3), 5-23.

Sarri, K., & Trihopoulou, A. (2005). Female entrepreneurs’ personal characteristics and motivation: A review of the Greek situation. Women in Management Review, 20(1), 24-36.

Sexton, D. L., & Bowman, N. (1985). The entrepreneur: A capable executive and more. Journal of Business Venturing, 1(1), 129-140.

Sexton, D. L., & Bowman, N. (1990). Female and male entrepreneurs: Psychological characteristics and their role in gender-related discrimination. Journal of Business Venturing, 5(1), 29-36.

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257–279.

Sultana, S., & Hasan, S. (2010). Impact of micro-credit on economic empowerment of rural women. The Agriculturist, 8(2), 43-49.

Teoh, H. Y., & Foo, S. L. (1997). Moderating effects of tolerance for ambiguity and risk taking propensity on the role conflict percived performance relationship: Evidence from Singaporean entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12(1), 67-81.

Ülgen, B., Aktaş, E., & Aslan, E. H. (2017). Kadın girişimcilerin “güç mesafesi” ve “belirsizlikten kaçınma” kültürel boyutlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 1(1), 27-71.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27845 (22.12.2018).

Wainer, H., & Rubin, I. (1967). Motivation of R&D entrepreneurs: Determinants of company success. Massachuesetts Institute of Technology: Massachuesetts.

Yağcı, F., & Bener, Ö. (2005). Girişimci kadınların demografik ve genel karakteristikleri ile kadınları girişimciliğe motive eden faktörler. Bilig, 33, 85-100.

Kaynak Göster