Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe

Psikolojik mesafe, işletmelerdeki karar vericilerin faaliyet gösterecekleri ülke pazarlarını seçme sürecinde ve bu pazarlarda uygulanacak stratejileri saptamada önemli bir role sahiptir. Bu çalışma, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini incelemek ve ilgili ülkeler arasındaki psikolojik mesafeyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye'ye psikolojik mesafe açısından en yakın olan ülkenin Azerbaycan, en uzak olan ülkenin de Türkmenistan olduğu saptanmıştır. Çalışma, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticari faaliyetleri psikolojik mesafe kavramı açısından ele alarak incelemesinden dolayı, özellikle Türk Dünyası literatürüne katkı sağlayacak bir nitelik taşımaktadır

Psychic Distance Between Turkey and Central Asian Turkish Republics

Psychic distance has an important role in selecting the country markets and determining the suitable strategies for these markets. This study was conducted to examine the import and export activities between Turkey and Central Asian Turkish Republics and to undertand the psychic distance between these countries and Turkey. As a result of the investigation it was found that Azerbaijan is the closest and Turkmenistan is the farthest country to Turkey. It is believed that the study will contribute to the literature of the Turkish World by examining the commercial activities between Turkey and related countries from the perspective of psychic distance.

___

Alagöz, Mehmet, Sinem Yapar ve Ramazan Uçtu (2004). "Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım". Selçuk Üniversitesi So- syal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12: 59-74.

Andersen, Otto (1993). ''On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis''. Journal of International Business Studies 24 (2): 209-231.

Azerbaycan'ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği.

Beckerman, W. (1956). ''Distance and the Pattern of Intra-European Trade''. The Review of Economics and Statistics 38 (1): 31-40.

Benito, Gabriel R. G. ve Geir Gripsrud (1992). "The Expansion of Foreign Di- rect Investments: Discrete Rational Location Choices Or A Cultural Learning Process?". Journal of International Business Studies 23 (3): 461- 476.

Bilkey, Warren J. (1978). ''An Attempted Integration of the Literature on the Export Behavior of Firms''. Journal of International Business Studies 9 (1): 33-46.

Bilkey, Warren J. ve George Tesar (1977). "The Export Behavior of Smaller-Sized Wisconsin Manufacturing Firms". Journal of International Business Studies 8 (1): 93-98.

Cairncross, Frances (1997). The Death of Distance: How Revolution is Changing Our Lives. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Cavusgil, S. Tamer, Gary Knight, John R. Reisenberger (2012). International Business: The New Realities. 2. Baskı, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.

Dow, Douglas ve Sonia Ferencikova (2007). "The Measurement and Impact of Psychic Distance: Testing a New Scale on FDI in Slovakia". European In- ternational Business Academy: Catania. December .

Dow, Douglas ve Amal Karunaratna (2006). ''Developing a Multidimensional Instrument to Measure Psychic Distance Stimuli''. Journal of International Business Studies 37 (5): 578-602.

Dünya Atlası 2010. İstanbul: Boyut Yay.

Evans, Jody ve Felix T. Mavondo (2002). ''Psychic Distance and Organizational Performance: An Empirical Examination of International Retailing Opera- tions''. Journal of International Business Studies 33 (3): 515-532.

Forsgren, M. (2002). ''The Concept of Learning in the Uppsala Internationaliza- tion Process Model: A Critical Review''. International Business Review 11 (3): 257-277.

Gülse Bal, Sibel, Rüştü Yayar, Osman Karkacıer (2009). "Türkiye-Türk Cumhu- riyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bir Bakış". Gaziosmanpaşa Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (1): 1-23.

Hotho, Jasper J. (2009). Internationalization Decisions: The Effects of Country Similarities and Familiarity Perceptions. Doktora Tezi. Hollanda: Gronin- gen Üniversitesi.

Ilgaz Sümer, Selay (2011). Uluslararası Pazarlamada Psikolojik Mesafe ve Ürün Stratejileri Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Değerlendirme. Doktora Tezi. An- kara: Gazi Üniversitesi.

Johanson, Jan ve Jan-Erik Vahlne (1990). ''The Mechanism of Internationalisa- tion''. International Marketing Review 7 (4): 11-24.

_____, (1977). ''The Internationalization Process of the Firm- A Model of Know- ledge Development and Increasing Foreign Market Commitments''. Jour- nal of International Business Studies 8 (1): 23-32.

Johanson, Jan ve Finn Wiedersheim-Paul (1975). ''The Internationalization of the Firm-Four Swedish Cases''. Journal of Management Studies 12 (3): 305-322.

Johnson, Debra ve Colin Turner (2003). International Business. London: Rout- ledge.

Kazakistan Ülke Raporu, 2012.

Kırgızistan'ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği.

Knight, Gary A. ve S. Tamer Çavuşgil (1996). ''The Born Global Firm: A Chal- lenge To Traditional Internationalization Theory''. Advances in Interna- tional Marketing 8: 11-26.

Kogut, Bruce ve Harbir Singh (1988). ''The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode''. Journal of International Business Studies 19 (3): 411-432.

Nordstrom, K.E. ve J.E. Vahlne (1994). "Is the Globe Shrinking? Psychic Dis- tance and the Establishment of Swedish Sales Subsidiaries During the Last 100 Years", International Trade: Regional and Global Issues. Ed. M. Lan- deck. New York: Palgrave Macmillan.

O'Grady, Shawna ve Henry W. Lane (1996). "The Psychic Distance Paradox". Journal of International Business Studies 27 (2): 309-333.

Ojala, Arto ve Pasi Tyrväinen (2009). ''Impact of Psychic Distance to the Interna- tionalization Behavior of Knowledge-Intensive SMEs''. European Business Review 21 (3): 263-277.

Özbekistan'ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği.

Solak, Fahri (2003). "Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi". Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 18 (1): 69-96.

Sousa, Carlos M. P. ve Frank Bradley (2005). ''Global Markets: Does Psychic Distance Matter?''. Journal of Strategic Marketing 13 (1): 43-59.

Uzun Kocamış, Tuğçe, Serdar Kuzu ve Emre Aksu (2012). "Orta Asya'daki Eko- nomik Gelişmeleri Bağlamında Türkiye'nin Kazakistan İle İlişkilerine Ge- nel Bir Bakış". International Conference on Eurasian Economies. Almaty, Kazakhstan. 264-267.

Wall, Stuart ve Bronwen Rees (2004). International Business. 2. Baskı. London: Prentice Hall.

İnternet Kaynakları

www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php [Erişim: 03.02.2011]

www.mbs.edu/home/dow/research/ [Erişim: 17.01.2011]

www.tuik.gov.tr [Erişim: 20.12.2012]

www.wto.org/English/news_e/pres/z-elpr658_e.htm [Erişim: 06.02.2013]

___