SEMBOLİK ANLATIMLARIN ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİYLE DENETLENMESİNDE ÖNCELİĞİN ÇENGELE GİTMEYE VERİLMESİ BİR KURAL OLARAK BELİRLENEBİLİR Mİ?

Bu çalışmada, modern mantıktaki çözümleyici çizelge yönteminde yer alan çengele gitme kuralının çatala gitme kuralına göre bir önceliğinin olup olmadığı üzerinde durulacaktır. Başka bir ifadeyle önce çatala gitmenin bir kural olarak belirlenip belirlenemeyeceği sorunu incelenecektir. Bu konu; sonuç ve çözümleyici çizelge yönteminin geliştirilme nedeni açısından ele alınacaktır. Örneklerle, sonuç açısından bu iki kuralın birbirine önceliğinin olmadığı ifade edilecektir. Çözümleyici çizelge yönteminin geliştirilmesi bağlamında da çengele gitmenin çatala gitmeye göre bir önceliğinin olduğuna vurgu yapılacaktır. Kısacası önce çengele gitmenin bir kural olarak belirlenmesi gerektiği ortaya konulacaktır.

IF IT CAN BE DETERMINED AS A RULE TO GIVE PRIORITY TO NONBRANCHING DURING TESTING SYMBOLIC DISCOURSES BY TRUTH TREE METHOD

In this study it will be focused on if non-branching rule, which takes part in the truth tree method of the modern logic, has a priority to branching rule. That is, firstly it will be studied whether branching can be determined as a rule in terms of development reason of the truth tree method. In this way this topic will be investigated with regards to the results of analysed symbolic expressions and developing of the truth tree method. It will be stated that the priority between both rules will not be defined regarding the results by means of samples. It will also be emphasised on that there is a priority of non-branching rule to branching rule within the context of developing truth tree method. As a conclusion, it will be revealed that to give priority to non-branching should be determined as a rule.

Kaynakça

CEVİZCİ, Ahmet (2010), Paradigma Felsefe Sözlüğü, 7. Baskı, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.

ÇÜÇEN, A. Kadir (1999), Mantık, 2. Baskı, Asa Kitabevi, Bursa.

GRÜNBERG, Teo (2002), Modern Logic, METU Press, Ankara.

HARDEGREE, Gary M. (2010), Symbolic Logic: A First Course, McGraw Hill, New York.

HOWSON, Colin (1997), Logic with Trees: An Introduction to Symbolic Logic, Routledge, London and New York.

KUTLUSOY, Zekiye (2003), Temel Sembolik Mantık, ART Basın Yayın, Ankara.

OSMAN, Fikret (2019), Modern Mantığa Giriş I: İki Değerli Mantık, 2. Baskı, Sentez Yayıncılık, Ankara.

ÖZLEM, Doğan (2004), Mantık: Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, 7. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

TELLER, Paul (1989), A Modern Formal Logic Primer: Sentence Logic, Vol. 1, Prentice Hall, New Jersey.

THOMAS, Norman L. (1966), Modern Logic : An Introduction, Barnes & Noble Inc., New York.

URAL, Şafak (2011), Basitlik İlkesi, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul.

Kaynak Göster