İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

İktisadi kalkınma politikaları, işgücü piyasasında engelli bireylerin entegrasyonunun arttırılması gereğini belirtmektedir. Söz konusu politika aracında, engelli erişilebilirliğinin sağlanması temel koşuldur. Erişilebilirlik kavramı, yalnızca fiziki altyapı erişimini değil aynı zamanda işe erişim, işgücüne katılım ve istihdam sonrasındaki destek araçları, esnek iş modeli, korumalı işyeri gibi politikalar ve makul düzenlemeleri de ifade etmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de 20 farklı kamu ve özel sektör kurumlarından engelli bireyleri de kapsayan, işveren ve çalışanlarla birebir görüşmeler yoluyla işyerinde engelli erişilebilirliğine yönelik algı/farkındalık ile mevcut uygulamaların tespiti amaçlanmaktadır. Bulgular, konuya ilişkin bilgi düzeyi yetersizliğinin, erişim ve iletişim yetersizliklerinin engelli erişilebilirliğinin önünde bariyer teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

Disability-Accessibility at Workplace: A Research from Turkey

Economic development policies indicate the need to increase the integration of people with disabilities in the labor market. In this policy instrument, the provision of disabled accessibility is a key condition. Accessibility not only means access to physical infrastructure, but also access to employment, labor force participation and postemployment support tools and policies such as flexible business model, protected workplace, and reasonable adaptations. The aim of this study is to present the perceptions and practices of organizations towards the employment and accessibility aspects in the Turkish context. For this aim of the study, interviews are made with the representatives of 20 different public and private sector organizations. The findings indicate that the lack of knowledge, accessibility, and communication are the main barriers to disabled accessibility.

Kaynakça

Arslan, H., & Altıntaş, G. (2014). Engellilerin çalışma yaşamına katılımını arttırarak toplumla kaynaşmalarını sağlamayı hedefleyen bir model önerisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-186.

Bricout, J. C., & Bentley, J. K. (2010). Disability status and perceptions of employability by employers. Social Work Research, 4(2), 87-95.

Council of Europe, (2004). Accessibility: Principles and guidelines. Council of Europe Publishing. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a2a 24, (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2018).

Çavuş, Ö. H., & Akay, T. (2015). Türkiye’de engellilerin istihdam yöntemi olarak korumalı işyeri. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 145-165.

Duff, A., Ferguson, J., & Gilmore, K. (2007). Issues concerning the employment and employability of disabled people in UK accounting firms: an analysis of the views of human resource managers as employment gatekeepers. The British Accounting Review, 39(1), 15–38.

Erten, Ş., & Aktel, M. (2016). Ulusal program ve düzenli ilerleme raporları çerçevesinde Türkiye’nin engelli politikaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1275-1297.

European Disability Forum, (2018). European accessibility act. http://www.edf-feph.org/european-accessibility-act-1 (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2018).

Eurostat (2014). Disability statistics- barriers to employment. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/pdfscache/34422.pdf (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2018).

Francis, J. J., Johnston, M., Robertson, C., Glidewell, L., Entwistle, V., Eccles, M. P., & Grimshaw, J. M. (2010). What is an adequate sample size? Operationalising data saturation for theory-based interview studies. Psychology and Health, 25(10), 1229-1245.

Genç, Y., & Çat, G. (2013). Engellilerin istihdamı ve sosyal içerme ilişkisi, Akademik İncelemeler Dergisi. 8(1), 363-393.

Handicap International, (2006). Good practices for the economic inclusion of people with disabilities in developing countries: funding mechanisms for self-employment. Cornell University ILR School.

International Labour Organisation-ILO (2003). Statistics on the employment situation of people with disabilities: a compendium of national methodologies. Working Paper No.40. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079120.pdf, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2018).

Kulkarni, M., Boehm, S. A., & Basu, S. (2016). Workplace inclusion of persons with a disability: Comparison of Indian and German multinationals. Equality Diversity and Inclusion: An International Journal, 35(7/8), 397-414.

Lindsay, S. (2011). Discrimination and other barriers to employment for teens and young adults with disabilities. Disability and Rehabilitation, 33(15-16), 1340-1350.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Data collection methods. Designing Qualitative Research, 97-150.

Organization for Economic Co-operation and Development-OECD (2010). Sickness, disability, and work: Breaking the barriers. https://www.oecd.org/publications/sickness-disability-and-work-breaking-the-barriers9789264088856-en.htm (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2018).

Peterson, P. A., & Quarstein, V. A. (2009). Disability awareness training for professionals, Disability and Society, 23(1), 43-48.

Pope, D., & Bambra, C. (2009). Has the disability discrimination act closed the employment gap. Disability and Rehabilitation, 27(20), 1261-1266.

Robinson, J. E. (2009). Access to employment for people with disabilities: Findings of a consumer-led project. Disability and Rehabilitation, 22(5), 246-253.

Shier, M., Graham, J. R., & Marion, J. (2009). Barriers to employment as experienced by disabled people: A qualitative analysis in Calgary and Regina, Canada. Disability and Society 24, (1), 63–75.

Tufan, I. , Yaman, H., & Arun, O. (2007). Disability in Turkey: suggestions for overcoming current problems. International Social Work, 50(6), 839-846.

Tufan, I. (2007). Status of the disabled people in Turkey: a theoretical approach to the perception of the disabled in Turkey. Disability and Rehabilitation, 29(2), 173-178.

TC Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayınlar (2018). 4857 İş Kanunu.

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). İşgücü piyasasının özürlüler açısından analizi. Ankara.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), (2017). İstatistik bültenleri. https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/ (Erişim Tarihi: 16 Aralık 2018).

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), (2011). Population and housing census. http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 16 Aralık 2018).

United Nations, (2011). Disability and the millennium development goals: a review of the MDG process and strategies for inclusion of disability issues in millennium development goal efforts.

Yazıcı, B., Şişman, Y., & Kocabaş, F. (2011). Determining the problems of disabled employees: A survey study conducted in Eskisehir, Turkey. Disability and Society, 26(3), 285-292.

Kaynak Göster

274 132

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği

EMEL FAİZ, Gamze ULUDAĞ

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelere İlişkin Özel Durum Açıklamalarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Saim KILIÇ

Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği

MUSA ÖZATA, EMİNE ŞENER

Examining the Dynamics of Macroeconomic Indicators and Banking Stock Returns with Bayesian Networks

Fatma Busem HATİPOĞLU, UMUT UYAR

The Stock Price Behavior of Participation Index Firms: The Event Study on Borsa Istanbul

YASEMİN DENİZ KOÇ, SİBEL ÇELİK, HAKAN ÇELİKKOL

The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

ALİ İHSAN AKGÜN, Nurhan TÜRE

Türkiye’de Yeni Politika Bileşiminin Finansal İstikrar ve Fiyat İstikrarı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme

Ali İLHAN, METİN ÖZDEMİR

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

Nilüfer SERİNİKLİ

Analysis of the Causality Relationship between Brent Crude Oil Prices and Energy Import in Turkey Under Structural Breaks

Esra N KILCI

To What Extent Company Image Improves through CauseRelated Marketing? An Evidence from Food Industry

TUTKU EKER İŞCİOĞLU